Skip to main content

'Friese edelen, hun kapitaal en boerderijen in de vijftiende en zestiende eeuw'

[Translate to English:]

[Translate to English:]

Op in feestlike gearkomste op it provinsjehûs presintearren ûndersikers Gilles de Langen en Hans Mol harren nije boek oer Fryske adel. It boek hat de titel 'Friese edelen, hun kapitaal en boerderijen in de vijftiende en zestiende eeuw' krigen en it earste eksimplaar waard oerlange oan deputearre Klaas Fokkinga fan de provinsje Fryslân.

Hans Mol (Kapelle, 1954) is sûnt 1986 ferbûn oan de fakgroep Skiednis by de Fryske Akademy. Hy promovearre (cum laude) yn 1991 oan 'e Vrije Universiteit Amsterdam. Sûnt 2003 is er út namme fan ’e Fryske Akademy ek ferbûn oan de Universiteit Leiden as bysûnder heechleraar foar de skiednis fan de Fryske lannen yn de midsiuwen. Hy skriuwt faak oer kleasters, krústochten en oarloggerij. Fierder is er belutsen by de ûntwikkeling fan in histoarysk GIS foar Nederlân: HisGIS.

Gilles de Langen (Grins, 1959) studearre nije skiednis en prehistoary oan 'e Ryksuniversiteit Grins, dêr't er yn 1992 ek promovearre. Sûnt 1998 is er provinsjaal archeolooch fan 'e provinsje Fryslân. Mei yngong fan 2011 is er ek wurksum as bysûnder heechlearaar Archeology fan it Noard-Nederlânske terpe- en wierdelânskip en as sadanich ferbûn oan it Grinzer Ynstitút foar Archeology (GIA). Sûnt 2015 wurket er foar twa dagen yn 'e wike by de Fryske Akademy as ûndersiker midsiuwske archeology.

-----------------
 

Oer it nije boek:
 

Friese edelen, hun kapitaal en boerderijen in de vijftiende en zestiende eeuw

De casus Rienck Hemmema te Hitzum

De Friese adel van de late middeleeuwen opereerde in een niet-feodaal gebied dat lange tijd geen landsheer kende. Hadden de leden, hoofdelingen genaamd, zich uit de boerenstand omhooggewerkt of vormden ze vanouds een gesloten stand? Hoe zat het met hun vermogen? Dit boek zoomt in op Rienck Hemmema en zijn vrouw Ath Roorda. Zij exploiteerden in de jaren 1569-1573 een boerderij in Hitzum onder Franeker.

Uit Riencks Rekenboeck blijkt dat hij geen eigenerfde boer was, maar een edelman met een royale levensstijl en meer inkomsten dan uit die ene boerderij. Een ruimtelijke reconstructie van zijn bezit en dat van zijn voorgeslacht toont hoe agrarisch kapitaal per generatie werd gevormd en overgedragen. Dit beeld wordt getoetst aan een Quote 200 uit 1513 en huwelijksakten uit 1450-1550. Een belangrijke conclusie is dat de Friese adel getalsmatig omvangrijk was, met veel families die leefden van twee of drie boerderijen. De figuur van de edelman-boer kwam dus vaak voor.

It boek is útjûn troch Amsterdam University Press en is te krijen as paperback (€24,95) en as eBook PDF (fergees nei registraasje).