Skip to main content

Telefoan
0058-213 14 14 (resepsje)

Mail
cvdmeer@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

LinkedIn
linkedin.com/in/cor-van-der-meer-363873

Meer, drs. C. (Cor) van der

adviseur

Telefoan
0058-213 14 14 (resepsje)

Mail
cvdmeer@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

LinkedIn
linkedin.com/in/cor-van-der-meer-363873

Spesjalismen

sosjology; meartaligens; taallearen; ûndersyksmetodology; regionale en minderheidstalen; (digitale) datapreservearring en -argivearring

 

Projekten

Mercator Research Centre (projektlieder)

 

Biografy

Cor van der Meer (Drachten, 1957) helle syn master Sosjology en Undersyksmetodology oan de Ryksuniversiteit Grins yn 1988. Sûnt 2004 is er ûndersiker en projektlieder by de ôfdieling Sosjale Wittenskippen fan de Fryske Akademy. Hy is haad fan Mercator, it Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, in NGO dy’t him taleit op it winnen, distribuearjen en tapassen fan kennis oangeande taalferskaat yn Europa.

Van der Meer is in ekspert op it mêd fan meartaligens, regionale en minderheidstalen en taalwinning. Earder hat er wurke as seniorspesjalist gebrûk fan survey-gegevens en digitale depots yn Amsterdam. Yn de rin fan de jierren hat er bestjoerslid west fan ferskate ynternasjonale organisaasjes. Hy presintearret syn wurk geregeldwei op kongressen en seminars, yn en bûten Europa.