Skip to main content
Foto: Hindrik Sijens

De verwaarlozing van het Fries

Prof. dr. Hans Van de Velde hat op woansdeitemiddei 4 maart 2020 syn oraasje holden yn de Aula fan de Universiteit Utrecht. Hjirmei hat er syn amt oanfurdige as heechlearaar 'Sosjolinguïstyk, mei bysûnder omtinken foar de taalfariëteiten yn Fryslân’. De titel fan de oraasje wie: 'It fertutearjen fan it Frysk (De verwaarlozing van het Fries).

Van de Velde is by it beslút fan it kolleezje fan bestjoer mei yngong fan 1 april 2019 beneamd ta heechlearaar fan de fakulteit Geesteswetenschappen oan de Universiteit Utrecht.

Oraasjetekst en Powerpointpresintaasje
Wa't de tekst fan de oraasje (nochris) neilêze wol, kin dy hjir dellade (pdf). De bybehearrende Powerpointpresintaasje (pdf) is hjir te finen.

Oraasje yn boekjefoarm
Fan de oraasje komt in boekwurkje út. Dat is hjir te bestellen.De levering soe juny 2020 wêze, mar wurdt yn de rin fan 2021.