Skip to main content

Eltse twa wiken presintearret in ûndersiker fan de Akademy rinnend ûndersyk om it te bediskusearjen mei de kollega’s. It doel fan dizze Seminars is om mekoar te ynspirearjen, om ús geasten op te skerpjen en mooglikheden foar (ynterdisiplinêre) gearwurking te ûndersykjen.

De Akademy Seminars wurde yn 'e regel holden op de tongersdeitemiddei om 15.30 oere yn 'e Erfgoedkeamer fan 'e Fryske Akademy. As minsken ynteressearre binne om in lêzing by te wenjen kinne se har opjaan fia: baly@fryske-akademy.nl.

De Akademy Seminars wurde organisearre troch Han Nijdam, Marjoleine Sloos en Nika Stefan. De fiertaal kin Frysk, Ingelsk en/of Nederlânsk wêze.

 

 

Lydia Janssen, 15 juny 2017

Lêzingerige Akademy Seminars

 

Tongersdei 26 oktober 2017

Piet van Cruyningen (WUR): De moeizame geschiedenis van de bemaling van de Friese veengebieden

  Het in cultuur brengen van veengebieden leidt tot bodemdaling as gevolg van klink en oxidatie. Na verloop van tijd zal (molen)bemaling noodzakelijk worden die op regionaal niveau moet worden gecoördineerd en zal een boezemstelsel moeten worden onderhouden. In Holland en andere gewesten namen hoogheemraadschappen en zijlvesten in de vijftiende en zestiende eeuw die taken op zich. In Friesland gebeurde dat niet en werd pas in de negentiende eeuw de Friese boezem gecreëerd door de provincie. Waarom gebeurde dat pas zo laat? Zijn de Friezen zoals de Polen, die naar eigen zeggen niet in staat zijn om politiek samen te werken? Of kan dit verklaard worden uit economische of ecologische factoren? Hoe pasten de boeren in de Friese veengebieden zich aan de verslechterende omstandigheden aan en welke gevolgen had de gebrekkige afwatering voor de landbouw? Om deze vragen te beantwoorden worden de ontwikkelingen in Friesland vergeleken met die in Holland. 

 

Tongersdei 21 septimber 2017

Eric Hoekstra: God, Goed en Uneinichheid

  Mei help fan Powerpoint sil Hoekstra de trije-ienheid fan boppesteande begripen boartlik beljochtsje út de wiskunde wei, de taalkunde, de letterkunde, de taalfilosofy, de teology en de psycholinguïstyk. En dat allegear mei it doel om it wittenskiplik discours dêroer wer in plakje te jaan, sa net yn de Geasteswittenskip, dan dochs op de Fryske Akademy. Want it ûnderwerp is te wichtich om oan fysysy en teologen oer te litten. 

 

Tongersdei 7 septimber 2017

Elaine Ewart MA: Voices from Heligoland: literary representations of the North Sea

  Elaine Ewart is a practicing poet of place, having held the office of Fenland Poet Laureate in 2012. In collaboration with another local poet, she set up a thriving spoken word and poetry collective, Fen Speak. Elaine continues to organize and lead live literature readings, workshops and other events in East Cambridgeshire, supported by grants from organisations including Arts Council England and the Ouse Washes Landscape Partnership. In her PhD research at the University of Essex, titled 'Heligoland: a literary ecology', she will examine the relationship between the island and coastal environment of Heligoland and Friesland and its literary heritage, exploring how language and politics have interacted with ecology and landscape over time. Ewart proposes a creative/critical thesis, the creative component being a piece of creative prose non-fiction, engaging with the genres of new nature writing and psychogeography, about the North Sea islands of Heligoland; the commentary placing the creative element in a literary, cultural and ecocritical context. 

 

 

Tongersdei 15 juny 2017

Lydia Janssen: Vroegmoderne onderwijsbevordering op afstand. Viglius van Aytta’s Fries college in Leuven (1569-1797)

  Viglius van Aytta Zuichemus (1507-1577) scheerde hoge toppen in de zestiende eeuw. Hij werkte zich op tot de hoogste politieke kringen van de Nederlanden als voorzitter van de Geheime Raad en de Raad van State, en als trouw raadgever van de Habsburgse bestuurders. Maar ook in het verre Brussel vergat hij zijn wortels niet. Afkomstig uit Barrahuis bij Leeuwarden, wilde hij vanuit zijn nieuwe woonplaats in de zuidelijke Nederlanden de carrière van Friese landgenoten bevorderen. Goed onderwijs speelde hierbij een cruciale rol, zoals Viglius zelf had ervaren: hij dankte zijn succes in belangrijke mate aan zijn uitstekende opleiding aan gerenommeerde Europese universiteiten. Daarom stichtte hij in 1569 zijn eigen college in Leuven. Dat bood onderdak en de nodige middelen aan twaalf studenten die aan de Leuvense universiteit wilden studeren. Zes beurzen waren voorbehouden voor Friezen, terwijl de andere zes bedoeld waren voor koorknapen van de St.-Baafskathedraal. Over de geschiedenis van het Vigliuscollege en zijn inwoners is maar weinig bekend. Welke visie had de stichter bij zijn oprichting? Wie waren de studenten en presidenten van het college doorheen de eeuwen? Welke rol speelden zij in de maatschappelijke debatten van hun tijd?

 

Tongersdei 1 juny 2017

Siebren Dyk: Ferbale konverzje en de naiviteit fan de ûndersiker

 

Tongersdei 18 maaie 2017

Bart Hoogeboom: Reviving the region. Bottom-up development in European rural areas 1975-2015

  Tussen 1945 en 1973 maakte Europa een periode van snelle economische groei door. Verschillende regio’s, met name plattelandsgebieden en steden met oude industrieën, konden de snelle macro-economische verschuivingen niet bijbenen. In grote delen van West-Europa werd een regionale industriepolitiek gevoerd om door middel van vestigingssubsidies en infrastructuur de ontstane verschillen tussen regio’s te verminderen. Deze Keynesiaanse beleidsideeën verloren effectiviteit en politieke draagkracht tijdens de crisissen van de jaren 1970 en 1980. Vanaf de jaren 1980 groeide het idee dat regionale actoren beter in staat zijn om de eigen regionale sterkten te herkennen en te ontwikkelen. Deze endogene groei theorie werd omarmd door de Europese Unie, die zich vanaf 1975 in het regionale beleid mengde en een dominante actor werd. In mijn proefschrift wordt het regionaal beleid na 1975 vergeleken in de plattelands regio’s Noordoost-Fryslân, het Meetjesland en het Waldviertel. Hoe werden de nieuwe ideeën in praktijk gebracht? Hoe verliep de economische ontwikkeling van deze regio’s? Wie waren de belangrijkste beleidsactoren? Hoe verhielden de verschillende bestuurslagen zich tot elkaar? Maar vooral: hoe kunnen we het succes van endogeen regionaal beleid beoordelen?

 

 

Tongersdei 20 april 2017

Yunyun Ran: A comparison between Hong Kong English and Guangzhou Cantonese-accented English intonation

  Cantonese in Guangzhou and Cantonese in Hong Kong are comparable. So it could be expected that English spoken by Guangzhou and Hong Kong speakers are similar. However, since Hong Kong English (HKE) is a standardized variety of English, in contrast with Guangzhou English (GZE), one could also expect differences. To investigate whether GZE and HKE are comparable or not, we studied the intonation of four sentence types in GZE and compared these to the well-described intonation in HKE. The findings suggest that there are no significant differences between the two varieties of English. HKE and GZE showed strong similarities in intonation. This casts doubt on the linguistic value of HKE as a separate variety of English. Rather, it points towards HKE as being a second language, with an accent of Cantonese in a wider sense; including Hong Kong and Guangzhou and other areas where Cantonese is spoken.

 

Tongersdei 30 maart 2017

Jelte Olthof: Hoe't "it Folk" út Fryslân wei waard: It retoarysk duel tusken Frysk en Nederlânsk folkstinken yn de Bataafske revolúsje, 1795-1798

 

Tongersdei 26 jannewaris 2017

Lysbeth Jongbloed-Faber: Taal en de konstruksje fan sosjale identiteit online

 

Tongersdei 8 desimber 2016

Yunyun Ran: The Relation between Cantonese Tone and English Intonation of Chinese Learners

 

Tongersdei 10 novimber 2016

Nika Stefan: Innovation in social sciences

 

Tongersdei 27 oktober 2016

Sigrid Kingma: In kadootsje foar taalkundigen: opnames fan 80 brêgeklassers út Drachten en omkriten

 

Tongersdei 29 septimber 2016

Eric Hoekstra: Krisis yn de geasteswittenskippen

 

Tongersdei 22 septimber 2016

Edwin Klinkenberg: Op 'e nij dwaan: Oerwagings om depressyf fan te wurden

 

Tongersdei 6 septimber 2016

Han Nijdam: Paradigmaferskowings yn skiednis, taalkunde en science

 

Tongersdei 14 july 2016

Marjoleine Sloos: Linguistic Transcriptions and Transcriber Bias