Skip to main content

Meiwurkers

fasilitêr meiwurker

Mear lêze

wittenskiplik programmeur

Mear lêze

leksikograaf

Mear lêze

koördinator HisGIS

Mear lêze

ûndersyksassistint

Mear lêze

gastûndersiker (senior research fellow)

Mear lêze

meiwurker direksjesekretariaat en previnsjemeiwurker

Mear lêze

gastûndersiker

Mear lêze

programmeur en datawittenskipper

Mear lêze

redakteur en projektmeiwurker

Mear lêze

gastûndersiker

Mear lêze

taalkundich ûndersiker

Mear lêze