Skip to main content

Eveneminten

maa

13

Lêzing fan it Lânboukundich Wurkferbân/Fries Landbouwmuseum troch Dam Jaarsma, earder lânboufoarljochter.

Mear lêze

maa

17

Tredde en lêste Akademylêzingen fan it winterskoft 2019-2020 mei bydragen fan Eline van der Beek en Pier Vellinga.

Mear lêze

maa

28

Jiersympoasium fan de Wurkgroep Maritime Skiednis yn it ramt fan de 18e-iuwske houthannel, diskear yn it Fries Scheepvaart Museum, Snits.

Mear lêze