Spring naar hoofd-inhoud

Bestuur en organisatie

De stichting Fryske Akademy is op 10 september 1938 opgericht in Leeuwarden. Volgens haar statuten heeft de Akademy als doel "het instandhouden van een werkgemeenschap, die zich toelegt op het beoefenen van de wetenschap die met Fryslân, het Friese volk en zijn cultuur in al haar uitingen, en zulks in de ruimste zin, verbonden is".

Hieronder zijn als pdf-document te downloaden: 

 

Directeur-bestuurder dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm.

Directeur-bestuurder

De dagelijkse leiding over de stichting Fryske Akademy is in handen van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder (DB) is eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden en besluiten die met de Akademy samenhangen. Zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht conform de statuten en het huishoudelijk reglement.

 • dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm is sinds maart 2021 directeur-bestuurder van de Fryske Akademy.

 

Managementteam

De DB wordt geadviseerd door een managementteam (MT).

De vertegenwoordiging is sinds 1 januari 2021 als hiernavolgend vastgelegd:

 • Joop Petter, Hoofd Financiën
 • vacant, Hoofd Planning en Acquisitie

E-mail: direksjesekretariaat@fryske-akademy.nl

 

Raad van Toezicht

Op grond van de statuten heeft de Fryske Akademy een Raad van Toezicht. De Raad ziet toe op het door de directeur-bestuurder gevoerde beleid en beheer. 

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Seerp Y. Leistra, Groningen (voorzitter) 
 • Wim Kleinhuis, Gorredijk
 • Prof. dr. Anthonya Visser, Amsterdam
 • Dr. Jan Don, Enspijk

 

Ondernemingsraad

De Fryske Akademy heeft een Ondernemingsraad (UR) waarin vijf medewerkers van de Akademy zitting hebben. De bevoegdheid van de UR, die onder anderen het adviesrecht, het instemmingsrecht en het initiatiefrecht betreft, is geregeld in de West op de Ondernemingsraden (WOR). Volgens de WOR werkt de ondernemingsraad in het belang van het goed functioneren van de onderneming.

Sinds 1 jannewaris 2021 is de samenstelling van de UR als volgt:

 • Eduard Drenth (voorzitter)
 • Edwin Klinkenberg (secretaris)
 • Han Nijdam (vice-voorzitter)
 • Willem Visser
 • vacant

E-mail: ur@fryske-akademy.nl

 

Stichting Frysk Akademyfûns

Het Frysk Akademyfûns is op 19 juli 1968 opgericht om gelden bij elkaar te brengen met als doel Fries wetenschappelijk werk in de breedste zin te stimuleren. Daaronder wordt ook het bevorderen van een redelijke huisvesting op het gebied van gebouwen en onroerend goed van de Fryske Akademy verstaan. Het Frysk Akademyfûns staat als rechtspersoon los van de stichting Fryske Akademy en het vermogen wordt gevormd door o.m. donaties, schenkingen en nalatenschappen.

Met ingang van september 2021 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

 

 • Drs. H. ten Hoeve, voorzitter
 • J.W. Petter, secretaris / penningmeester

Leden:

 • Mr.E.M.W. De Lange
 • Mr. R.E.J. Veldhuyzen van Zanten
 • F. de Jong-Krap
 • Mw. Mr. M. Geertsema
 • Mr. H. Ph. Breuker

 

E-mail: faf@fryskakademyfuns.nl
Meer informatie: www.fryskakademyfuns.nl