Skip to main content

Ut de Smidte en nijsbrieven

 

 

Ut de Smidte

Ut de Smidte is it Frysktalige blêd foar stipers en leden fan 'e Fryske Akademy. It blêd ferskynt yn 'e regel twa kear jiers en jout ynformaasje oer ûndersyk, publikaasjes en publyksaktiviteiten fan ús ynstitút.

Nûmers fan Ut de Smidte binne hjirûnder yn PDF beskikber.

2019
Ut de Smidte 53-3 (hjerst 2019)
Ut de Smidte 53-2 (simmer 2019)
Ut de Smidte 53-1 (foarjier 2019)

2018
Ut de Smidte 52-1 (winter 2018)

2017
Ut de Smidte 51-1 (hjerst 2017)

2016
Ut de Smidte 50-2 (hjerst 2016)
Ut de Smidte 50-1 (maitiid 2016)

2015
Ut de Smidte 49-1 (simmer 2015)

2014
Ut de Smidte 48-2/3 (hjerst/winter 2014)
Ut de Smidte 47-3/48-1 (maitiid 2014)

2013
Ut de Smidte 47-2 (simmer 2013)
Ut de Smidte 47-1 (winter 2013)

2012
Ut de Smidte 46-1/2 (simmer 2012)

Mercator Network Newsletter

Mercator Research Centre ferstjoert tsien kear yn 't jier de Ingelsktalige nijsbrief Mercator Network Newsletter mei nijs oer meartaligens en minderheidstalen en in oersjoch fan ynternasjonale konferinsjes. Ynskriuwe foar de nijsbrief kin op 'e website fan kennissintrum Mercator.

 

Folgje ús op sosjale media

  • De Fryske Akademy is op Facebook te finen en jo kinne ek ús Twitter-account @FryskeAkademy folgje.

  • Us promovendy hâlde mei-inoar it webloch De AyO-tún by en binne ek fia it Twitter-account @deayotun te folgjen.

  • Us website mei digitale taalhelpmiddels Taalweb Frysk hat ek in Twitter-account foar taalnijs, updates en fragen: @taalwebfrysk.
  •