Skip to main content

Eveneminten

jun

09

Fryske Akademy/ Mercator is útnûge foar dit ledekongres mei it tema 'Intergenerational Language Transmission in Multilingual Contexts'.

Mear lêze

jun

15

De Fryske Akademy is partner fan de jierlikse TABU Dag yn Grins, in ynternasjonale konferinsje oer linguistyk.

Mear lêze

jun

16

Mercator (Fryske Akademy) en de universiteiten fan Graz, Bologna en Newcastle nûgje jo fan herten út foar harren konferinsje yn Graz.

Mear lêze

jun

16

Organisearre troch Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, mei û.o. Han Nijdam ('Das Landrecht in den Niederlanden') en Oebele Vries ('Landrechte und Landrecht aus westfriesischer Sicht').

Mear lêze