Skip to main content

Eveneminten

jan

19

De goed besochte 'frouljuslêzingen' fiere dit winterskoft harren 60-jierrich jubileum mei in bysûnder programma.

Mear lêze

feb

15

Sympoasium en lansearring fan digitale kaarten fan 19de-iuwske Twintske buorkerijen yn HisGIS. Lokaasje: Museum Twentse Welle yn Ynskedee.

Mear lêze

apr

23

The first Frisian humanities conference will be from April 23-26, 2018, at "de Harmonie" in Ljouwert, the Netherlands. Call for papers deadline: December 8, 2017.

Mear lêze

apr

23

It earste Frysk Geasteswittenskiplik Kongres is fan 23 o/m 26 april 2018 yn de Ljouwerter Harmonie. Deadline oprop foar lêzingen: 8 desimber 2017.

Mear lêze

sep

14

80 jier nei de oprjochting fan de Fryske Akademy strike wy op 'en nij del yn it Hampshire Oranje Hotel yn Ljouwert.

Mear lêze