Skip to main content

Eveneminten

jul

01

Kerkhof en Nijdam fersoargje in minykursus Aldfrysk by it hûndertjierrich bestean fan de oplieding Keltyske Talen en Kultuer fan de Universiteit Utert.

Mear lêze

jul

09

Stúdzjewike foar BA- en MA-studinten en PhD's, organisearre troch de Ryksuniversiteit Grins, Oxford University, Fryske Akademy en Tresoar.

Mear lêze

sep

08

De Fryske Akademy nûget alle leden, stipers en relaasjes fan herte út ta it bywenjen fan de jierlikse Akademydei, yn 2023 ús 85e dies natalis!

Mear lêze

okt

06

De tolfde Dei fan de Fryske taalkunde wurdt organisearre troch it Taalkundich Wurkferbân fan 'e Fryske Akademy. It programma folget.

Mear lêze