Skip to main content

Wurkje by de Fryske Akademy

Wurkje by de Fryske Akademy betsjut wurkje yn in bysûndere, histoaryske omjouwing yn 'e mande mei ynspirearjende kollega's en partnerorganisaasjes. 

Optheden hawwe wy ien fakatuere:

  • Postdok ûndersiker Meartaligens en Taallearen (32 oeren), slutingsdatum 28 jannewaris 2019 (Frysk) (Ingelsk).