Spring naar hoofd-inhoud

Biologisch Werkverband

Het Biologysk Wurkferbân (Biologisch Werkverband) heeft een taak als forum om wetenschappelijke kennis over landschap en natuur in Fryslân breed beschikbaar te maken, discussie over belangrijke natuurzaken in Fryslân aan te gaan en om publicaties op dit terrein te stimuleren, o.m. door publicaties in de Botkerige (publicatieserie van de Fryske Akademy).

 

Oprichtingsjaar

15 april 1953

 

Bestuur en contact

Meinte Engelmoer (voorzitter) (e-mail)
Arend Timmerman (secretaris) (e-mail)
Leden: Yolt IJzerman (e-mail)

 

Activiteiten

Winterprogramma 2016-2017

  • vrijdag 19 mei 2017, 10.00-17.00 uur: Ganzensymposium bij het Van Hall Instituut in Leeuwarden. Het Biologysk Wurkferbân en de Nederlandse Ornithologische Unie organiseren een dag over ganzenpopulaties, ook met internationale sprekers uit Denemarken en Canada. Zie voor meer informatie de pagina over het Ganzensymposium.
  • dinsdag 22 november 2016, 20.00 uur: lezing in het Natuurmuseum Fryslân door Martin Brandsma over de klapekster. Deze bijzondere ekster woont in de zomer op het noordelijk halfrond. In de winter vindt hij het daar te koud en zakt hij af naar onze contreien. Elk jaar zijn er velen die de winter in Nederland doorbrengen. Ze ontsnappen niet aan het oog van Martin Brandsma, die alles ziet. Brandsma observeert en bestudeert de klapekster. Deze lezing wordt georganiseerd door het Biologysk Wurkferbân, de KNNV Vereniging voor Veldbiologie en het Natuurmuseum Fryslân.

  

Oer it wurkferbân

Yn syn funksje as haadbestjoerslid fan de Fryske Akademy, hat Meint Wiegersma it inisjatyf naam ta oprjochting fan it Biologysk Wurkferbân yn april 1953. Natuer en lânskip feroaren hurd en de Akademy soe in bydrage jaan moatte oan it fergrutsjen fan de kennis, betsjutting en beskerming fan de floara en fauna, sa wie it idee. Spitigernôch slagge dat net, want it slagge de Fryske Akademy net om dêr jild foar by inoar te krijen. Oare organisaasjes sette harren dêr foar yn, benammen doe’t bliken die dat de ruilferkavelingen grutte gefolgen hiene foar it Fryske plattelân en lânskip.

In hiel soad publikaasjes kamen op it aljemint. Mar it wie benammen Douwe T.E. van der Ploeg dy’t it Wurkferbân syn hjoeddeistige foarm joech. Hy stimulearre ûndersikers en skriuwers harren resultaten yn publikaasjes fêst te lizzen en soarge derfoar dat dy opnaam waarden yn de Botkerige ûnder ferantwurdlikens fan it Biologysk Wurkferbân. Ferskate publikaasjes binne ferskynt. Omtinken is der ûnder oaren west foar stinzeplanten, wylde floara fan Fryslân en de Fryske plantenammen; foar it wylde wrimelet en dierte en harren Fryske nammen; foar de Fryske túnbou en it Frysk molkskiep, mar ek foar libbensbeskriuwingen lykas fan de bekende amateurbiolooch mr. Herman Albarda (1826-1898). De oansprekkende en by in soad Friezen bekende trijedielige rige Vogels in Friesland. In grutte mylpeal hat ek west it boek ûnder redaksje fan ûnder oaren Gjerrit Hekstra Dêr’t it tilt fan diert’ en blommen (2006). De Fiskatlas Fryslân (2015) is as nûmer 33 de meast resinte publikaasje.

It Biologysk Wurkferbân organisearret noch altiten trije as fjouwer gearkomsten yn ’t winterskoft, ferdield yn middeis- en jûnslêzingen. Yn de jûnslêzingen komme aktuele natuersaken en resultaten fan ûndersyk oan de oarder. Dat kin fan leden wêze, mar  saakkundigen wurde lykwols útnûge om ien en oar oangeande it ûnderwerp neier ta te ljochtsjen. Op dizze jûnen is der ek oandacht foar nije fynsten fan floara en fauna en ûntwikkelingen. Yn de middeis gearkomsten wurde thema’s behannele en bepraat. Alle gearkomsten binne foar elkenien frij tagonklik, mar de rûchwei 130 stipers krije berjocht yn’t foar. Meastentiids is de tagong fergees.

Sûnt in tal jierren wurket it Wurkferbân yntinsyf gear mei it Natuermuseum Fryslân en de Fryske Feriening foar Fjildbiology. Dêrneist is der gearwurking mei oare provinsjale organisaasjes as it Fryske Gea en de wurkgroep Stichting Avifauna Fryslân. 

 

Jaarverslagen