Skip to main content

Eveneminten

okt

25

De dei is ornearre foar elkenien dy't direkt of yndirekt dwaande is mei de taalkunde fan it Frysk. Programma en abstracts binne no online.

Mear lêze

nov

02

Presintaasje oer de Fryske berteleppel tusken 1650 en no, troch Richard de Boer en Han Nijdam foar it Genealogysk Wurkferbân.

Mear lêze

nov

19

Earste Akademylêzingen fan it winterskoft 2019-2020 mei bydragen fan Wiene van Hattum en Jan de Vries.

Mear lêze

dec

03

Fjirde konferinsje oer lânskipsskiednis fan it Skiednisnetwurk foar Noard-Nederlând en Noardwest-Dútslân. Lokaasje: Auwerk (D).

Mear lêze