Skip to main content

Eveneminten

aug

25

Op de fyts om de âlde Middelsee hinne en ûnderweis kofje, bôle en in boeiend ferhaal. Doch mei mei de fytstocht fan ús wurkferbannen.

Mear lêze

sep

14

80 jier nei de oprjochting fan de Fryske Akademy strike wy op 'en nij del yn it Hampshire Oranje Hotel yn Ljouwert.

Mear lêze

jun

26

ICLaVE|10 (Ljouwert, 26-28 juny 2019) is in wichtich foarum foar ûndersyk nei taalfariaasje yn Europa. Wy roppe op ta panelfoarstellen.

Mear lêze