Skip to main content

Eveneminten

okt

26

Lêzing fan Piet van Cruyningen (WUR) oer de drege skiednis fan it bemeallen fan 'e Fryske feangebieten.

Mear lêze

okt

27

Frisisten treffe elkoar freed 27 oktober op de Taalkundedei. In grôtfolle dei mei in plenêre lêzing fan Arjen Versloot en twa parallelsesjes.

Mear lêze

nov

21

De goed besochte 'frouljuslêzingen' fiere dit winterskoft harren 60-jierrich jubileum mei in bysûnder programma.

Mear lêze

nov

23

Minisympoasium yn de Ljouwerter Kânselarij. Tagelyk boekpresintaasje fan 'De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560'.

Mear lêze

feb

15

Sympoasium en lansearring fan digitale kaarten fan 19de-iuwske Twintske buorkerijen yn HisGIS. Lokaasje: Museum Twentse Welle yn Ynskedee.

Mear lêze