Spring naar hoofd-inhoud
Interim-directeur Willem Smink op de 80ste Akademydei, 14 september 2018.

Bestuur en organisatie

De stichting Fryske Akademy is op 10 september 1938 opgericht in Leeuwarden. Volgens haar statuten heeft de Akademy als doel "het instandhouden van een werkgemeenschap, die zich toelegt op het beoefenen van de wetenschap die met Fryslân, het Friese volk en zijn cultuur in al haar uitingen, en zulks in de ruimste zin, verbonden is".

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door de steun van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Provincie Fryslân. Conform de liëringsovereenkomst met de KNAW (1989) en de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur dragen beide instellingen bij aan het voortbestaan van de Akademy. De Akademy is gelieerd aan de KNAW en maakt deel uit van de instituten- en onderzoeksorganisatie van de KNAW. 

Onze organisatie bestaat uit een afdeling wetenschap, die wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder, en een afdeling algemene zaken, die wordt aangestuurd door het hoofd algemene zaken. De vakgroepstructuur waaruit de wetenschapsafdeling voorheen was opgebouwd, is op 1 september 2015 vervangen door een projectorganisatie.

Hieronder zijn als pdf-document te downloaden: 

 

Directeur-bestuurder

De dagelijkse leiding over de stichting Fryske Akademy is in handen van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder (DB) is eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden en besluiten die met de Akademy samenhangen. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht conform de statuten en het huishoudelijk reglement.

 • drs. Willem Smink is sinds januari 2018 directeur-bestuurder ad interim van de Fryske Akademy.

 

Managementteam

De DB wordt geadviseerd door een managementteam (MT). Het MT komt naar eigen inzicht regelmatig bijeen en adviseert de DB op hoofdlijnen over beleid, personeelszaken, financiële zaken en externe aangelegenheden. 

De vertegenwoordiging is sinds 1 januari 2021 als hiernavolgend vastgelegd:

 • Joop Petter, Hoofd Financiën
 • vacant, Hoofd Planning en Acquisitie

E-mail: direksjesekretariaat@fryske-akademy.nl

 

Raad van Toezicht, v.l.n.r. Anthonya Visser, Jacob Fokkema (voorzitter), Houkje Rijpstra, Seerp Leistra en afgetreden lid Wybren Eijzenga.

Raad van Toezicht

Op grond van de statuten heeft de Fryske Akademy een Raad van Toezicht. De Raad ziet toe op het door de directeur-bestuurder gevoerde beleid en beheer. 

De Raad van Toezicht bestaat sinds 30 juni 2020:

 • prof. dr. ir. Jacob T. Fokkema, Schiedam (voorzitter)
 • Wim Kleinhuis, Gorredijk
 • Seerp Y. Leistra, Groningen
 • drs. Houkje Rijpstra, Gytsjerk
 • prof. dr. Anthonya Visser, Amsterdam

 

Wetenschapscommissie

De Wetenschapscommissie heeft als taak om aan de directeur-bestuurder, de Raad van Toezicht en de KNAW gevraagd en ongevraagd advies te geven over het beleid en het wetenschappelijke programma van de Fryske Akademy. 

Leden van de Wetenschapscommissie zijn sinds 1 december 2017:

 • prof. dr. Klaas van Berkel, Rijksuniversiteit Groningen (voorzitter)
 • prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, Universiteit van Tilburg
 • prof. dr. Paula Fikkert, Radboud Universiteit Nijmegen
 • prof. dr. Durk Gorter, Ikerbasque, Basque Foundation for Science
 • prof. dr. Franciska de Jong, Universiteit Twente en Erasmus Universiteit Rotterdam
 • prof. dr. Max Louwerse, Universiteit van Tilburg

 

Maatschappelijke Adviesraad

Op grond van de statuten heeft de Fryske Akademy ook een Maatschappelijke Adviesraad (MAR). De MAR kan de directeur-bestuurder, de Raad van Toezicht en de Provincie Fryslân gevraagd en ongevraagd advies geven aangaande de maatschappelijke dienstverlening van de stichting. Hieronder valt ook het ondersteunen van de vrijwilligers binnen de Fryske Akademy. 

Sinds 28 juni 2017 is de samenstelling van de Maatschappelijke Adviesraad als volgt:

 • dr. Geart Benedictus (voorzitter), Joure
 • Maaike Andringa, Groningen
 • Folkert de Jong, Drachten
 • Gerbrich van der Meer, Sneek
 • Steven Sterk, Tjalleberd
 • Jan de Vries, Koudum
 • mr. Jan Veldhuis, Opeinde

 

Ondernemingsraad

De Fryske Akademy heeft een Ondernemingsraad (UR) waarin vijf medewerkers van de Akademy zitting hebben. De bevoegdheid van de UR, die onder anderen het adviesrecht, het instemmingsrecht en het initiatiefrecht betreft, is geregeld in de West op de Ondernemingsraden (WOR). Volgens de WOR werkt de ondernemingsraad in het belang van het goed functioneren van de onderneming.

Sinds 1 jannewaris 2021 is de samenstelling van de UR als volgt:

 • Eduard Drenth (vice-voorzitter)
 • Edwin Klinkenberg
 • Han Nijdam
 • Willem Visser
 • vacant

E-mail: ur@fryske-akademy.nl

 

Stichting Frysk Akademyfûns

Het Frysk Akademyfûns is op 19 juli 1968 opgericht om gelden bij elkaar te brengen met als doel Fries wetenschappelijk werk in de breedste zin te stimuleren. Daaronder wordt ook het bevorderen van een redelijke huisvesting op het gebied van gebouwen en onroerend goed van de Fryske Akademy verstaan. Het Frysk Akademyfûns staat als rechtspersoon los van de stichting Fryske Akademy en het vermogen wordt gevormd door o.m. donaties, schenkingen en nalatenschappen.

Met ingang van 1 januari 2020 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

 • drs. Jan Kersbergen (voorzitter)
 • drs. Jos Tjalsma (secretaris/penningmeester)
 • mr. Wiebe Adema
 • mr. Ernest de Lange
 • mr. Rembrandt Veldhuyzen van Zanten

E-mail: faf@fryskakademyfuns.nl
Meer informatie: www.fryskakademyfuns.nl