Skip to main content

Akademydei 2022

Datum en tiid: freed 16 septimber 2022 | 14.00-16.30 oere
Plak: Westcord WTC Hotel, Heliconwei 52, Ljouwert
Utnûging en programma: klik hjir foar it programma (pdf).
Opjaan (ferplicht): klik hjir.

 

13:30-14:00: Ynrin mei kofje/ tee

14:00-14:30: 

 • Iepenjen en wolkom troch dr. Han Nijdam
 • Taspraak troch dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm, direkteur-bestjoerder Fryske Akademy
 • Muzyk

14:30-15:00:

 • ‘Taalkunde en Taalbehâld’ - Taspraak prof. dr. Arjen Versloot

15:00-15:30: Skoft mei kofje/ tee

15:30-16:30:

 • ‘De transysje fan de Fryske Feangreide yn histoarysk perspektyf (1600-1970)’ - Drs. Mark Raat
 • ‘Hoe lang bleven Noorden Zuid-Holland Fries? De Hollandse maar-namen als nieuwe naamkundige casus’  - Dr. Alex Kerkhof
 • Beneamen nije leden
 • Muzyk
 • Utrikking Skripsjepriis

16:30-17:30: Ofsluten mei oanslutend neipetear mei in hapke en drankje

 

Frisian Humanities

Jo kinne fansels ek ien of meardere dagen fan ús kongres Frisian Humanities bywenje, dat plakfine sil op de woansdei, tongersdei en freedtemoarn op deselde lokaasje (14-16 septimber 2022). Mear oer dit kongres fine jo op https://frisianhumanities.frl/.

 


Akademydei 2021

 • Datum en tiid: freed 10 septimber 2021 | 13.30-17.30 oere
  Plak: Westcord WTC Hotel, Heliconwei 52, Ljouwert

Op ús 83ste dies natalis hâldt ús direkteur-bestjoerder in taspraak, wie der in lêzing fan rev. dr. Simon Coupland fan de Universiteit fan Cambridge oer it spoar fan de Skandinaviërs yn Fryslân, wiene der koarte projektpresintaasjes fan Akademymeiwurkers oer ferskate aspekten fan meartaligens; meartalige geletterdheid; it Nederlânsk-Frysk wurdboek en de driuw nei it noarden yn de 19de iuw. Fierder wie der in boekoanbieding fan proaza en poëzy fan Jouwert Jouwertsma. As nije leden waarden Sytske de Boer, Siebren Dyk, Stéphane Lebeck en Steven Sterk beneamd.

 


Akademydei 2020

De Akademydei fan 2020 is net trochgien fanwege de koroanasitewaasje.

 


Akademydei 2019

 • Datum en tiid: freed 13 septimber 2019 | 13.30-17.00 oere
  Plak: Oranje Hotel Leeuwarden, Stasjonswei 4, Ljouwert

Op ús 81ste dies natalis wiene der lêzingen fan Han Nijdam, Jan Hallebeek en Hylkje de Jong oer de rjochtsskiednis fan iermodern Fryslân en fan Anne Merkuur oer it feroarjende Frysk. It programma waard ôfwiksele mei optredens fan Wiebe Kaspers en Arjan Hut. As nije leden waarden Freark Smink, Klaasje Postma en Hindrik ten Hoeve beneamd.

 


Akademydei 2018

 • Datum en tiid: freed 14 septimber 2018 | 13.30-17.00 oere
  Plak: Oranje Hotel Leeuwarden, Stasjonswei 4, Ljouwert

Op ús 80ste dies natalis joech ynterim-direkteur in taspraak oer de stân fan saken op de Fryske Akademy, wie der in presintaasje fan Marjoleine Sloos oer 'Het Boarnsterhim Corpus: synchronie en diachronie in taal' en in presintaasje fan Jelske Dijkstra oer taalferoaring yn it Frysk. Grytz & Grize joegen in moaie muzikale foarstelling en de skripsjepriis waard útrikt. Ta lid fan de Fryske Akademy waarden beneamd: Sjoerd Bootsma, Sytse Buwalda, Douwe Draaisma en Joop Koopmans.

 


Akademydei 2017

 • Datum en tiid: freed 15 septimber 2017 | 13.30-17.00 oere
  Plak: Tsjerke De Fontein, Goudenregenstrjitte 77, Ljouwert

Op ús 79ste dies natalis joech Gilles de Langen in lêzing oer 'Terpen, kerken en boerderijen. Interdisciplinair onderzoek naar de nederzettingsontwikkeling in volmiddeleeuws Frisia' en Hans Mol oer 'HisGIS Fryslân: de útwreiding mei it projekt Persoanen en perselen 1750-1900 yn it ramt fan it Deltaplan ErfguodDigitalisearring fan de provinsje. Stân fan saken en perspektiven'. Broer de Witte joech in optreden fan muzyk fan Popma van Oevering. En as fan âlds binne ek dit jier guon minsken fanwegen bysûndere fertsjinsten ta lid fan 'e Fryske Akademy beneamd: Foppe de Haan, Rienk Wegener Sleeswijk en Cisca Wijmenga.