Spring naar hoofd-inhoud

Leden en lidmaatschap

Als wetenschappelijk instituut heeft de Fryske Akademy al sinds haar oprichting leden. Akademyleden zijn personen uit de hele wereld, die deze onderscheiding verdienen op grond van verdiensten op het terrein van de wetenschap, verdiensten voor de Friese cultuur, of een groot langdurig enthousiasme voor de wetenschap of de Friese cultuur in het algemeen.

 

Benoeming

Donateurs en leden van de Akademy kunnen het hele jaar door personen voordragen voor benoeming tot lid van de Fryske Akademy. Op de Akademydei worden nieuwe leden benoemd door de directeur-bestuurder, die bij de beoordeling van de voordracht wordt bijgestaan door de benoemingscommissie.

Voor een benoeming op de Akademydag in 2023 (vrijdag 8 september) moeten voordrachten op zijn laatst op vrijdag 31 maart 2023 door middel van een brief/e-mail worden ingediend bij de directeur-bestuurder.

Bij de voordracht moet duidelijk worden gemotiveerd waarom de voorgedragene het lidmaatschap verdient. Als het mogelijk is, ontvangen wij ook graag de contactgegevens van de voorgedragene. Zet uw eigen contactgegevens er ook bij, want als de voorgedragen kandidaat tot lid wordt benoemd, willen wij u ook graag uitnodigen.

De brief kunt u sturen naar:

  • Fryske Akademy
    nieuwe leden
    Postbus 54
    8900 AB Leeuwarden

Of via e-mail naar het directiesecretariaat.

 

Functie van de leden

Al bij de oprichting van de Akademy in 1938 werden al honderd mensen tot lid benoemd. Het was toen de bedoeling dat die leden werk voor de Akademy zouden doen, maar er is nooit een officieel onderscheid gemaakt — zoals in die tijd wel gebeurde bij andere instellingen — tussen gewone en werkende leden. Evengoed hebben door de decennia heen veel leden zich ingezet voor de talrijke werkgroepen en werkverbanden van de Akademy. 

Vandaag de dag zijn leden voor de Akademy belangrijk als ambassadeurs, die uitgenodigd worden om actief mee te denken op het terrein van het wetenschappelijke onderzoek en de maatschappelijke positie van de Fryske Akademy. Maar boven alles is het lidmaatschap een erkenning van iemands wetenschappelijke of culturele verdiensten.

Op dit moment heeft de Fryske Akademy zo'n 240 leden.