Skip to main content

Wurkje by de Fryske Akademy

Wurkje by de Fryske Akademy betsjut wurkje yn in bysûndere, histoaryske omjouwing yn 'e mande mei ynspirearjende kollega's en partnerorganisaasjes. 

Optheden hawwe wy dizze fakatueres:

  • Stazjêr Skiednisnetwurk (Nederlânsk) - reaksjes oant 20 maart 2018
  • Frijwilligers Fonology en fonetyk fan Frysk-Nederlânske twataligens (Frysk)