Skip to main content

Jiergong 81 (2019) | nûmer 1/2

Oer 'Fryske frijheid'

  Ynhâld

Jelte Olthof

  Foaropwurd 1

Oebele Vries

  Hoe middeleeuws Friesland zich profileerde met de Friese vrijheid 3-14

Jelte Olthof

  Fries en vrij in revolutietijd 15-30

Goffe Jensma

  Vrijheid als innerlijke deugd. De paradox van de 'Fries vrijheid' in de negentiende eeuw 31-53

Eric Hoekstra

  Wij Joden, eh Friezen, knielen alleen voor God 54-62

Kees Draaisma

  Hoe herdenken we Caspar de Robles in 2026? De hardnekkigheid van wetenschappelijke consensus 63-94

Auteurs 95