Skip to main content

Meiwurkers

ûndersyksmeiwurker

Mear lêze

projektmeiwurker

Mear lêze

projektmeiwurker

Mear lêze

leksikograaf

Mear lêze

ûndersyksmeiwurker

Mear lêze

projektmeiwurker

Mear lêze

senior ûndersiker en lid managementteam

Mear lêze

frijwilliger/ûndersiker

Mear lêze

leksikograaf en taalkundich ûndersiker

Mear lêze

postdoktoraal ûndersiker

Mear lêze

P&O-adviseur

Mear lêze

gastûndersiker (honorary research fellow)

Mear lêze