Skip to main content

Eveneminten

sep

07

Lêzing om 15.30 oere yn 'e Erfgoedkeamer fan gastsprekker Eliane Ewart (University of Essex) oer de literêre ekology fan Hilgelân.

Mear lêze

sep

15

Smoute ferhalen oer ús histoarysk ûndersyk steane sintraal op ús 79ste dies natalis. Lokaasje: tsjerke De Fontein yn Ljouwert.

Mear lêze

okt

12

Kennissintrum Mercator organisearret de jierkonferinsje fan it ûndersyksnetwurk Langscape, fan 12 o/m 14 oktober 2017 yn Ljouwert.

Mear lêze

nov

21

De goed besochte 'frouljuslêzingen' fiere dit winterskoft harren 60-jierrich jubileum mei in bysûnder programma.

Mear lêze

nov

23

Minisympoasium yn de Ljouwerter Kânselarij. Tagelyk boekpresintaasje fan 'De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560'.

Mear lêze