Skip to main content

Akademydei 2019

 • Datum en tiid: freed 13 septimber 2019 | 13.30-17.00 oere
  Plak: Oranje Hotel Leeuwarden, Stasjonswei 4, Ljouwert
  Utnûging en programma: (Frysk / Nederlânsk)

Op ús 81ste dies natalis wiene der lêzingen fan Han Nijdam, Jan Hallebeek en Hylkje de Jong oer de rjochtsskiednis fan iermodern Fryslân en fan Anne Merkuur oer it feroarjende Frysk. It programma waard ôfwiksele mei optredens fan Wiebe Kaspers en Arjan Hut. As nije leden waarden Freark Smink, Klaasje Postma en Hindrik ten Hoeve beneamd.

Leden benoemd op Akademydei 2017: Foppe de Haan, Rienk Wegener Sleeswijk en Cisca Wijmenga.

Akademydei 2018

  Datum en tiid: freed 14 septimber 2018 | 13.30-17.00 oere
  Plak: Oranje Hotel Leeuwarden, Stasjonswei 4, Ljouwert

Op ús 80ste dies natalis joech ynterim-direkteur in taspraak oer de stân fan saken op de Fryske Akademy, wie der in presintaasje fan Marjoleine Sloos oer 'Het Boarnsterhim Corpus: synchronie en diachronie in taal' en in presintaasje fan Jelske Dijkstra oer taalferoaring yn it Frysk. Grytz & Grize joegen in moaie muzikale foarstelling en de skripsjepriis waard útrikt. Ta lid fan de Fryske Akademy waarden beneamd: Sjoerd Bootsma, Sytse Buwalda, Douwe Draaisma en Joop Koopmans.

    

Akademydei 2017

  Datum en tiid: freed 15 septimber 2017 | 13.30-17.00 oere
  Plak: Tsjerke De Fontein, Goudenregenstrjitte 77, Ljouwert

Op ús 79ste dies natalis joech Gilles de Langen in lêzing oer 'Terpen, kerken en boerderijen. Interdisciplinair onderzoek naar de nederzettingsontwikkeling in volmiddeleeuws Frisia' en Hans Mol oer 'HisGIS Fryslân: de útwreiding mei it projekt Persoanen en perselen 1750-1900 yn it ramt fan it Deltaplan ErfguodDigitalisearring fan de provinsje. Stân fan saken en perspektiven'. Broer de Witte joech in optreden fan muzyk fan Popma van Oevering. En as fan âlds binne ek dit jier guon minsken fanwegen bysûndere fertsjinsten ta lid fan 'e Fryske Akademy beneamd: Foppe de Haan, Rienk Wegener Sleeswijk en Cisca Wijmenga.