Skip to main content

Taalkundedei 2019

It Taalkundich Wurkferbân fan 'e Fryske Akademy organisearret dit jier foar de tsiende kear de Dei fan de Fryske taalkunde. De dei is ornearre foar elkenien dy't direkt of yndirekt dwaande is mei de taalkunde fan it Frysk: grammatika, fonetyk/fonology, nammekunde, leksikology, sosjolinguistyk, histoaryske taalkunde.

Yn de lêzingen wurdt oer wittenskiplik ûndersyk rapportearre, mar presintaasjes fan ûndersyksplannen, fan spekulaasjes of fan taaldatabanken binne ek wolkom. Lêzingen kinne holden wurde yn alle talen dy't hearre ta de West-Germaanske taalfamylje.

       

     Oprop foar lêzingen

     Foar elke lêzing stiet in healoere (20 minuten foar de lêzing, 10 minuten foar fragen).

     Wy roppe elk hjirby op om him/har oan te melden foar in lêzing. Stjoer – leafst sa gau mooglik, mar op syn lêst op tongersdei 15 augustus – in gearfetting fan in heale A4, mei namme en adres, nei Eric Hoekstra (skriuwer fan it Wurkferbân):

     ehoekstra@fryske-akademy.nl

      

     Of mei de gewoane post nei: 

     Fryske Akademy,
     Eric Hoekstra, Taalkundich Wurkferbân,
     Postbus 54,
     8900 AB  Ljouwert.

     Eardere edysjes

     9de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 27 oktober 2017
     Programma en gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk).

     8ste Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 21 oktober 2016
     Programma en gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

     7de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 23 oktober 2015
     Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk
     Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

     6de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 25 oktober 2013
     Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk
     Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

     5de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 14 desimber 2012
     Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk
     Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

     4de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 29 oktober 2010
     Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk

     3de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 23 oktober 2009
     Programma: Frysk

     2de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 26 oktober 2007
     Programma: Frysk
     Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

     1ste Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 27 oktober 2006
     Programma: Frysk