Skip to main content

Programma 2018

  Datum en tiid: freed 14 septimber 2018 | 13.30-17.00 oere
  Plak: Hampshire Hotel Oranje, Stasjonswei 4, Ljouwert
  Mear ynformaasje folget!  

 

 

Programma 2017

  Datum en tiid: freed 15 septimber 2017 | 13.30-17.00 oere
  Plak: Tsjerke De Fontein, Goudenregenstrjitte 77, Ljouwert
  Utnûging en programma: (Frysk) (Nederlânsk). 

Op ús 79ste dies natalis hawwe Akademymeiwurkers Gilles de Langen en Hans Mol elts in lêzing jûn oer de grutte stappen dy't de Fryske Akademy makket yn syn histoarysk ûndersyk. Broer de Witte joech in optreden fan muzyk fan Popma van Oevering. En as fan âlds binne ek dit jier guon minsken fanwegen bysûndere fertsjinsten ta lid fan 'e Fryske Akademy beneamd.

 

13.30Ynrin, ûntfangst mei kofje/tee
14.00

Iepenjen en wolkom troch Hanno Brand, direkteur-bestjoerder Fryske Akademy

Lêzing troch Gilles de Langen, ûndersiker midsiuwske archeology: 'Terpen, kerken en boerderijen. Interdisciplinair onderzoek naar de nederzettingsontwikkeling in volmiddeleeuws Frisia

Part I muzyk fan Reynoldus Popma van Oevering (1692-1781) troch klavesinist Broer de Witte

15.15

Skoft mei tee/kofje. Yn it skoft is der in boeketafel, fersoarge troch de Afûk

15.45

Lêzing troch Hans Mol, projektlieder HisGIS en ûndersiker midsiuwske skiednis: 'HisGIS Fryslân: de útwreiding mei it projekt Persoanen en perselen 1750-1900 yn it ramt fan it Deltaplan ErfguodDigitalisearring fan de provinsje. Stân fan saken en perspektiven' (pdf) 

Presintaasje en beneamen fan nije leden

Part II muzyk fan Popma van Oevering

16.30Ofsluten mei oanslutend neipetear mei in hapke en in drankje