Skip to main content

Adres en kontakt

Besikersadres

Doelestrjitte 8, 8911 DX  Ljouwert

Iepeningstiden

Moandei o/m freed: 08.00-16.30 oere

Postadres

Postbus 54, 8900 AB Ljouwert

Telefoan (resepsje)

(058) 213 14 14

Faks

(058) 213 14 09

E-mail (algemien)

fa@fryske-akademy.nl

KvK-nûmer

41000640 (Stifting Fryske Akademy)

IBAN-nûmer

NL30RABO0130549681 (Rabobank)

NL32INGB0000923369 (ING)

Bysûndere slutingsdagen

De Fryske Akademy is yn 2018 sletten op 'e folgjende data:

  30 maart (Goedfreed)
  2 april (Peaskemoandei)
  27 april (Keningsdei)
  5 maaie (Befrijingsdei)
  10 maaie (Himelfeartsdei)
  11 maaie
  21 maaie (Pinkster)
  27 july
  3 augustus
  17 augustus
  24 desimber
  25 desimber (Earste Krystdei)
  26 desimber (Twadde Krystdei)
  27 desimber
  28 desimber
  31 desimber

 

 

Meiwurkers sykje

Do kinst hjir op 'e syk nei ien fan ús meiwurkers.

 

 

Op 'e hichte bliuwe?