Skip to main content

Genealogysk Jierboek 2021

Ein novimber is it Genealogysk Jierboek 2021 presintearre.

Yn dit jierboek bydragen fan Ida Verhaar - Parenteel van Gerrit Robberts Radijs, Jan de Vries - Blom fan Hylpen, Jan Borleffs - Het nageslacht van Hillebrand Croes uit Leeuwarden en Jan T. Anema – Hibma. De Fryske Rie foar Heraldyk slút dit jierboek wer ôf en docht dit mei – Wapenregistraasje.

It jierboek is te keap by de Afûk: Genealogysk Jierboek 2021 – Afûk Websjop (afuk.frl)

De jierboekgearkomste 2021 is ferskood nei 9 april 2022.