Skip to main content

Eveneminten

aug

27

Folgje de promoasje oer 'Reviving the region; Endogenous development in European rural regions, 1975-present' fia de livestream fan 12.45 oere ôf.

Mear lêze

sep

11

Der is dit jier gjin gearkomste foar de 82ste Dies Natalis fanwegen de koroanamaatregels.

Mear lêze

okt

06

Tredde en lêste Akademylêzingen fan it winterskoft 2019-2020, skoot jitris troch; no nei maitiid 2021!

Mear lêze

dec

04

Dit jier is it 400 jier lyn dat de stêdhâlder en strateech, Willem Loadewyk, ek wol Us Heit, ferstoar.

Mear lêze