Skip to main content

Telefoan
058-234 30 53

Mail
sdyk@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

Academia.edu
fryske-akademy.academia.edu/SiebrenDyk

Dyk, dr. S. (Siebren)

taalkundich ûndersiker

Telefoan
058-234 30 53

Mail
sdyk@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

Academia.edu
fryske-akademy.academia.edu/SiebrenDyk

Spesjalismen

morfology; leksikografy; lytse dialekten yn Fryslân

 

Projekten

Taalportaal (projektmeiwurker)
Amelanner wurdboek (projektlieder)
Hylper wurdboek (projektlieder)

 

Biografy

Siebren Dyk (It Hearrenfean 1953) is nei in stúdzje Nederlânsk yn Grins en in stúdzje Frysk oan ’e VU yn Amsterdam op ’e Fryske Akademy kaam yn 1981. Dat wie as redakteur by it grutte Wurdboek fan de Fryske Taal, dat in wittenskiplike beskriuwing jout fan ’e wurdskat fan it Frysk fan nei 1800. Geandewei ferleinen syn aktiviteiten har mear yn grammatikale rjochting, wat resultearre yn in tal artikels en syn proefskrift Noun Incorporation in Frisian (1997).

Op it stuit docht Dyk ek ûndersyk nei de lytse dialekten yn Fryslân. Hy hat meiwurke oan wiidweidige wurdboeken fan it Skiermûntseagersk (2002) en Amelânsk (2016). In ferlykber wurdboek fan it Hylpersk is fierhinne klear. De lêste pear jier wurket er oan it morfologyske part fan it projekt Taalportaal.

Dyk is dêrneist redakteur fan it tydskrift foar frisistyk Us Wurk.

 

Publikaasjes (seleksje)

Dyk, S. (bes.) (2016). Anton Oud†, Groat Amelander Woa'deboek, bezorgd door Siebren Dyk. Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy en Afûk.

Dyk, S. (2011). Palatalization of the glide in Frisian raising diphthongs as a case of shift. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 2(1), 125-139.

Dyk, S. (2011). Amelanner taalferoarings ûnder it fergrutglês. Us Wurk, 60, 64-86.

Dyk, S. (2009). De passive ynfinityf as absintyf, Us Wurk, 58, 17-34.

Dyk, S. (2008). Mûljearring: in oersjoch, Us Wurk, 57, 1-43.

Dyk, S. (2008). Jorwert Breaking: A Late Old West Frisian Sound Change. In R. H. Bremmer Jr., S. Laker, & O. Vries (Eds.), Advances in Old Frisian Philology. Amsterdam & New York: Rodopi, 91-128.

Dyk, S. (2006). De oergong rd>z en rt>ts yn it Skiermûntseagersk, Us Wurk, 55, 80-110.

Dyk, S. (2005). Historisch overzicht van de bestudering van het Schiermonnikoogs, It Beaken, 67, 165-211.

Dyk, S., & Visser, W. (2002). Eilander wezzenbúek. Woordenboek van het Schiermonnikoogs. Ljouwert: Fryske Akademy.

Dyk, S. (2002). Jorwertbrekking, It Beaken, 64, 272-314.

Dyk, S. (2001). De Fryske wurdboekskriuwerij om 'e milenniumwiksel hinne: stân fan saken en perspektiven, Us Wurk, 50, 107-126.

Dyk, S. (2000). Komôf en betsjutting fan Nijfrysk wan, Us Wurk, 49, 46-63.

Dyk, S. (1997). Noun Incorporation in Frisian (Doctoral dissertation: Rijksuniversiteit Groningen). Ljouwert: Fryske Akademy.

Dyk, S. (1996). From inflected material adjectives to the history of Schwa apocope in West Frisian: diverging influences on a sound change. In. A. Petersen & H.F. Nielsen (Eds.), A Frisian and Germanic Miscellany. Published in honour of Nils Arhammar on his sixty-fifth birthday, 7 August 1996. Odense: Odense University Press & Bredstedt, Nordfriisk Instituut, 55-67.

Dyk, S. (1992). In pleit foar ien grut Aldfrysk wurdboek, Us Wurk, 41, 130-138.

Dyk, S. (1991). Om as partikel fan struktuerleaze aktiviteiten, Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 6, 69-98.

Dyk, S. (1987). It midfryske brulloftsfers en de epitalamyske tradysje. Ljouwert: Fryske Akademy.

 

Yn 'e media

Amelands blijft leven dankzij woa'deboek. Nieuwe Dockumer Courant, 17 novimber 2016.

Altena, S. (2015). Het Feensters leeft nog. Leeuwarder Courant [Leeuwarden], 1 May 2015, p. 22.