Skip to main content

Eveneminten

apr

20

Workshopmiddei by RHC Groninger Archieven yn Grins oer it ûntsluten fan midsiuwske Fryske en Nedersaksyske rjochtshânskriften.

Mear lêze

apr

20

Lêzing fan Menno Keulen oer de produksje fan boustiennen yn de Midsiuwen. Aktiviteit fan it Argeologysk Wurkferbân.

Mear lêze

maa

19

Sympoasium yn Ljouwert oer guozzepopulaasjes yn Nederlân en wrâldwiid. Aktiviteit fan it Biologysk Wurkferbân en de Nederlandse Ornithologische Unie.

Mear lêze

jun

16

Sympoasium "Ut sendta riucht" (Dien binne de rjochten) foarôfgeand oan it ôfskiedskolleezje fan bysûnder heechlearaar Rolf Bremmer yn Leien.

Mear lêze

okt

12

2-Day conference, hosted by Mercator Research Centre, in Ljouwert, the Netherlands. The conference is part of the international Langscape project.

Mear lêze