Skip to main content

Adres en kontakt

Besikersadres

Doelestrjitte 8, 8911 DX  Ljouwert

Iepeningstiden

Moandei o/m freed: 08.00-16.30 oere

Postadres

Postbus 54, 8900 AB Ljouwert

Telefoan (resepsje)

(058) 213 14 14

Faks

(058) 213 14 09

E-mail (algemien)

fa@fryske-akademy.nl

KvK-nûmer

41000640 (Stifting Fryske Akademy)

IBAN-nûmer

NL30RABO0130549681 (Rabobank)

NL32INGB0000923369 (ING)

Bysûndere slutingsdagen

De Fryske Akademy is yn 2017 sletten op 'e folgjende data:

  14 april (Goedfreed)
  17 april (Peaskemoandei)
  27 april (Keningsdei)
  5 maaie (Befrijingsdei)
  25 maaie (Himelfeartsdei)
  4 juny (Pinkster)
  26 desimber (Twadde Krystdei)

 

 

Meiwurkers sykje

Do kinst hjir op 'e syk nei ien fan ús meiwurkers.

 

 

Op 'e hichte bliuwe?