Skip to main content

Eveneminten

sep

13

Jiergearkomste foar leden en stipers by de 81ste dies natalis fan de Fryske Akademy.

Mear lêze

okt

12

Op it Sieperda Symposium stiet it erfskip fan kening Redbad sintraal. Organisaasje: Frysk Genoatskip en Fryske Akademy.

Mear lêze

okt

25

De dei is ornearre foar elkenien dy't direkt of yndirekt dwaande is mei de taalkunde fan it Frysk. Oprop foar lêzingen: ynstjoere kin oant 1 augustus.

Mear lêze

nov

19

Earste Akademylêzingen fan it winterskoft 2019-2020 mei bydragen fan Wiene van Hattum en Jan de Vries.

Mear lêze