Skip to main content

Mol, prof. dr. J.A. (Hans)

project leader HisGIS and researcher medieval history

Spesjalismen

midsiuwske skiednis; kleasterskiednis; skiednis geastlike ridderoarders; militêre skiednis; delsettingsskiednis; histoarysk GIS

 

Projekten

Macht, besit en romte yn Fryslân (projektlieder); HisGIS (projektlieder)

 

Biografy

Hans Mol (Kapelle, 1954) studearre skiednis en histoaryske geografy oan 'e Vrije Universiteit Amsterdam, dêr’t er yn 1991 ek promovearre (cum laude). Hy is yn 1986 yn tsjinst kaam by de Fryske Akademy as ûndersyksmeiwurker midsiuwske skiednis. Tusken 1996 en 2008 wie er haad fan 'e fakgroep Skiednis.

Sûnt 2003 is er út namme fan ’e Fryske Akademy ek ferbûn oan de Universiteit Leiden as bysûnder heechleraar foar de skiednis fan de Fryske lannen yn de midsiuwen. Hy skriuwt faak oer kleasters, krústochten en oarloggerij. Yn 2011 kaam der in boek fan him út oer de geastlike ridderoarders yn de Nederlanden ûnder de titel Vechten, bidden en verplegen. Yn 2013 publisearre er yn ‘e mande mei Peter van der Meer de boarne-útjefte De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543. En yn 2017 ferskynde syn monografy De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560. Fierder is er belutsen by de ûntwikkeling fan in histoarysk GIS foar Nederlân: HisGIS.

Hans Mol is co-editor fan it tydskrift The Medieval Low Countries en is bestjoerslid fan de Internationale Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens.

 

Publikaasjes (seleksje)

Steatsfoarming yn midsiuwsk Fryslân

J.A. Mol, De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560 (Leeuwarden 2017), 365 pp.

J.A. Mol, ‘Hoofdelingen en huurlingen. Militaire innovatie en de aanloop tot 1498’, in: J. Frieswijk, A.H. Huussen, Y.B. Kuiper en J.A. Mol (red.), Fryslân, staat en macht 1450-1650. Bijdragen aan het historisch congres te Leeuwarden van 3 tot 5 juni 1998 (Hilversum/Leeuwarden 1999) 65-84.

J.A. Mol, ‘Frisian Fighters and the Crusade’, Crusades 1 (2002 [2003]) 89-110.

J.A. Mol, ‘Gallows in medieval Friesland’, in: Advances in Oldfrisian Philology, Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik 64, R.H. Bremmer, O. Vries en L. van Weezel (red.) New York 2007 [2008]) 263-298.

J.A. Mol en J. Smithuis, ‘De Friezen als uitverkoren volk. Religieus-patriottische geschiedschrijving in vijftiende-eeuws Friesland’, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 11 (2008) 165-204.

Bronnen voor de Friese middeleeuwse geschiedenis / Sources on Frisian medieval history

G. Verhoeven en J.A. Mol (ed.), Friese testamenten tot 1550 (Leeuwarden 1994) xxxvi + 664 pp.

H.Th.M. Lambooij en J.A. Mol (ed.), Vitae Abbatum Orti Sancte Marie.Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland (Hilversum 2001) x en 534 pp.

Kleasters en maatskippij

J.A. Mol, 'Kruisheren op de Friese zieleheilsmarkt. De stichting van de kloosters te Sneek en Franeker in de vijftiende eeuw', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 16 (1990) 327-348.

J.A. Mol, 'Friezen en het hiernamaals. Zieleheilsbeschikkingen ten gunste van kerken, kloosters en armen in testamenten uit Friesland tot 1580', in: Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw, J.A. Mol ed. (Leeuwarden 1995) 175-214.

J.A. Mol, ‘Epiloog: de Moderne Devotie en de vernieuwing van het kloosterlandschap in Nederland’, in: Hildo van Engen and Gerrit Verhoeven (red.), Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden (Hilversum 2008) 213-231.

J.A. Mol, ‘The Cistercian Model? The Application of the Grange System by the Various Religious Orders in the Frisian Coastal Area, 1150-1400’, The Medieval Low Countries. An Annual Review 1 (2014 [2015]) 205-233.

Geastlike ridderoarden yn 'e Nederlannen oant 1600

J.A. Mol, De Friese huizen van de Duitse Orde. Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap (Leeuwarden 1991) 416 pp.

J.A. Mol, ‘The Hospitaller Sisters in Frisia’, in: Anthony Luttrell en Helen J. Nicholson (red.), Hospitaller Women in the Middle Ages (Aldershot 2006) 179-208.

J.A. Mol, Vechten, bidden en verplegen. Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden (Hilversum 2011) 367 pp.

Untjouwing fan in perseelstrukturearre Histoarysk GIS foar Nederlân

J.A. Mol, ‘Building a parcel based historical GIS for the Netherlands with the cadastre of 1812-1832: results, problems and perspectives’, in: Die Schwedische Landesaufnahme von Pommern 1692-1709. Ergebnisse eines Editionsprojektes im Kontext der Forschung (Kiel 2015) 35-54p.

Delsettingsskiednis Fryske lannen yn 'e Midsiuwen

G. de Langen en H. Mol, 'Terpenbouw en dorpsvorming in het Friese kustgebied tussen Vlie en Eems in de volle middeleeuwen', in: A. Nieuwhof (red), Van Wierhuizen tot Achlum. Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden (Groningen 2016), 99-128.

J.A. Mol, ‘De middeleeuwse veenontginningen in Noordwest-Overijssel en Zuid-Friesland: datering en fasering’, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 14 (2011[2012]).