Skip to main content

Anne Merkuur beneamd ta universitêr dosint Fryske Taal en Kultuer

Dr. Anne Merkuur

De Faculteit der Letteren van de RUG heeft Dr. Anne Merkuur aangesteld om het onderwijs en onderzoek op het gebied van Friese taal en cultuur verder vorm en inhoud te geven. Merkuur zal haar nieuwe functie aan de RUG combineren met haar huidige aanstelling bij de Fryske Akademy.

Prof. dr. Thony Visser, decaan van de Faculteit der Letteren: "Met de aanstelling van Anne Merkuur investeren we niet alleen in talent op het gebied van de Frisistiek, maar ook in de samenwerking met onze belangrijkste Friese kennispartner. Zo geven we op een toekomstbestendige wijze invulling aan onze verantwoordelijkheid voor de bestudering van de Friese taal en cultuur."

Merkuur sels is entûsjast en hat der sin oan om te begjinnen. "Ik bin der tige wiis mei dat ik de kâns krij om tegearre mei de kollega’s fan de RuG en yn nau oparbeidzjen mei de Fryske Akademy te bouwen oan Frysk by de RuG."

Nelleke IJssennagger-Van der Pluijm, directeur bestuurder van de Fryske Akademy: "De beneaming fan Anne Merkuur stelt ús noch mear yn steat om mei de RUG op te lûken by it wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske taal en kultuer en it oplieden fan in nije generaasje ûndersikers. Wy sjogge dit as in ynvestearring yn kennis foar de takomst."

Met de benoeming van Merkuur (per 1 december) wordt de ruimte ingevuld die is ontstaan na het emeritaat van prof. dr. Goffe Jensma. Omdat het profiel van Merkuur nog niet geheel aansluit bij de functiecriteria voor hoogleraar zal zij de gelegenheid krijgen meer ervaring op te doen. Over enkele jaren zal er opnieuw geworven worden voor de hoogleraarspositie. De leidinggevende taken voor de groep Friese taal en cultuur zullen de eerstkomende periode worden uitgevoerd door dr. Joana Da Silveira Duarte, Universitair Hoofddocent Minorities and Multilingualism, tevens lector Meertaligheid bij NHL Stenden. Deze constructie draagt bij aan versterking van de interdisciplinaire samenwerking tussen RUG (via zowel de Faculteit der Letteren als Campus Fryslân), Fryske Akademy en NHL/Stenden en borgt het onderwijs en onderzoek op het gebied van Friese taal en cultuur.

Om verder invulling te geven aan deze samenwerking tussen deze verschillende kennisinstellingen, zal in samenspraak met de provincie Fryslân een haalbaarheidsonderzoek voor universitair en post-academisch onderwijs op het gebied van Friese taal en cultuur worden uitgevoerd.

De Friese gedeputeerde Sietske Poepjes reageert met waardering op de nieuwe aanstelling: "De provinsje is bliid dat der no in goed fundamint slein is foar de Frisistiek; sawol de akademyske kant fan it ûnderwiis as ûndersyk rûnom it Frysk. Wy wolle in stevich plak fan de Frisistyk yn de akademyske wrâld, sa dat kennis en ûndersyk rûnom ús prachtige offisjele taal boarge is. Foar de provinsje is it wol hiel wichtich dat dit bydraacht oan it beskermjen en befoardjen fan ús taal en it praktysk brûken yn de deistige praktyk. Mei dizze oanstelling kinne wy dêr fierder oan wurkje."