Skip to main content

Bestjoer en organisaasje

De stifting Fryske Akademy is op 10 septimber 1938 oprjochte yn Ljouwert. Neffens syn karbrief hat de Akademy as doel "it yn-stân-hâlden fan in wurkmienskip, dy't him útleit op it beoefenjen fan de wittenskip dy't mei Fryslân, it Fryske folk en syn kultuer yn al syn uterings, en soks yn de wiidste omfieming, ferbûn is".

Us wurk wurdt mooglik makke troch de stipe fan 'e Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Provinsje Fryslân. Lykas fêstlein yn 'e liearringsoerienkomst mei de KNAW (1989) en yn 'e Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 2013-2018, drage beide ynstellings by oan it fuortbestean fan 'e Akademy. De Akademy is liearre oan 'e KNAW en makket diel út fan 'e ynstitute- en ûndersyksorganisaasje fan 'e KNAW. 

Us organisaasje bestiet út in ôfdieling wittenskip, dy't oanstjoerd wurdt troch de direkteur-bestjoerder, en in ôfdieling algemiene saken, dy't oanstjoerd wurdt troch it haad algemiene saken. De fakgroepstruktuer dêr't de wittenskipsôfdieling earder út opboud waard, is op 1 septimber 2015 ferfongen troch in projektorganisaasje.

Hjirûnder binne as pdf-dokumint te downloaden:

 

 

F.l.n.r. Jos Tjalsma, Cor van der Meer, Hanno Brand (direkteur-bestjoerder), Hans Van de Velde, Cobi Vogelzang (P&O-adviseur) en Hans Cools.

Direkteur-bestjoerder

De deistige lieding oer de stifting Fryske Akademy is yn hannen fan de direkteur-bestjoerder. De direkteur-bestjoerder (DB) is einferantwurdlik foar alle wurksumheden en besluten dy’t mei de Akademy gearhingje. Hy leit ferantwurding ôf oan 'e Ried fan Tafersjoch neffens it karbrief en it húshâldlik reglemint.

 • dr. Hanno Brand is sûnt desimber 2013 direkteur-bestjoerder fan de Fryske Akademy, nei't er in healjier as ynterim-direkteur optreden hat.

 

Managementteam

De DB wurdt advisearre troch in managementteam (MT), dat foarme wurdt troch fertsjintwurdigers fan 'e ôfdielingen wittenskip en algemiene saken. It MT komt neffens eigen ynsjoch geregeldwei byinoar en advisearret de DB op haadlinen oer belied, personielssaken, finansjele saken, ynfrastruktuer en eksterne oangelegenheden.

De fertsjintwurdiging is as neikommend fêstlein:

 • dr. Hans Cools, senior ûndersiker
 • drs. Cor van der Meer, projektlieder Mercator Research Centre
 • drs. Jos Tjalsma, haad algemiene saken
 • dr. Hans Van de Velde, senior ûndersiker

 

 

Ried fan Tafersjoch

Op grûn fan it karbrief hat de Fryske Akademy in Ried fan Tafersjoch. De Ried sjocht ta op it troch de direkteur-bestjoerder fierde belied en behear.

De Ried fan Tafersjoch bestiet sûnt 1 jannewaris 2017 út:

 • prof. dr. ir. Jacob T. Fokkema, Schiedam (foarsitter)
 • drs. Houkje Rijpstra, Gytsjerk

 

 

Wittenskipskommisje

De Wittenskipskommisje hat as taak om oan 'e direkteur-bestjoerder, de Ried fan Tafersjoch en de KNAW frege en net-frege advizen te jaan oer it belied en it wittenskiplike programma fan 'e stifting Fryske Akademy.

Leden fan 'e wittenskipskommisje binne:

 • prof. dr. Anthonya Visser, Universiteit Leiden (foarsitter)
 • prof. dr. Klaas van Berkel, Rijksuniversiteit Groningen
 • prof.dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, Universiteit van Tilburg
 • prof. dr. Durk Gorter, Ikerbasque, Basque Foundation for Science
 • prof.dr. Franciska de Jong, Universiteit Twente en Erasmus Universiteit Rotterdam
 • prof.dr. Max Louwerse, Universiteit van Tilburg
 • prof. dr. Eric Reuland, Universiteit Utrecht

 

 

Maatskiplike Advysried

Op grûn fan it karbrief hat de Fryske Akademy ek in Maatskiplike Advysried (MAR). De MAR kin de direkteur-bestjoerder, de Ried fan Tafersjoch en de Provinsje Fryslân frege en net-frege advizen jaan oangeande de maatskiplike tsjinstferliening fan 'e stifting, dêr't ek it stypjen fan de frijwilligers binnen de stifting Fryske Akademy ûnder falt.

Sûnt 1 maaie 2016 is de gearstalling fan 'e Maatskiplike Advysried sa:

 • dr. Geart Benedictus (foarsitter), De Jouwer
 • Maaike Andringa, Grins
 • Folkert de Jong, Drachten
 • Steven Sterk, Tsjalbert
 • Jan de Vries, Koudum
 • mr. Jan Veldhuis, De Pein

 

 

Undernimmingsried

De Fryske Akademy hat in Undernimmingsried (UR) dêr’t fiif meiwurkers fan ’e Akademy sitting yn hawwe. It foech fan ’e UR, dat ûnder oaren it advysrjocht, it ynstimmingsrjocht en it ynisjatyfrjocht oanbelanget, is regele yn ’e Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Neffens de WOR wurket de ûndernimmingsried yn it belang fan it goed funksjonearjen fan ’e ûndernimming.

Sûnt 23 juny 2016 is de gearstalling fan 'e UR sa:

 • Marit Bijlsma (foarsitter)
 • Anne Merkuur (skriuwer)
 • Edwin Klinkenberg
 • Joop Petter
 • Willem Visser

E-mail: ur@fryske-akademy.nl

 

 

Stifting Frysk Akademyfûns

It Frysk Akademyfûns is op 19 july 1968 oprjochte om jilden byinoar te bringen mei as doel Frysk wittenskiplik wurk yn de wiidste betsjutting fuort te sterkjen. Dêrûnder wurdt ek it befoarderjen fan in ridlike hûsfêsting op it stik fan gebouwen en replik goed fan de Fryske Akademy ferstean. It Frysk Akademyfûns stiet as rjochtspersoan los fan de Stifting Fryske Akademy en it fermogen wurdt foarme troch û.o. donaasjes, skinkingen en neilittenskippen.

Op it stuit is de gearstalling fan it bestjoer as neikommend:

 • drs. Jan Kersbergen (foarsitter)
 • drs. Jos Tjalsma (skriuwer/ponghâlder)
 • mr. Wiebe Adema
 • mr. Ernest de Lange
 • drs. Otto Roemeling
 • mr. Fred Veenstra
 • mr. Rembrandt Veldhuyzen van Zanten
 • mr. Rienk Wegener Sleeswyk

E-mail: faf@fryskakademyfuns.nl
Mear ynformaasje: www.fryskakademyfuns.nl