Skip to main content

Taalkundedei 2021

It Taalkundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy organisearret dit jier de 11e Dei fan de Fryske Taalkunde, as ûnderdiel fan de ‘Myn Taal’-fiering om Kneppelfreed hinne. De 11e Dei fan de Fryske Taalkunde is fan belang foar elkenien dy’t niget hat oan de stúdzje fan it Frysk yn brede sin. Resultaten fan histoarysk, sosjologysk en taalkundich ûndersyk binne wolkom, mar ek presentaasjes fan ûndersyksplannen, spekulaasjes en taalkorpora. Lêzingen meie jûn wurde yn alle Westgermaanske talen. Fanwege de ‘Myn taal’- moanne is ‘Taalstriid’ it opsjonele kongrestema (konkurrinsje tusken talen, wurden of struktueren). Bydragen fan studinten binne, lykas altyd, fan herte wolkom. Ofhinklik fan it tal ynstjoeringen sil der ek in postersesje wêze.

Oprop foar lêzingen

Foar elke lêzing stiet in healoere (20 minuten foar de lêzing, 10 minuten foar fragen).

Wy roppe elk hjirby op om him/har oan te melden foar in lêzing. Stjoer – leafst sa gau mooglik, mar op syn lêst op woansdei 1 septimber – in gearfetting fan in heale A4, mei namme en adres, nei Eric Hoekstra (skriuwer fan it Wurkferbân):

ehoekstra@fryske-akademy.nl

 

Of mei de gewoane post nei: 

Fryske Akademy,
Eric Hoekstra, Taalkundich Wurkferbân,
Postbus 54,
8900 AB  Ljouwert

Eardere edysjes

10de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 25 oktober 2019
Programma en gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

9de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 27 oktober 2017
Programma en gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk).

8ste Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 21 oktober 2016
Programma en gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

7de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 23 oktober 2015
Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk
Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

6de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 25 oktober 2013
Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk
Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

5de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 14 desimber 2012
Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk
Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

4de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 29 oktober 2010
Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk

3de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 23 oktober 2009
Programma: Frysk

2de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 26 oktober 2007
Programma: Frysk
Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

1ste Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 27 oktober 2006
Programma: Frysk