Skip to main content

Telefoan
058-213 14 14 (resepsje)

Mail
hbrand@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

LinkedIn
linkedin.com/pub/hanno-brand/30/409/605

Brand, dr. A.J. (Hanno)

ûndersiker

Telefoan
058-213 14 14 (resepsje)

Mail
hbrand@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

LinkedIn
linkedin.com/pub/hanno-brand/30/409/605

Spesjalismen

skiednis fan de lette midskiuwen en de ier-moderne tiid; stêdselites; hof en hofkultuer; Hanze; Fryske stêdhâlders; maritime skiednis fan Fryslân

 

Projekten

Fryske stêdhâlders (projektmeiwurker)
Wurkgroep Maritime skiednis (lid)

 

Biografy

Hanno Brand (Gouda 1959) studearre Skiednis fan de midsiuwen yn Leien en Gent (België). Yn 1986 hat er as promovendus en dosint wurke oan de Fakgroep midsiuwske skiednis fan de Universiteit Leien. Yn 1989 folge in oanstelling oan de Universiteit Gent as dosint en ûndersiker. Tusken 1995 en 2001 wurke er as postdoc en projektlieder oan it Deutsches Historisches Institut yn Parys. Syn ûndersyk rjochte him dêr op it Boergondyske hôf yn de fyftjinde iuw. Yn 2011 folge de oerstap nei de Ryksuniversiteit Grins, dêr’t er as dosint en postdoc-ûndersiker oansteld waard by de Fakgroep midsiuwske skiednis. Dêr wie er lieder fan it Hanze Stúdzjesintrum en ferrjochte er ûndersyk nei de relaasjes tusken de Nederlannen en de Hanze yn de fyftjinde en sechstjinde iuw.

Yn 2009 kaam er yn tsjinst fan de Fryske Akademy en begûn er as haad fan de Fakgroep skiednis. Sûnt rjochtet syn ûndersyk him op de Fryske steedhâlders en de Fryske maritime skiednis yn de iermoderne tiid. Nei in koart ynterimskoft wie er fan desimber 2013 oant jannewaris 2018 direkteur-bestjoerder fan de Fryske Akademy.

Sûnt 1 febrewaris 2017 is er dêrneist bysûnder heechlearaar Fryslân yn de hannelsnetwurken fan pre-yndustrieel Europa (1000-1800) foar de Fryske Akademy oan de Fakulteit der Letteren, Ryksuniversiteit Grins (RUG).

Syn dissertaasje Over macht en overwicht. Stedelijke elites in Leiden 1420-1510 ferskynde yn 2006. Fan syn hân binne goed santich artikels yn seis talen ferskynd. Hy wie einredakteur fan in tsiental bondels en ien fan de gearstallers fan de trijedielige argyfynventaris Baltic Connections (2007).

Fierder is Brand bestjoerslid en lid fan de wittenskipsried NISE (National movements and intermediary structures in Europe), lit fan it Prize Papers-konsortium, bestjoerslid fan de Nederlânske Feriening foar Seeskiednis, lid fan de UCF (University Campus Fryslân), redaksjelid fan It Beaken, lid fan it konsortium Fryske Akademy-learstuollen yn Leien, lid fan de stjoergroep Deltaplan Digitalisearring Kultureel Erfgoed Fryslân en lid fan de advysried Marhisdata (Stichting Maritym-Histoaryske Databank).

  

Njonkenwurksumheden

lid kuratoarium Nordfriisk Instituut (Bredstedt, Duitsland)
lid Wetenschappelijke Adviesraad Waddenacademie
lid stjoergroep University Campus Fryslân
lid stjoergroep Lân fan Taal (KH 2018)
lid bestjoer Stichting Nassau
lid advysried MarHisData
lid konsortium Prize Papers
lid stjoergroep “Marijke Meu jier 2015”
lid Wetenschappelijke Raad NISE (nationalistische Intermediaire Structuren in Europa)
bestuurslid Vereniging voor Zeegeschiedenis
lid DOLCI (Directeuren overleg lid Leeuwarder Culturele Instellingen)
lid stjoergroep Deltaplan Digitalisering Frysk Erfguod
lid Netwerk De Verbinding te Leeuwarden
bestjoerslid Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy
redaksjelid It Beaken

 

Seleksje fan publikaasjes

Brand, A.J. (2018). '[Review of: “Wim Blockmans, Mikhail Krom en Justyna Wubs-Mrozewicz (eds.), The Routledge Handbook of maritime trade around Europe , 1300-1600: Commercial networks and urban autonomy”]' Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, vol 37, no. 1, pp. 76-79.

Brand, A.J. (2017). The diplomatic resolution of the Sound conflicts between the Habsburg Netherlands, Denmark and the German Hanse, 1510-32. in O Degn (ed.), The Sound Toll at Elsinore. Politics, shipping and the collection of duties 1429-1857. Copenhagen, pp. 193-228.

Brand, A.J. (2017). '“dat zy in huer privilegein van der hanzen onverkurt sullen syn ende blyven”. Hanze, Habsburg en de Zuiderzeesteden in de eerste helft van de zestiende eeuw' vol 132, pp. 33-53.

Hoekstra, E., Brand A.J., Spoelstra, J., Van de Velde, H. (eds) 2015. Philologia Frisica Anno 2014: Lêzingen fan it tweintichste Frysk Filologekongres fan de Fryske Akademy op 10, 11 en 12 desimber 2014. Philologia Frisica, Afûk, Leeuwarden.

Brand, A.J. (ed.) (2015). 'Special issue: Maria Louise jaar' Historisch Tijdschrift Fryslân, vol 21, no. 3.

Brand, A.J. & Frankot, E. (2014). Das Kamper Stadtbuch Digestum Vetus als Spiegel der städtischen Normierungspolitik. in H Brand, H von Seggern & S Rabeler (eds), Gelebte Normen im urbanen Raum? Zur sozial- und kulturgeschichtlichen Analyse rechtlicher Quellen in St?dten des Hanseraums (13. bis 16. Jahrhundert). Groninger Hanze Studies; 5, Verloren, Hilversum, pp. 45-62.

Brand, A.J., von Seggern, H & Rabeler, S. (2014), Gelebte Normen im urbanen Raum? Zur Einführung. in H Brand, H von Seggern & S Rabeler (eds), Gelebte Normen im urbanen Raum? Zur sozial- und kulturgeschichtlichen Analyse rechtlicher Quellen in St?dten des Hanseraums (13. bis 16. Jahrhundert). Groninger Hanze Studies; 5, Verloren, Hilversum, pp. 9-13.

Brand A.J., von Seggern, H & Rabeler, S. (2014). Gelebte Normen im urbanen Raum? Zur sozial- und kulturgeschichtlichen Analyse rechtlicher Quellen in Städten des Hanseraums (13. bis 16. Jahrhundert). Groninger Hanze Studies; 5, Verloren, Hilversum.

Brand A.J. (2013). Zittend tussen twee stoelen. De adellijke dilemma's van stadhouder Johan Willem Friso. in AJ Brand, BM Groen, E Hoekstra & C van der Meer (eds), De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda. vol. 1075, Fryske Akademy, Fryske Akademy ; Afûk, Ljouwert, pp. 145-158.

Brand, A.J. (2013). 'De Friese vaart op de Oostzee en Noorwegen' Historisch Tijdschrift Fryslân, vol 5, pp. 68-70.