Skip to main content

Eveneminten

okt

29

It Genealogysk Wurkferbân bestiet 75 jier en de Fryske Rie foar Heraldyk hat de 65-jierrige âldens berikt. It jubileum wurdt fierd tegearre mei de NGV afdeling Friesland dat yn april 2021 50 jier bestie.

Mear lêze

nov

06

De Genealogyske Kontaktdei is it grutste Fryske evenemint op it gebiet fan famyljeskiednis. Dizze edysje stiet yn it teken fan wetter.

 

Mear lêze

nov

19

Freed 19 novimber set de Fryske Akademy wer útein mei in moaie rige Akademy-lêzingen. Prof. dr. mr. Hylkje de Jong, hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Rob Bruntink, auteur, journalist en expert palliatieve zorg, bite it spits ôf. Oanmelde kin noch oant en mei 25 oktober.

 

Mear lêze

nov

26

Mercator harkkolleezje meartaligens 2021: Wy prate, sy harkje. Oer de rol fan taalbleatstelling yn betide meartalige ûntwikkeling troch Dr. Krista Byers-Heinlein.

Mear lêze

dec

08

"Family language policies among Quebec-based parents raising multilingual infants and toddlers."

 

Mear lêze