Spring naar hoofd-inhoud

Akademydei 2022

 • Datum en tijd: vrijdag 16 september 2022 | 14.00-16.30 uur
  Locatie: Westcord WTC Hotel, Heliconweg 52, Leeuwarden
  Uitnodiging en programma: klik hier voor het programma (pdf).
  Opgave (verplicht): klik hier.
  Voertaal: Frysk en Nederlands

 

13:30-14:00: Ynrin mei kofje/ tee

14:00-14:30: 

 • Opening en welkom door dr. Han Nijdam
 • Toespraak door dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm, directeur-bestuurder Fryske Akademy
 • Muziek

14:30-15:00:

 • ‘Taalkunde en Taalbehâld’ - Lezing prof. dr. Arjen Versloot

15:00-15:30: Pauze met koffie/ thee

15:30-16:30:

 • ‘De transysje fan de Fryske Feangreide yn histoarysk perspektyf (1600-1970)’ - Drs. Mark Raat
 • ‘Hoe lang bleven Noorden Zuid-Holland Fries? De Hollandse maar-namen als nieuwe naamkundige casus’  - Dr. Alex Kerkhof
 • Benoeming nieuwe leden
 • Muziek
 • Utreiking Skripsjepriis 2020-2022

16:30-17:30: Sluiting met hapje en drankje

 

Frisian Humanities

U kunt uiteraard ook één of meerdere dagen van ons congres Frisian Humanities bijwonen, dat plaatsvindt op woensdag, donderdag en vrijdagochtend op dezelfde locatie (14-16 september 2022). Meer over dit congres vindt u op https://frisianhumanities.frl/.

 


Akademydei 2021

 • Datum en tijd: vrijdag 10 september 2021 | 13.30-17.30 uur
  Locatie: Westcord WTC Hotel, Heliconweg 52, Leeuwarden

Op onze 83ste dies natalis hield onze directeur-bestuurder een toespraak, was er een lezing van rev. dr. Simon Coupland van de Universiteit van Cambridge over het spoor van de Scandinaviërs in Fryslân, waren er korte projectpresentaties van Akademymedewerkers over diverse aspecten van meertaligheid; meertalige geletterdheid; het Nederlands-Fries woordenboek en de hang naar het noorden in de 19de eeuw. Daarnaast is er een boekaanbieding van proza en poëzie van Jouwert Jouwertsma. Tot nieuwe leden werden Sytske de Boer, Siebren Dyk, Stéphane Lebeck en Steven Sterk benoemd.

 


Akademydei 2020

De Akademydei van 2020 is niet gehouden vanwege de coronasituatie.

 


­Akademydei 2019

 • Datum en tijd: vrijdag 13 september 2019 | 13.30-17.00 uur
  Locatie: Oranje Hotel Leeuwarden, Stationsweg 4, Leeuwarden

Op onze 81ste dies natalis waren er lezingen van Han Nijdam, Jan Hallebeek en Hylkje de Jong over de rechtsgeschiedenis van vroegmodern Friesland en van Anne Merkuur over het veranderende Fries. Het programma werd afgewisseld met optredens van Wiebe Kaspers en Arjan Hut. Als nieuwe leden werden Freark Smink, Klaasje Postma en Hindrik ten Hoeve benoemd.

 


Akademydei 2018

 • Datum en tijd: vrijdag 14 september 2018 | 13.30-17.00 uur
  Plak: Oranje Hotel Leeuwarden, Stationsweg 4, Leeuwarden

Op onze 80ste dies natalis gaf interim-directeur Willem Smink een toespraak over de stand van zaken op de Fryske Akademy, was er een presentatie van Marjoleine Sloos over 'Het Boarnsterhim Corpus: synchronie en diachronie in taal' en een presentatie van Jelske Dijkstra over taalverandering in het Fries. Grytz & Grize gaven een fraai muzikaal optreden en de scriptieprijs werd uitgereikt. Tot lid van de Fryske Akademy werden benoemd:  Bootsma, Sytse Buwalda, Douwe Draaisma en Joop Koopmans.

­


Akademydei 2017

 • Datum en tijd: vrijdag 15 september 2017 | 13.30-17.00 uur
  Locatie: Kerk De Fontein, Goudenregenstraat 77, Leeuwarden

Op onze 79ste dies natalis gaf Gilles de Langen een lezing over 'Terpen, kerken en boerderijen. Interdisciplinair onderzoek naar de nederzettingsontwikkeling in volmiddeleeuws Frisia' en Hans Mol over 'HisGIS Fryslân: de útwreiding mei it projekt Persoanen en perselen 1750-1900 yn it ramt fan it Deltaplan ErfguodDigitalisearring fan de provinsje. Stân fan saken en perspektiven'. Broer de Witte trad op met muziek van Popma van Oevering. En als vanouds zijn er ook dit jaar mensen vanwege bijzondere verdiensten tot lid van de Fryske Akademy benoemd: Foppe de Haan, Rienk Wegener Sleeswijk en Cisca Wijmenga.