Skip to main content

Taalkundedei 2017

It Taalkundich Wurkferbân fan 'e Fryske Akademy organisearret dit jier foar de achtste kear de Dei fan de Fryske taalkunde. De dei is ornearre foar elkenien dy't direkt of yndirekt dwaande is mei de taalkunde fan it Frysk: grammatika, fonetyk/fonology, nammekunde, leksikology, sosjolinguistyk, histoaryske taalkunde.

Yn de lêzingen wurdt oer wittenskiplik ûndersyk rapportearre, mar presintaasjes fan ûndersyksplannen, fan spekulaasjes of fan taaldatabanken binne ek wolkom. Lêzingen kinne holden wurde yn alle talen dy't hearre ta de West-Germaanske taalfamylje.

 

 

Oprop foar lêzingen

Wy roppe elk hjirby op om him/har oan te melden foar in lêzing. Stjoer – leafst sa gau mooglik, mar op syn lêst op 1 augustus – in gearfetting fan in heale A4, mei namme en adres, nei Eric Hoekstra (skriuwer fan it Wurkferbân): ehoekstra@fryske-akademy.nl

Of mei de gewoane post nei:

Fryske Akademy,
Eric Hoekstra, Taalkundich Wurkferbân,
Postbus 54,
8900 AB  Ljouwert.

Foar elke lêzing stiet in healoere (20 minuten foar de lêzing, 10 minuten foar fragen).

Eardere edysjes

8ste Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 21 oktober 2016
Programma en gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

7de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 23 oktober 2015
Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk
Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

6de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 25 oktober 2013
Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk
Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

5de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 14 desimber 2012
Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk
Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

4de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 29 oktober 2010
Programma: Frysk / Nederlânsk / Ingelsk

3de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 23 oktober 2009
Programma: Frysk

2de Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 26 oktober 2007
Programma: Frysk
Gearfettingen (Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk)

1ste Dei fan de Fryske Taalkunde: freed 27 oktober 2006
Programma: Frysk