It nijste nûmer:

Jiergong 81 (2019) | 3/4

  • Ynhâld

De redaksje

  • It allerlêste 'Beaken' 97

Steven Surdèl en Henk Nellen

  • Petreius Tiara (Workum 1514 - Franeker 1586), humanist in de schaduw 99-142

Abe de Vries

  • In driestmoedige Amos yn Sint Jabik. It skriuwerskip fan Wopke Jakobs de Jong 143-170

Beart Oosterhaven

  • Besprek: Lytse bal, grut spul. Artikels oer keatshistoarje en keatskultuer (Pieter Breuker) 171-171

Beart Oosterhaven

  • Oankundiging: Föhrerm Friese, Friesländer? Eine empirische Untersuchung zur Beziehung von Sprache und Indentität in Nordfriesland (Robert Kleih) 177-178

Auteurs 179

 

Eardere nûmers

Jiergong 81 | 2019
nûmer 1/2: Oer 'Fryske frijheid'
nûmer 3/4

Jiergong 80 | 2018
nûmer 3/4: Aspekten fan Fryske literatuer
nûmer 1/2

Jiergong 79 | 2017
nûmer 3/4: 1666: De Ingelske fuery op Flylân en Skylge
nûmer 1/2

Jiergong 78 | 2016
nûmer 3/4: Fryske literatuer, oars!
nûmer 1/2: Erasmus en de Friezen, Friezen en Erasmus

Jiergong 77 | 2015
nûmer 3/4
nûmer 1/2

Jiergong 76 | 2014
nûmer 4
nûmer 2/3: David Gorlaeus (1591-1612)
nûmer 1

Jiergong 75 | 2013
nûmer 3/4: 175 jier Fries Godgeleerd Gezelschap
nûmer 1/2: famylje-argyf Van Eysinga-Vegilin van Claerbergen

Jiergong 74 | 2012
nûmer 3/4: Wigle van Aytta (1507-1577)
nûmer 1/2: Spoaren fan it Frysk en de Friezen yn Noard-Hollân

Jiergong 73 | 2011
nûmer 3/4
nûmer 1/2: Piter Jelles Troelstra

Jiergong 72 | 2010
nûmer 3/4
nûmer 1/2

Jiergong 71 | 2009
nûmer 3/4: Het geheim van Tolsum. Een herinterpretatie van een Romeins schrijfplankje
nûmer 1/2: Biografie en Arbeidersbeweging

 

Sykje yn It Beaken

  • De yndeks fan artikels út alle Beakens sûnt 1938 is trochsykber op auteursnamme of wurden út de artikeltitel.
  • Der is ek in yndeks fan besprekken út alle Beakens, dy't ek trochsykber is op auteursnamme of boektitel.