Skip to main content

Eveneminten

dec

08

"Family language policies among Quebec-based parents raising multilingual infants and toddlers."

 

Mear lêze

jan

18

Dr. Sander Ebbers, Intergrale Veiligheidskunde & onderzoeksgroep Cybersafety, NHL: ‘Hoe kun je als burger jezelf weerbaarder maken tegen cybercrime’ en Prof. dr. Hans Mol, ûndersiker midsiuwske skiednis, Fryske Akademy: ‘HisGis yn de praktyk’. Tiisdei 18 jannewaris steane twa nijsgjirrige lêzingen op it programma fan de Akademylêzingen.

Mear lêze

feb

12

Jiersympoasium Wurkgroep Maritime Skiednis: mear ynformaasje folget.

Mear lêze