Skip to main content

Dyk, Dr S. (Siebren)

honorary research fellow

Spesjalismen

Fryske taalkunde

 

Projekten

Taalportaal (Fryske morfology)
Wurdboek fan it Meslânzers
Utjefte fan it dichtwurk fan Pita Grilk

 

Biografy

Siebren Dyk (It Hearrenfean, 1953) Studearre Nederlânsk yn Grins en Frysk oan de VU te Amsterdam. Wurke fan 1981 oant syn pinsjoen yn 2019 oan 'e Fryske Akademy as leksikograaf/taalkundige. Promovearre yn 1997 op Noun Incorporation in Frisian. Wurke mei oan it Wurdboek fan 'e Fryske Taal (WFT) en wurdboeken fan 'e  dialekten fan Skiermûntseach (2002), Amelân (2016) en Hylpen (2019). Ferantwurdlik foar de Fryske morfology yn it Taalportaal.

Dyk is dêrneist redakteur fan it tydskrift foar frisistyk Us Wurk.

 

Publikaasjes (seleksje)

Dyk, S. (bes.) (2016). Anton Oud†, Groat Amelander Woa'deboek, bezorgd door Siebren Dyk. Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy en Afûk.

Dyk, S. (2011). Palatalization of the glide in Frisian raising diphthongs as a case of shift. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 2(1), 125-139.

Dyk, S. (2011). Amelanner taalferoarings ûnder it fergrutglês. Us Wurk, 60, 64-86.

Dyk, S. (2009). De passive ynfinityf as absintyf, Us Wurk, 58, 17-34.

Dyk, S. (2008). Mûljearring: in oersjoch, Us Wurk, 57, 1-43.

Dyk, S. (2008). Jorwert Breaking: A Late Old West Frisian Sound Change. In R. H. Bremmer Jr., S. Laker, & O. Vries (Eds.), Advances in Old Frisian Philology. Amsterdam & New York: Rodopi, 91-128.

Dyk, S. (2006). De oergong rd>z en rt>ts yn it Skiermûntseagersk, Us Wurk, 55, 80-110.

Dyk, S. (2005). Historisch overzicht van de bestudering van het Schiermonnikoogs, It Beaken, 67, 165-211.

Dyk, S., & Visser, W. (2002). Eilander wezzenbúek. Woordenboek van het Schiermonnikoogs. Ljouwert: Fryske Akademy.

Dyk, S. (2002). Jorwertbrekking, It Beaken, 64, 272-314.

Dyk, S. (2001). De Fryske wurdboekskriuwerij om 'e milenniumwiksel hinne: stân fan saken en perspektiven, Us Wurk, 50, 107-126.

Dyk, S. (2000). Komôf en betsjutting fan Nijfrysk wan, Us Wurk, 49, 46-63.

Dyk, S. (1997). Noun Incorporation in Frisian (Doctoral dissertation: Rijksuniversiteit Groningen). Ljouwert: Fryske Akademy.

Dyk, S. (1996). From inflected material adjectives to the history of Schwa apocope in West Frisian: diverging influences on a sound change. In. A. Petersen & H.F. Nielsen (Eds.), A Frisian and Germanic Miscellany. Published in honour of Nils Arhammar on his sixty-fifth birthday, 7 August 1996. Odense: Odense University Press & Bredstedt, Nordfriisk Instituut, 55-67.

Dyk, S. (1992). In pleit foar ien grut Aldfrysk wurdboek, Us Wurk, 41, 130-138.

Dyk, S. (1991). Om as partikel fan struktuerleaze aktiviteiten, Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 6, 69-98.

Dyk, S. (1987). It midfryske brulloftsfers en de epitalamyske tradysje. Ljouwert: Fryske Akademy.

 

Yn 'e media

Amelands blijft leven dankzij woa'deboek. Nieuwe Dockumer Courant, 17 novimber 2016.

Altena, S. (2015). Het Feensters leeft nog. Leeuwarder Courant [Leeuwarden], 1 May 2015, p. 22.