Skip to main content

Nijsberjochten

jul

02

2 july 2018 - Sakrekt ferskynd is in nûmer fan It Beaken oer de Ingelsky fuery op Flylân en Skylge, taret troch de Wurkgroep Maritime Skiednis.

Mear lêze

jun

28

28 juny 2018 - 621 minsken ha justerjûn op it Aldehoustertsjerkhôf it Grut Frysk Diktee makke. Winner is Wopkje Bergmans fan Holwert.

Mear lêze

jun

21

21 juny 2018 – De leksikografy fan lytsere talen tusken lienwurd en purisme stiet sintraal yn it nije nûmer fan International Journal of Lexicography.

Mear lêze

jun

19

19 juny 2018 – It tal wurksykjenden yn Noardeast-Fryslân is yn 2017 mei in tredde omleech gien, docht bliken út ’e Ekonomyske Fitaliteitssken.

Mear lêze

jun

18

18 juny 2018 - Fanwegen de minne waarfoarsizzing foar oankommende tongersdei, wurdt it Grut Frysk Diktee ferset nei woansdei 27 juny.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf