Skip to main content

Eveneminten

aug

15

FA/Mercator ûndersiker Kircher presintearret har ûndersyk nei 'Intergenerational language transmission' tidens AILA2021, Universiteit fan Grins.

Mear lêze

sep

03

Fryske Akademy-undersiker Lysbeth Jongbloed-Faber hopet op 3 septimber te promovearjen by de Universiteit fan Maastricht. Mear ynformaasje folget.

Mear lêze

sep

10

De Akademydei is de jiergearkomste fan de leden en stipers fan de Fryske Akademy. Mear ynformaasje oer ús 83ste dies natalis folget ynkoarten.

Mear lêze

sep

16

FA/Mercator-ûndersiker dr. Tseard de Graaf is haadsprekker yn de sesje oer bedrige talen. Organisearre troch Adam Mickiewicz University, Poznań (PL).

Mear lêze

nov

13

Jiersympoasium Wurkgroep Maritime Skiednis: mear ynformaasje folget.

Mear lêze