Skip to main content

Wurkje by de Fryske Akademy

Wurkje by de Fryske Akademy betsjut wurkje yn in bysûndere, histoaryske omjouwing yn 'e mande mei ynspirearjende kollega's en partnerorganisaasjes. 

Optheden hawwe wy dizze fakatueres:

  • stazjêr histoaryske beliedsanalyze (min. 20 oeren wyks, 3-6 moannen. Slutingsdatum fakatuere: 1 maart 2017 (Frysk) (Nederlânsk)
  • ûndersyksmeiwurker kennissintrum Mercator (0,8 fte, tydlik). Slutingsdatum fakatuere: 6 maart 2017 (Frysk) (Nederlânsk)