Skip to main content

Eveneminten

jun

12

De 10de International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL) wurdt organisearre yn Ljouwert, 12-14 juny 2019.

Mear lêze

jun

14

Presintaasje fan in bondel mei opstellen fan de yn 2015 ferstoarne histoarikus Bergsma dy’t it fertsjinje om jitris ûnder bredere oandacht te kommen.

Mear lêze

jun

26

Registraasje is iepen foar ICLaVE|10 (Ljouwert, 26-28 juny 2019), in wichtich foarum foar ûndersyk nei taalfariaasje yn Europa.

Mear lêze

sep

13

Jiergearkomste foar leden en stipers by de 81ste dies natalis fan de Fryske Akademy.

Mear lêze

okt

12

Op it Sieperda Symposium stiet it erfskip fan kening Redbad sintraal. Call for papers oant 15 maaie. Organisaasje: Frysk Genoatskip en Fryske Akademy.

Mear lêze