Skip to main content

Eveneminten

mai

16

De lêzing fan Anne ten Brink is organisearre troch it Archeologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy. Elkenien is wolkom, de tagong is fergees.

Mear lêze

mai

17

It KFG-Sieperda-sympoasium 2024 wurdt organisearre troch it Keninklik Frysk Genoatskip, yn gearwurking mei Tresoar en Fryske Akademy.

Mear lêze

mai

21

Neiere ynformaasje komt letter.

Mear lêze

mai

23

It N.W. Posthumus Instituut en de Fryske Akademy organisearje de Posthumus Conference 2024, mei as haadsprekker prof. Nikolaus Wolf (Humboldt Universität Berlyn).

Mear lêze