Skip to main content

Eveneminten

jan

28

Lêzing yn it ramt fan it kongres 'East and West in Early Medieval Europe and Beyond; Papers in Honour of John Hines and Alan Lane.'

Mear lêze

jan

28

Pieter Nieuwland fersoarget in lêzing oer 'Van Aisma'. Elkenien is fan herte wolkom, de tagong is fergees.

Mear lêze

jan

28

Lêzing yn it ramt fan it wittenskiplik kongres 'New insights on medieval Frisian society' oer de Fryske midsiuwen (besletten).

Mear lêze

feb

02

Mei in lêzing fan André Plezynsky. De gearkomsten fan it Argeologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy binne fergees tagonklik.

Mear lêze