Skip to main content

Eveneminten

okt

06

De tolfde Dei fan de Fryske taalkunde wurdt organisearre troch it Taalkundich Wurkferbân fan 'e Fryske Akademy. Tagong is fergees.

Mear lêze

okt

06

Fryske Akademy en Neerlandistiek.nl nûgje jo út foar de lansearring fan Frisistyk.nl, in nij online tydskrift wijd oan de Fryske taal- en letterkunde.

Mear lêze

okt

07

Sietze van der Meulen en Rinse Spits hâlde dizze middei respektivelik in lêzing oer 'Boerefamyljes op it snijflak fan sulver en genealogy' en 'Frjemd wurdt eigen'. Tagong fergees.

Mear lêze

okt

25

It Wikiwomen-team fan Mercator/ Fryske Akademy sil mei Ierske en Baskyske skoallen en Wikipedia-organisaasjes de projektfuortgong beprate.

Mear lêze