Skip to main content

Nijsberjochten

feb

09

Wy hawwe in fakatuere foar in Taalkundige foar 30,4-38 oeren wyks! Reagearje kin oant moandei 4 maart 2024.

Mear lêze

feb

05

Foar de Akademydei 2024 kinne der oant en mei snein 31 maart 2024 foardrachten yntsjinne wurde foar lju dy't it Akademy-lidmaatskip fertsjinje.

Mear lêze

jan

30

Wy sykje in Meiwurker citizen science en kennisbenutting foar 22,6 oeren wyks. Reagearje kin oant moandei 19 febrewaris 2024.

Mear lêze

jan

26

Noch net earder publisearre ynformaasje oer de skoalmasters fan de stêden Boalsert, Dokkum, Drylts, Snits en Starum is no online beskikber.

Mear lêze

jan

19

It tema fan it Jiersympoasium Maritime Skiednis op 3 febrewaris is ‘Friezen in de admiraliteiten van de Republiek in de Vroeg-Moderne Tijd’.

Mear lêze