Skip to main content

Nijsberjochten

aug

03

De Fryske Akademy siket om in direkteur-bestjoerder.

Mear lêze

jul

21

21 july 2020 - De 63ste rige Akademylêzingen - seizoen 2020-2021- begjint yn jannewaris 2021.

Mear lêze

mai

15

15 maaie 2020 - De tredde Agri&Foodscan Fryslân is ferskynd, kennis en ynnovaasje yn de transysje nei duorsumheid steane dêryn sintraal.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf