Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

feb

02

2 februari 2017 - Op 4 april wordt het vijftiende Grut Frysk Diktee gehouden. Mensen kunnen zich in maart kwalificeren met een proefdictee.

Lees meer

feb

01

1 februari 2017 - Na een poos van ziekzijn is op de leeftijd van 63 jaar onze medewerkster Gelbrich Haringsma-Bandsma overleden.

Lees meer

jan

25

25 januari 2017 – Vandaag verdedigt Rombert J. Stapel zijn proefschrift over de 15e-eeuwse Utrechtse kroniek van de Duitse Orde.

Lees meer

jan

24

24 januari 2017 – De stad Leer in het Duitse Ostfriesland is toegevoegd aan het historisch-geografisch informatiesysteem HisGIS.

Lees meer

jan

18

18 januari 2017 – Hanno Brand is benoemd tot bijzonder hoogleraar Friese handelsnetwerken in het pre-industrieel Europa aan de RUG.

Lees meer

Bekijk meer nieuwsberichten

 

 

Evenementen

maa

05

Zondag 5 maart in Tresoar vertelt taalwetenschapper Anne Merkuur over haar promotieonderzoek naar taalveranderingen in het Fries.

Lees meer

maa

10

Lezing van Cees Meijles, projectleider bij de Provincie, in het Landbouwmuseum in Earnewâld. Activiteit van het Lânboukundich Wurkferbân.

Lees meer

maa

11

Lezing van Dick Bunskoeke over de Harlinger molens, eigenaars en families. Activiteit van het Genealogysk Wurkferbân.

Lees meer

apr

01

De Ledendag biedt lezingen en discussies en is de gelegenheid bij uitstek om kennis te maken met de leden van de Akademy.

Lees meer

apr

20

Lezing van Menno Keulen over de productie van bouwstenen in de Middeleeuwen. Activiteit van het Argeologysk Wurkferbân.

Lees meer

Wat wij doen

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen.

De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

Projecten

jul

07

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waar alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans is samengebracht.

Lees meer

jul

07

Hoe tweetalig moet je zijn om er cognitief voordeel te hebben? Evelyn Bosma doet onderzoek bij Fries-Nederlandse tweetalige kinderen.

Lees meer

Uitgaven

aug

09

Dit woordenboek van het Amelands, gebaseerd op het werk van Anton Oud, verschijnt 15 november 2016. De intekenprijs bij de Afûk is tot dan € 35,00.

Lees meer

jun

27

Neem een abonnement op het wetenschappelijk tijdschrift van de Fryske Akademy. Het nieuwste nummer en eerdere jaargangen zijn hier te vinden.

Lees meer

Visitatierapport 2009-2014

De KNAW houdt het financieel en wetenschappelijk toezicht over de Fryske Akademy. In dat kader wordt eens in de zes jaar in opdracht van de KNAW een onderzoeksevaluatie van het instituut uitgevoerd door een externe visitatiecommissie. De meest recente visitatie vond plaats in november 2015.

Lees meer over de visitatie 2009-2014

Leden van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld die deze onderscheiding verdienen vanwege hun verdiensten op het terrein van de wetenschap, voor de Friese cultuur, of vanwege een groot enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer over leden en lidmaatschap

Donateur worden?

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. En die via werkgroepen en studiekringen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Fryske Akademy.

Op de hoogte en betrokken
Als donateur van de Fryske Akademy blijft u goed op de hoogte en wordt u uitgenodigd voor verschillende activiteiten: lezingen, symposia en uiteraard de jaarlijkse Akademydei in september.

Zo krijgen donateurs krijgen jaarlijks tweemaal het donateursblad Ut de Smidte thuisgestuurd. Als donateur heeft u de mogelijkheid kostenloos deel te nemen aan de activiteiten van werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy. Donateurs kunnen vaak gratis of met korting deelnemen aan congressen en symposia.  

De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

Lees meer over het donateurschap

 

Subsidiënten