Spring naar hoofd-inhoud

Universitair onderwijs

 

Voor de Fryske Akademy zijn leerstoelen, docentschappen en detacheringen aan universiteiten en (hoge)scholen belangrijk, omdat ze zorgen voor inbedding van onze expertise in het academische onderwijsbestel. Hierdoor kunnen studenten en promovendi bereikt worden, die onze toekomstige collega’s zijn. Ook als strategische samenwerkingskans tussen instituten spelen docentschappen en leerstoelen een belangrijke rol.

We willen daarom talenten de kans geven zich richting universitair docent en hoogleraar te ontwikkelen. Voor het vakgebied is het essentieel dat er een nieuwe generatie experts klaarstaat om studenten op te leiden en om in de toekomst leerstoelhouderschap op zich te nemen. De Fryske Akademy speelt hier een rol in door experts te detacheren en te zorgen voor de ontwikkeling van de zelfstandige onderzoekers van de toekomst. Met universitair onderwijs, promotietrajecten en stageplaatsen dragen we bij aan kennisoverdracht over de Friese taal en regionale geschiedenis.

 


Bijzondere leerstoelen

De Fryske Akademy verzorgt met (bijzondere) leerstoelen in Amsterdam en Utrecht universitair onderzoek en onderwijs op het gebied van de frisistiek.

Universiteit van Amsterdam
De Akademy heeft afgesproken met de Universiteit van Amsterdam (UvA) om daar binnen de leerstoel Germaanse talen het Fries een plek te geven. De bijzondere leerstoel Friese taalkunde blijft bestaan en krijgt een plaats binnen de leerstoel Germaanse taalkunde. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de Duitse, Scandinavische en Friese talen. De leerstoel wordt bezet door prof. dr. Arjen Versloot.
Verder verzorgt de Fryske Akademy aan de Universiteit van Amsterdam colleges taalverwerving Fries.

Universiteit Utrecht
Namens de Fryske Akademy is prof. dr. Hans Van de Velde sinds 2019 verbonden aan Universiteit Utrecht. Hij bezet daar de leerstoel Sociolinguistiek met aandacht voor de taalsituatie in Fryslân.

Aan andere universiteiten waren de afgelopen jaren eveneens bijzonder hoogleraren uit naam van de Fryske Akademy verbonden. De Fryske Akademy had van 2017-2022 een bijzonder hoogleraarschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, Fryslân in de handelsnetwerken van pre-industrieel Europa (1000-1800): prof.dr. Hanno Brand. Tot en met 2017 en 2021 had de Fryske Akademy twee bijzonder hoogleraarschappen aan de Universiteit Leiden. Het bijzonder hoogleraarschap voor de Friese taal- en letterkunde, in het bijzonder voor het Oudfries, is na de pensionering van prof. dr. Rolf Bremmer Jr in 2017 niet voortgezet. In juli 2021 kwam, met de pensionering van prof. dr. Hans Mol, een einde aan het bijzonder hoogleraarschap voor de middeleeuwse geschiedenis van de Friese landen.

 

 


Foto: Jean-Pierre Jans

Promotietrajecten

Een bijzondere onderwijstaak van de Akademy is het huisvesten en begeleiden van promovendi. Op dit moment zijn er 2 promovendi gestationeerd op de Akademy. Wij zetten ons actief in voor het aantrekken van jonge promovendi via NWO, de UCL en Europese geldstromen en streven ernaar om elk jaar minstens twee promovendi of postdocs aan te trekken.

 

 


Fryske Akademy en University College Leeuwarden (UCL)

Samen met 14 andere kennisinstlelingen werkte de Fryske Akademy mee aan de oprichting van het University College Leeuwarden (UCL) van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit UCL heeft in januari 2016 de eerdere University Campus Fryslân (UCF) opgevolgd en de Graduate School overgenomen. Op 24 juni 2016 heeft de Fryske Akademy het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) mee ondertekend voor de samenwerking met het UCL bij de verdere ontwikkeling van het University College. 

 

Gastcolleges

Medewerkers van de Akademy geven af en toe gastcolleges aan universiteiten en hogescholen.

  • Heeft u belangstelling voor een lezing of een gastcollege van een van onze wetenschappers? U kunt hier op zoek naar een van onze medewerkers. Of neem voor inlichtingen contact op met de communicatieafdeling.

 

Foto slider: Jean-Pierre Jans