Spring naar hoofd-inhoud

Mol, prof. dr. J.A. (Hans)

projectleider HisGIS en onderzoeker middeleeuwse geschiedenis

Specialismen

middeleeuwse geschiedenis; kloostergeschiedenis; geschiedenis geestelijke riddesordes; militaire geschiedenis; nederzettingsgeschiedenis; historisch GIS

 

Projecten

Macht, bezit en ruimte in Friesland (projectleider); HisGIS (projectleider)

 

Biografie

Hans Mol (Kapelle, 1954) studeerde geschiedenis en historische geografie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij in 1991 ook promoveerde (cum laude). Hij is in 1986 in dienst gekomen bij de Fryske Akademy als onderzoeksmedewerker middeleeuwse geschiedenis. Tussen 1996 en 2008 was hij hoofd van de vakgroep Geschiedenis.

Sinds 2003 is hij uit naam van de Fryske Akademy ook verbonden aan de Universiteit Leiden als bijzonder hoogleraar voor de geschiedenis van de Friese landen in de middeleeuwen. Hij schrijft vaak over kloosters, kruistochten en oorlogvoering. In 2011 kwam er een boek van hem uit over de geestelijke ridderorders in de Nederlanden onder de titel Vechten, bidden en verplegen. In 2013 publiceerde hij samen met Peter van der Meer de bronuitgave De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543. En in 2017 verscheen zijn monografie over De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560. Verder is hij betrokken bij de ontwikkeling van een historisch GIS voor Nederland: HisGIS.

Hans Mol is co-editor van het tijdschrift The Medieval Low Countries en is bestuurslid van de Internationale Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens.

 

Publicaties (selectie)

Staatsvorming in middeleeuws Friesland

J. A. Mol, De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560 (Leeuwarden 2017), 365 pp.

J.A. Mol, ‘Hoofdelingen en huurlingen. Militaire innovatie en de aanloop tot 1498’, in: J. Frieswijk, A.H. Huussen, Y.B. Kuiper en J.A. Mol (red.), Fryslân, staat en macht 1450-1650. Bijdragen aan het historisch congres te Leeuwarden van 3 tot 5 juni 1998 (Hilversum/Leeuwarden 1999) 65-84.

J.A. Mol, ‘Frisian Fighters and the Crusade’, Crusades 1 (2002 [2003]) 89-110.

J.A. Mol, ‘Gallows in medieval Friesland’, in: Advances in Oldfrisian Philology, Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik 64, R.H. Bremmer, O. Vries en L. van Weezel (red.) New York 2007 [2008]) 263-298.

J.A. Mol en J. Smithuis, ‘De Friezen als uitverkoren volk. Religieus-patriottische geschiedschrijving in vijftiende-eeuws Friesland’, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 11 (2008) 165-204.

Bronnen voor de Friese middeleeuwse geschiedenis / Sources on Frisian medieval history

G. Verhoeven en J.A. Mol (ed.), Friese testamenten tot 1550 (Leeuwarden 1994) xxxvi + 664 pp.

H.Th.M. Lambooij en J.A. Mol (ed.), Vitae Abbatum Orti Sancte Marie.Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland (Hilversum 2001) x en 534 pp.

Kloosters en samenleving

J.A. Mol, 'Kruisheren op de Friese zieleheilsmarkt. De stichting van de kloosters te Sneek en Franeker in de vijftiende eeuw', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 16 (1990) 327-348.

J.A. Mol, 'Friezen en het hiernamaals. Zieleheilsbeschikkingen ten gunste van kerken, kloosters en armen in testamenten uit Friesland tot 1580', in: Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw, J.A. Mol ed. (Leeuwarden 1995) 175-214.

J.A. Mol, ‘Epiloog: de Moderne Devotie en de vernieuwing van het kloosterlandschap in Nederland’, in: Hildo van Engen and Gerrit Verhoeven (red.), Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden (Hilversum 2008) 213-231.

J.A. Mol, ‘The Cistercian Model? The Application of the Grange System by the Various Religious Orders in the Frisian Coastal Area, 1150-1400’, The Medieval Low Countries. An Annual Review 1 (2014 [2015]) 205-233.

Geestelijke ridderorden in de Nederlanden tot 1600

J.A. Mol, De Friese huizen van de Duitse Orde. Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap (Leeuwarden 1991) 416 pp.

J.A. Mol, ‘The Hospitaller Sisters in Frisia’, in: Anthony Luttrell en Helen J. Nicholson (red.), Hospitaller Women in the Middle Ages (Aldershot 2006) 179-208.

J.A. Mol, Vechten, bidden en verplegen. Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden (Hilversum 2011) 367 pp.

Ontwikkeling van een perceelgestructureerde Historisch GIS voor Nederland

J.A. Mol, ‘Building a parcel based historical GIS for the Netherlands with the cadastre of 1812-1832: results, problems and perspectives’, in: Die Schwedische Landesaufnahme von Pommern 1692-1709. Ergebnisse eines Editionsprojektes im Kontext der Forschung (Kiel 2015) 35-54p.

Nederzettingsgeschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen

G. de Langen en H. Mol, 'Terpenbouw en dorpsvorming in het Friese kustgebied tussen Vlie en Eems in de volle middeleeuwen', in: A. Nieuwhof (red), Van Wierhuizen tot Achlum. Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden (Groningen 2016), 99-128.

J.A. Mol, ‘De middeleeuwse veenontginningen in Noordwest-Overijssel en Zuid-Friesland: datering en fasering’, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 14 (2011[2012]).