Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

maa

21

Versta je (een beetje) Fries, dan kun je meedoen aan een onderzoek naar taalaccenten!

Lees meer

maa

17

Zo'n 750 kinderen van 38 scholen hebben meegedaan aan de voorselectie. 50 van hen mogen meedoen aan de finale van het Lyts Frysk Diktee op 4 april.

Lees meer

maa

13

De Fryske Akademy verwelkomt internationale wetenschappers die verbonden zijn aan het Europese project Silver and the Origins of the Viking Age.

Lees meer

maa

08

De Fryske Akademy werkt aan een wetenschappelijke online-grammatica van het Saterfries en presenteerde de voortgang aan de Oldenburgische Landschaft.

Lees meer

maa

06

De instuurtermijn voor het voordragen van nieuwe leden voor 2023 is verlengd tot en met vrijdag 31 maart.

Lees meer

Bekijk meer nieuwsberichten.

 

Evenementen

apr

04

40 kinderen kunnen in de Statenzaal van de provincie Fryslân weer meedoen aan de finale van het Lyts Frysk Diktee. Meer informatie volgt.

Lees meer

apr

08

Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.

Lees meer

apr

11

De bijeenkomsten van het Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy zijn gratis toegankelijk; lezingen zijn een vast onderdeel.

Lees meer

mei

23

Wie kan de Friese taal foutloos schrijven? Doet u mee aan het Groot Frysk Diktee? Meer informatie volgt.

Lees meer

jun

16

Mercator (Fryske Akademy) en de universiteiten van Graz, Bologna en Newcastle nodigen u van harte uit voor hun conferentie in Graz.

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

Zegel Fryske Akademy

Fryske Akademy

Wij zijn hét academische onderzoeksinstituut voor de Friese casus, geworteld in de Friese maatschappij en opererend in de internationale wetenschappelijke wereld

Wij maken het Friestalig en historisch erfgoed toegankelijk voor wetenschap, onderwijs en maatschappij en ontwikkelen digitale instrumenten en collecties voor innoverend onderzoek.

 

Projecten


Frysker: Hulp bij schrijven in het Fries

Frysker.nl is een site met hulpmiddelen voor iedereen die Fries wil schrijven, zoals een vertaler, spellingscheck en woordenboeken. De eerste 30.000 woorden van het nieuwe Nederlands-Fries woordenboek staan ook op Frysker.

Meer lezen


Mercator Europees Kenniscentrum

Het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren is onderdeel van de Fryske Akademy en onderzoekt meertalig onderwijs en taalverwerving in Europa.

Meer lezen


Historisch Geografisch Informatiesysteem

In het oudste kadaster (1832) zijn op HisGIS.nl 3 miljoen percelen precies in kaart gebracht. Daarop sluiten kaartlagen aan - van luchtfoto’s tot vroegmoderne landmetersopnamen - die met elkaar te combineren zijn.

Meer lezen


Meer over onze onderzoeksthema's

 

Onderzoeksoutput


Taaldatabank Frisian.eu

Een website met een grote verscheidenheid aan (oud)Friese taalbronnen, zoals data, tools en diensten. Datasets kunnen worden gedownload, Json services zijn vrij beschikbaar. De onderliggende data wordt voortdurend onderhouden.

Meer lezen


Friese Agri & Foodscan

Het doel van de Friese Agri & Foodscan was om betrouwbare cijfers en analyses te bieden, kansen en bedreigingen voor de Agri & Foodsector te identificeren en methodes voor regionaal onderzoek te ontwikkelen.

Meer lezen


Taalportaal

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waarin alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans bij elkaar gebracht is door onderzoekers uit Fryslân, Nederland en Zuid-Afrika.

Meer lezen­


Meer over onze onderzoeksoutput

 

Leden en donateurs van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld, die deze onderscheiding verdienen op grond van verdiensten op het terrein van de wetenschap, verdiensten voor de Friese cultuur, of een groot langdurig enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Lees meer over de Leden en benoemingen.

 

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken. Lees meer over het donateurschap.

 

 

Subsidiënten