Skip to main content

Nijsberjochten

okt

19

De Universiteit Grins en de Fryske Akademy sette mei de beneaming fan Merkuur yn op mear gearwurking by de bestudearring fan Fryske Taal en Kultuer.

Mear lêze

okt

18

Sprekkers fan it Frysk kieze bewust om harren taalgebrûk oan te passen oan petearpartners en situaasjes, docht bliken út ûndersyk fan Nika Stefan.

Mear lêze

sep

30

Yn 2021 promovearre Ronald Plantinga op in ûndersyk nei de Fryske suvelsektor (1945-2020). Fan syn proefskrift is no in publyksboek ferskynd.

Mear lêze

sep

23

Mercator's Meartaligens Lêzing 2022 op 22 novimber sil gean oer 'Hoe't taallearders 'flow' ûnderfine yn frjemdetaallessen'.

Mear lêze

sep

21

De Fryske Akademy is ien fan de partners fan it Wykein fan de Wittenskip (1/2 oktober). Dr. Simon Halink fersoarget in famyljekolleezje Skiednis.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf