Skip to main content

Nijsberjochten

aug

07

De Fryske Akademy nûget alle leden, stipers en relaasjes fan herte út ta it bywenjen fan de jierlikse Akademydei, ús 85e dies natalis!

Mear lêze

aug

02

De jierlikse ekskurzje fan it Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy giet op 16 septimber nei museum It Damshûs.

Mear lêze

jul

31

Ferskate Akademy-kollega's hawwe wer in bydrage levere oan wittenskiplik tydskrift Us Wurk (1952-).

Mear lêze

jul

28

Sûnt in pear moannen hat de Fryske Akademy in eigen nijsbrief, as digitale oanfolling op ús ledeblêd Ut de Smidte. Binne jo al fergees abonnee?

Mear lêze

jul

26

Foar de tolfde kear organisearret de Fryske Akademy in Dei fan de Fryske taalkunde. De ynstjoerdatum foar bydragen is ferskood nei 4 septimber.

Mear lêze