Spring naar hoofd-inhoud

Bestuur en organisatie

 

De stichting Fryske Akademy is op 10 september 1938 opgericht in Leeuwarden. Volgens haar statuten heeft de Akademy als doel "het instandhouden van een werkgemeenschap, die zich toelegt op het beoefenen van de wetenschap die met Fryslân, het Friese volk en zijn cultuur in al haar uitingen, en zulks in de ruimste zin, verbonden is".

De Fryske Akademy is een zelfstandige stichting, gevestigd in Leeuwarden. De stichting wordt bestuurd door een Directeur-Bestuurder met onderzoekstaak, die de eindverantwoordelijkheid draagt. Een Raad van Toezicht met zowel bestuurlijke als wetenschappelijke leden, houdt toezicht op het beleid van de directeur. Sinds 1990 is de FA gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Conform de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTK) wordt het instituut gefinancierd door het Rijk (OC&W) en de provincie Fryslân. De subsidie van de project- 5 activiteiten van Mercator, tot 2006 gefinancierd door de Europese Commissie, is vanaf 2007 door de provincie Fryslân overgenomen. De projecten en projectmedewerkers die Mercator aantrekt, zijn in dienst van de Fryske Akademy, maar gekoppeld aan de specifieke Mercator-projectsubsidies.

Hieronder zijn als pdf-document te downloaden: 

 


Dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm FSA

Directeur-bestuurder

De dagelijkse leiding over de stichting Fryske Akademy is in handen van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder (DB) is eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden en besluiten die met de Akademy samenhangen. De DB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht conform de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

 


Managementteam

De DB wordt geadviseerd door een managementteam (MT). De vertegenwoordiging is sinds 1 januari 2021 als hiernavolgend vastgelegd:

 • Joop Petter, Hoofd Financiële Administratie
 • Marit Bijlsma, Coördinator Onderzoeksfinanciering en Strategische Samenwerking

  

  

Raad van Toezicht

Op grond van de statuten heeft de Fryske Akademy een Raad van Toezicht. De Raad ziet toe op het door de directeur-bestuurder gevoerde beleid en beheer. De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Drs. Seerp Y. Leistra (voorzitter) 
 • Wim Kleinhuis
 • Prof. dr. Anthonya Visser
 • Prof. dr. Jan Don
 • Drs. Rixt N. Heegsma

  

   

Ondernemingsraad

De Fryske Akademy heeft een Ondernemingsraad (UR) waarin vijf medewerkers van de Akademy zitting hebben. De bevoegdheid van de UR, die onder anderen het adviesrecht, het instemmingsrecht en het initiatiefrecht betreft, is geregeld in de West op de Ondernemingsraden (WOR). Volgens de WOR werkt de ondernemingsraad in het belang van het goed functioneren van de onderneming. Sinds 1 februari 2024 is de samenstelling van de UR als volgt:

 • Eduard Drenth (voorzitter)
 • Nika Stefan (secretaris/vice-voorzitter)
 • Anne Mulder
 • Han Nijdam
 • Willem Visser

E-mail: ur@fryske-akademy.nl