Skip to main content
Foto: Ed van Rijswijk

Dr. Hans Van de Velde,

by it beslút fan it kolleezje fan bestjoer mei yngong fan 1 april 2019 beneamd ta heechlearaar fan de fakulteit Geesteswetenschappen oan de Universiteit Utrecht om wurksum te wêzen op it fakmêd fan de ‘Sosjolinguïstyk, mei bysûnder omtinken foar de taalfariëteiten yn Fryslân’,

hat it foarnimmen om op woansdei 4 maart 2020 om 16.15 oere yn de Aula fan it Academiegebouw, Domplein 29 yn Utrecht syn amt te oanfurdigjen mei it hâlden fan in oraasje, mei de titel:

De verwaarlozing van het Fries

It kolleezje fan bestjoer fan de Universiteit Utrecht, de direksje fan de Fryske Akademy en it bestjoer fan it Frysk Akademyfûns nûgje hjirby alle belangstellenden út ta it bywenjen fan dizze plechtichheid. Nei ôfrin wurdt in resepsje holden yn de Senaatszaal.

Jerne oanmelde foar 26 febrewaris 2020 mei dit oanmeldingsformulier