Skip to main content

Event list

Dec

11

For the lecture series MuseumUniversiteit is Han Nijdam (Fryske Akademy) invited by Campus Fryslân, Tresoar, Fries Museum en dbieb.

Read more

Dec

11

Prof dr Hans Mol (Fryske Akademy) gives a special lecture for children in the Museum Youth University series.

Read more

Jan

17

Prof. dr. Hans Mol (Mediaeval history, Fryske Akademy): ‘HisGis yn de praktyk’ / / Dr. Liuwe Westra (Fryske Akademy): ‘Libben en striid fan Tony Feitsma, pionier foar it Frysk’.

Read more

Feb

02

De ledegearkomsten fan it Argeologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy binne fergees tagonklik; lêzingen binne in fêst ûnderdiel.

Read more