Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsberichten

feb

03

3 februari 2020 - Er is dit jaar weer een Grut Frysk Diktee, op 21 april. Ditmaal geschreven door de Dichter van Fryslân Nyk de Vries.

Lees meer

jan

28

28 januari 2020 – Het Fries moet standaard opgenomen worden in de beleidsvorming van het Ministerie van OCW, vinden vier hoogleraren Fries.

Lees meer

jan

20

20 januari 2020 - Afgelopen vrijdag lanceerde cultuurgedeputeerde van Zuid-Holland Willy de Zoete een nieuw stuk HisGIS: Zuid-Holland Kustzone.

Lees meer

dec

18

18 december 2019 - Provinciale Staten hebben vandaag met het pakket maatregelen voor de Fryske Akademy ingestemd, waaronder 1 miljoen euro extra.

Lees meer

dec

16

16 december 2019 - Zojuist verschenen is het 99ste nummer van jaarboek De Vrije Fries, dat in drie essays terugblikt op het Culturele Hoofdstadjaar.

Lees meer

 

Bekijk meer nieuwsberichten

 

 

Evenementen

maa

04

Oratie van hoogleraar sociolinguïstiek Hans Van de Velde aan de Universiteit Utrecht op woensdag 4 maart 2020. Opgave kan via de website.

Lees meer

maa

17

Derde en laatste Akademylezingen van het winterseizoen 2019-2020 met bijdragen van Eline van der Beek en Pier Vellinga.

Lees meer

maa

28

Jaarsymposium van de Werkgroep Maritieme Geschiedenis in het teken van de 18de-eeuse houthandel. Locatie: Fries Scheepvaart Museum, Sneek.

Lees meer

Bekijk meer evenementen

 

 

Wat wij doen

De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen.

De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

Projecten

jan

30

Taalweb Frysk is een website met hulpmiddelen voor iedereen die Fries wil schrijven, zoals spellingcheckers en woordenboeken.

Lees meer

feb

01

Wij bieden betrouwbare cijfers en analyzes en identificeren kansen en bedreigingen voor de Agri & Food-sector in Fryslân.

Lees meer

jul

07

Taalportaal is een Engelstalig digitaal naslagwerk waar alle grammaticale kennis van het Nederlands, Fries en Afrikaans is samengebracht.

Lees meer

Uitgaven

jul

01

Deze bundel brengt de beste artikelen van de in 2015 overleden historicus Wiebe Bergsma bijeen over de religieuze verscheidenheid van de vroegmoderne...

Lees meer

jan

28

Na jaren van intensieve arbeid is het Graet Hylper Wordebook klaar, met meer dan 1000 bladzijden! Bestellen kan o.a. via de Afûk-webshop.

Lees meer

jan

15

Speciaal nummer It Beaken over de 'Friese vrijheid': een serie artikels naar aanleiding van het 500-jarig jubileum van het Friese vrijheidsprivilege.

Lees meer

Leden van de Fryske Akademy

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld die deze onderscheiding verdienen vanwege hun verdiensten op het terrein van de wetenschap, voor de Friese cultuur, of vanwege een groot enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen. Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy.

Lees meer over leden en lidmaatschap

Donateur worden?

De Fryske Akademy heeft een grote achterban van donateurs, die het werk van de Fryske Akademy een warm hart toedragen. Allemaal mensen die belangstelling hebben voor de Friese taal, cultuur en wetenschap. En die via werkgroepen en studiekringen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Fryske Akademy.

Op de hoogte en betrokken
Als donateur van de Fryske Akademy blijft u goed op de hoogte en wordt u uitgenodigd voor verschillende activiteiten: lezingen, symposia en uiteraard de jaarlijkse Akademydei in september.

Zo krijgen donateurs krijgen jaarlijks tweemaal het donateursblad Ut de Smidte thuisgestuurd. Als donateur heeft u de mogelijkheid kostenloos deel te nemen aan de activiteiten van werkgroepen en studiekringen van de Fryske Akademy. Donateurs kunnen vaak gratis of met korting deelnemen aan congressen en symposia.  

De Fryske Akademy heeft een ANBI-status. Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken (volgende bestaande wettelijke regelingen).

Lees meer over het donateurschap

 

Subsidiënten