Skip to main content

Bloemhoff, dr. H. (Henk)

gastûndersiker (honorary research fellow)

Spesjalismen

fonology, histoaryske taalkunde, leksikografy, syntaks en toponymy (Stellingwerfs en Nedersaksysk)

 

Biografy

Henk Bloemhoff (Nijeberkeap, 1948) studearre Nederlânske taal- en letterkunde oan de Ryksuniversiteit Grins (1971-1978), mei as byfakken Nedersaksysk en Midfrysk. Fan 1978 oant 1981 wurke er as dialektolooch en fan 1985 oant 1988 as haad Wittenskip oan de Iselakademy yn Kampen. Ek wie er in skoftlang wurksum oan it Nederlânsk resp. Nedersaksysk Ynstitút fan de Ryksuniversiteit Grins, ûnder oaren foar dissertaasjeûndersyk, as dosint Histoaryske taalkunde en as mei-auteur fan it Woordenboek van de de Drentse Dialecten. By it dissertaasjeûndersyk gie it om de hifking fan de natuerlike generative fonology oan de hân fan it Stellingwerfsk (promoasje yn 1991).

Bloemhoff is de grûnlizzer en auteur fan it fjouwerdielige Stellingwarfs Woordeboek (1994-2004). Yn it skoft 1991-2009 wie Bloemhoff as taalkundige wurksum by de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Fierder wie er fan 1979 ôf dosint Algemiene en Histoaryske taalkunde fan it Nederlânsk yn de master- en bacheloropliedings fan de NHL (UAS), de lêste tiid as haaddosint; pensjonearre fan 1 augustus 2013 ôf.

 

Publikaasjes (seleksje)

Bloemhoff, H., Ph. Bloemhoff-de Bruijn, J. Nijen Twilhaar, H. Nijkeuter en H. Scholtmeijer (2019), Nedersaksisch in een notendop. Inleiding in de Nedersaksische taal en literatuur. Assen: Koninklijke Van Gorcum

Bloemhoff, H., D. Worst, M. Dijkstra, T. Spijkman, L.Tiesinga e.a. (2017), Veldnaemen van Stellingwarf diel VII Oosterwoolde. Naemelieste mit uutleg; laandschopshistorische en naemkundige heufdstokken. Berkoop / Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte m.m.v. Historische Vereniging Oosterwolde e.o.

Duijl, J. van, S. Galema en H. Bloemhoff (2017), Rentmeestersrekens van Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf-Westaende / Rentmeestersrekeningen van Stellingwerf-Oosteinde en Stellingwerf-Westeinde. Berkoop / Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Bloemhoff, H. en N.F. Streekstra m.m.v. R. Keulen en A. Versloot (2015), Basisboek Historische taalkunde van het Nederlands. Met afzonderlijke aandacht voor het Brabants, Fries, Limburgs, Nedersaksisch, Vlaams en Zeeuws. Groningen: kleine Uil educatief

Bloemhoff, H., Niebaum, H., Nijen Twilhaar, J., & Scholtmeijer, H. (2013). Low Saxon phonology; Low Saxon morphology and syntax; Recent evolutions in the position and structure of Low Saxon. With an excursus to the new polders in Flevoland, In F. Hinskens & J. Taeldeman (Eds.), Language and Space: Dutch (Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation, 3). Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, 454-511.

Bloemhoff, H. (2010). Westfaalse breking in het Nedersaksisch van Padhuis en Schoonebeek. In J. De Caluwe & J. Van Keymeulen (Eds.). Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent (pp. 57-72). Gent: Vakgroep Nederlandse Taalkunde Universiteit Gent.

Bloemhoff, H. (2009). Der Geographische Bereich der “Westfälische Brechung” in Overijssel und Umgebung. In. A.N. Lenz, C. Gooskens & S. Reker (Eds.), Low Saxon Dialects across Borders – Niedersächsische Dialekte über Grenzen hinweg (pp. 149-177). Stuttgart: Steiner Verlag.

Bloemhoff, H., van der Kooi, J., Niebaum, H. W. H., & Reker, S. J. H. (2008). Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Bloemhoff, H. (2005). Taaltelling Nedersaksisch. Een enquête naar het gebruik en de beheersing van het Nedersaksisch in Nederland. Groningen/Oldeberkoop: Sasland.

Bloemhoff, H. (2005). Stellingwerf en z’n ”Westhoeke”: een reeks verfijningen door dialectonderzoek, in: J. Engelsman, J. Kruijsen, E. Sanders & R. Tempelaars (Eds.), Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Huldebundel N. van der Sijs 50 jaar (pp. 13-18). Den Haag: SDU Uitgevers.

Bloemhoff, H. (1994). De interaktie van fonologie en syntaxis in het Stellingwerfs. In G.E. Booij & J. van Marle (Eds.), Dialectfonologie. Lezingen gehouden op het symposion van de afdeling Dialectologie van het P.J. Meertens-Instituut op vrijdag 27 november 1992 (pp.9-19). Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut.

Bloemhoff, H. (1994-2004). Stellingwarfs Woordeboek. Deel 2 F-K [1994]; dl. 3 [1997]; dl. 4 [2001); dl. 1 [2004]. Oosterwoolde resp. Berkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.

Bloemhoff, H., & Niebaum, H. (1991). Nedersaksische lexicografie. In Taal en Tongval, themanummer 4, Dialectlexicografie, 39-57.

Bloemhoff, H. (1991). Fonologie en morfologie van het Stellingwerfs: een toetsing van de Natuurlijke Generatieve Fonologie (Nedersaksische studies 15). Dissertation, University of Groningen.

Bloemhoff, H. (1986). Op weg naar een Woordenboek van de Drentse Dialecten. Driemaandelijkse Bladen 38, 1-41.

Bloemhoff, H. (1984). Stellingwerfse diftongen contra Natuurlijke Generatieve Fonologie. In N.R. Århammar, Ph.H. Breuker, F. Dam, A. Dykstra & T.J. Steenmeijer-Wielenga (Eds.), Miscellanea Frisica, in nije bondel Fryske stúdzjes (pp. 237-242). Assen: Van Gorcum.

Bloemhoff, H. (1981). Stellingwerfse /g/ in anlaut: relict, eigen ontwikkeling of ontlening?, in: Tabu 11, 99-103.

Bloemhoff, H. (1980). Een geval van klinkerwisseling in het Stellingwerfs. In Th. Janssen & N.F. Streekstra (Eds.), Grenzen en domeinen van het Nederlands (pp.206-228). Groningen: TaBU Nederlands Instituut.

Bloemhoff, H. (1980). Verkleinwoordvorming in het Kuinders (I en II). Driemaandelijkse Bladen 32, 1- 24; 156-167.