Skip to main content

Eveneminten

nov

17

In wykein fol aktiviteiten om it Westers, Meslânzers en Aasters hinne. In arranzjemint fan 'e Skylger Folkshegeskoalle op 17 en 18 novimber.

Mear lêze

nov

21

Hoe kin de konsumint bydrage oan duorsume suvel? Diskusjejûn op 21 novimber op it Marne College yn Boalsert. Tagong fergees.

Mear lêze

nov

23

Eric Hoekstra en Sieta van Keimpema jouwe de earste twa Akademylêzingen fan dit winterskoft yn Ljouwert en op 'e Jouwer.

Mear lêze

dec

01

It earste eksimplaar fan it Genealogysk Jierobek 2018 wurdt 1 desimber o.s. oanbean oan ynterim-direkteur Willem Smink.

Mear lêze

maa

22

De 17de International Conference on Minority Languages (ICML XVII) is fan 22 o/m 24 maaie 2019 yn Ljouwert. De oprop foar lêzingen is iepene.

Mear lêze