Spring naar hoofd-inhoud

Dyk, dr. S. (Siebren)

gastonderzoeker

Specialismen

Friese taalkunde

 

Projecten

Taalportaal (Friese morfologie)
Woordenboek van het Meslânzers
Uitgave van het dichtwerk van Pita Grilk

 

Biografie

Siebren Dyk (Heerenveen, 1953) Studeerde Nederlands in Groningen en Fries aan de VU te Amsterdam. Van 1981 tot aan zijn pensioen in 2019 verbonden aan de Fryske Akademy als lexicograaf/taalkundige. Promoveerde in 1997 op Noun incorporation in Frisian. Werkte mee aan het Woordenboek van de Friese Taal (WFT) en aan woordenboeken van de dialecten van Schiermonnikoog (2002), Ameland (2016) en Hindeloopen (2019). Verantwoordelijk voor de Friese morfologie binnen het Taalportaal.

Dyk is daarnaast redacteur van het tijdschrift voor frisistiek Us Wurk.

 

Publicaties (selectie)

Dyk, S. (bez.) (2016). Anton Oud†, Groat Amelander Woa'deboek, bezorgd door Siebren Dyk. Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy en Afûk.

Dyk, S. (2011). Palatalization of the glide in Frisian raising diphthongs as a case of shift. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 2(1), 125-139.

Dyk, S. (2011). Amelanner taalferoarings ûnder it fergrutglês. Us Wurk, 60, 64-86.

Dyk, S. (2009). De passive ynfinityf as absintyf, Us Wurk, 58, 17-34.

Dyk, S. (2008). Mûljearring: in oersjoch, Us Wurk, 57, 1-43.

Dyk, S. (2008). Jorwert Breaking: A Late Old West Frisian Sound Change. In R. H. Bremmer Jr., S. Laker, & O. Vries (Eds.), Advances in Old Frisian Philology. Amsterdam & New York: Rodopi, 91-128.

Dyk, S. (2006). De oergong rd>z en rt>ts yn it Skiermûntseagersk, Us Wurk, 55, 80-110.

Dyk, S. (2005). Historisch overzicht van de bestudering van het Schiermonnikoogs, It Beaken, 67, 165-211.

Dyk, S., & Visser, W. (2002). Eilander wezzenbúek. Woordenboek van het Schiermonnikoogs. Ljouwert: Fryske Akademy.

Dyk, S. (2002). Jorwertbrekking, It Beaken, 64, 272-314.

Dyk, S. (2001). De Fryske wurdboekskriuwerij om 'e milenniumwiksel hinne: stân fan saken en perspektiven, Us Wurk, 50, 107-126.

Dyk, S. (2000). Komôf en betsjutting fan Nijfrysk wan, Us Wurk, 49, 46-63.

Dyk, S. (1997). Noun Incorporation in Frisian (Doctoral dissertation: Rijksuniversiteit Groningen). Ljouwert: Fryske Akademy.

Dyk, S. (1996). From inflected material adjectives to the history of Schwa apocope in West Frisian: diverging influences on a sound change. In. A. Petersen & H.F. Nielsen (Eds.), A Frisian and Germanic Miscellany. Published in honour of Nils Arhammar on his sixty-fifth birthday, 7 August 1996. Odense: Odense University Press & Bredstedt, Nordfriisk Instituut, 55-67.

Dyk, S. (1992). In pleit foar ien grut Aldfrysk wurdboek, Us Wurk, 41, 130-138.

Dyk, S. (1991). Om as partikel fan struktuerleaze aktiviteiten, Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 6, 69-98.

Dyk, S. (1987). It midfryske brulloftsfers en de epitalamyske tradysje. Ljouwert: Fryske Akademy.

 

In de media

Amelands blijft leven dankzij woa'deboek. Nieuwe Dockumer Courant, 17 november 2016.

Altena, S. (2015). Het Feensters leeft nog. Leeuwarder Courant [Leeuwarden], 1 May 2015, p. 22.