Skip to main content

Eveneminten

maa

05

Snein 5 maart yn Tresoar fertelt taalwittenskipper Anne Merkuur oer har promoasjeûndersyk nei taalferoarings yn it Frysk.

Mear lêze

maa

10

Lêzing fan Cees Meijles, projektlieder by de Provinsje, yn it Lânboumuseum yn Earnewâld. Aktiviteit fan it Lânboukundich Wurkferbân.

Mear lêze

maa

11

Lêzing fan Dick Bunskoeke oer de Harnzer mûnen, eigners en famyljes. Aktiviteit fan it Genealogysk Wurkferbân.

Mear lêze

apr

01

De Lededei biedt lêzingen en diskusjes en is de gelegenheid by útstek om yn 'e kunde te kommen mei de leden fan de Akademy.

Mear lêze

apr

20

Lêzing fan Menno Keulen oer de produksje fan boustiennen yn de Midsiuwen. Aktiviteit fan it Argeologysk Wurkferbân.

Mear lêze