Skip to main content

Nijsberjochten

apr

13

De sprekkers en de data foar de 64ste rige Akademylêzingen binne bekend. De lêzingen wurde holden op twa lokaasjes: De Jouwer en Ljouwert.

Mear lêze

apr

12

Anne Pauwels (SOAS University of London) hâldt op 3 maaie, 15.30 oere, in lêzing (fergees) oer 'Exploring multilingual soundscapes in the city'.

Mear lêze

apr

12

Mercator (Fryske Akademy) hat wer twa dossiers útbrocht oer it ûnderwiissysteem yn Europeeske regio's mei in autochtoane minderheidstaal.

Mear lêze

apr

07

'Het Verhaal van Vlaanderen', mei Peter-Alexander Kerkhof (Fryske Akademy) as ekspert, is te sjen op snein 16 april om 20:25 oere op NPO 1.

Mear lêze

apr

05

It Keninklik Frysk Genoatskip, de Fryske Akademy en Tresoar nûgje jo út foar dit sympoasium oer lânskip, natuerbelibbing en identiteit yn Fryslân.

Mear lêze