Skip to main content

Eveneminten

aug

01

Fan 1 oant en mei 12 augustus 2022 binne ús gebouwen ticht. De kollega's dy't dan gjin fakânsje hawwe, wurkje thús.

Mear lêze

aug

29

Mercator/ Fryske Akademy ûndersiker Ydwine Scarse presintearret 'The dynamics between recognition, policy and practice concerning West-Frisian in the Netherlands'

Mear lêze

sep

01

Op útnûging fan Fryske Akademy, Studium Generale en RuG/Campus Fryslân fertelt heechlearaar Ellemers oer fruchtbere gearwurkings yn organisaasjes.

Mear lêze

sep

14

Fan 14 oant en mei 16 septimber fynt it 2e Frysk Geasteswittenskiplik Kongres plak yn Ljouwert. Tema: Fearkrêft.

Mear lêze

sep

16

De jiergearkomste foar ús leden, stipers en relaasjes. Mei presintaasjes fan Arjen Versloot, Mark Raat en Alex Kerkhof, de beneaming fan nije leden en de útrikking fan de Skripsjepriis.

Mear lêze