Skip to main content

Jiergong 81 (2019) | nûmer 3/4

  • Ynhâld

De redaksje

  • It allerlêste 'Beaken' 97

Steven Surdèl en Henk Nellen

  • Petreius Tiara (Workum 1514 - Franeker 1586), humanist in de schaduw 99-142

Abe de Vries

  • In driestmoedige Amos yn Sint Jabik. It skriuwerskip fan Wopke Jakobs de Jong 143-170

Beart Oosterhaven

  • Besprek: Lytse bal, grut spul. Artikels oer keatshistoarje en keatskultuer (Pieter Breuker) 171-171

Beart Oosterhaven

  • Oankundiging: Föhrerm Friese, Friesländer? Eine empirische Untersuchung zur Beziehung von Sprache und Indentität in Nordfriesland (Robert Kleih) 177-178

Auteurs 179