Skip to main content

Eveneminten

nov

21

Sander Ebbers en Anne-Goaitske Breteler binne de sprekkers op dizze earste dei yn de nije rige Akademylêzingen.

Mear lêze

nov

24

'Laboratoriumsosjolinguistyk' is dit jier it tema fan it Taal en Tongval-sympoasium, mei-organisearre troch ús kollega's fan de Fryske Akademy.

Mear lêze

nov

25

It Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy organisearret ekskurzjes en gearkomsten mei lêzings oer genealogy en heraldyk. Tagong fergees.

Mear lêze

jan

19

Jurgen Tiekstra en Herman van Vliet binne de sprekkers op dizze twadde dei yn de nije rige Akademylêzingen.

Mear lêze