Skip to main content

Taalkundedei 2017

It Taalkundich Wurkferbân fan 'e Fryske Akademy organisearret dit jier foar de njoggende kear de Dei fan de Fryske taalkunde. De dei is ornearre foar elkenien dy't direkt of yndirekt dwaande is mei de taalkunde fan it Frysk: grammatika, fonetyk/fonology, nammekunde, leksikology, sosjolinguistyk, histoaryske taalkunde.

Yn de lêzingen wurdt oer wittenskiplik ûndersyk rapportearre, mar presintaasjes fan ûndersyksplannen, fan spekulaasjes of fan taaldatabanken binne ek wolkom. Lêzingen kinne holden wurde yn alle talen dy't hearre ta de West-Germaanske taalfamylje.

  Opjaan: fia dit formulier (klik). Nei opjefte krije jo in befestiging oer de e-mail

      

      

     Programma en abstracts

     De Taalkundedei begjint mei in plenêre lêzing fan Arjen Versloot, wêrnei't it programma opsplitst wurdt yn twa parallelsesjes yn seal Sânwâlden en de Erfgoedkeamer.

      

      

     Eardere edysjes

     8ste Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 21 oktober 2016
     Programma en gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

     7de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 23 oktober 2015
     Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk
     Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

     6de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 25 oktober 2013
     Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk
     Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

     5de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 14 desimber 2012
     Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk
     Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

     4de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 29 oktober 2010
     Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk

     3de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 23 oktober 2009
     Programma: Frysk

     2de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 26 oktober 2007
     Programma: Frysk
     Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

     1ste Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 27 oktober 2006
     Programma: Frysk