Skip to main content

Nijsberjochten

jul

15

15 july 2019 - De Fryske Akademy is fan freed 19 july oant 'e mei freed 2 augustus ticht foar it publyk.

Mear lêze

jul

04

4 july 2019 - Tydskrift It Beaken bringt dizze moanne in twadde spesjaalnûmer oer Fryske literatuer.

Mear lêze

jun

26

26 juny 2019 – Goed 250 dielnimmers út 34 ferskillende lannen binne fan de partij by it sympoasium oer taal en taalfariaasje ICLaVE|10.

Mear lêze

jun

12

12 juny 2019 - Goed 50 ynternasjonale wurdboekspesjalisten komme gear yn Ljouwert foar de histoarysk-leksikografyske konferinsje ICHLL-10.

Mear lêze

mai

28

28 maaie 2019 – Jelske Dijkstra leit hjoed yn de Volkskrant út hoe't kompjûters mei it radio-argyf fan Omrop Fryslân 'code-switching' werkenne.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf