Skip to main content

IJssennagger-van der Pluijm, Dr. N.L. (Nelleke), FSA

direkteur-bestjoerder

Spesjalismen

Erfgoed, kustregio's, midsiuwen, ynterdissiplinêr ûndersyk, Frisia, Fikingen

 

Biografy

Nelleke IJssennagger-van der Pluijm (Hengelo (Oer.) 1986) is sûnt maart 2021 Direkteur-Bestjoerder mei ûndersykstaak by de Fryske Akademy. Dêrfoar wie se Regional Kurator Cornwall  by de National Trust yn Ingelân en Konservator Terpekultuer en Midsiuwen by it Fries Museum.

Yn 2017 promovearre se op it proefskrift Central because Liminal. Frisia in a Viking Age North Sea World oan de Ryksuniversiteit Grins.

Se is Fellow of the Society of Antiquities of London.

 

Publikaasjes (seleksje)

IJssennagger-van der Pluijm, N.L. en J. Hines (red.) 2021. Frisians of the Early Middle Ages

IJssennagger-van der Pluijm, N.L. en J. Hines (red.) 2017. Frisians and their North Sea Neighbours;From the Fifth Century to the Viking Age

Mear...

 

Njonkenaktiviteiten (allegear net betelle):

  • Fâd Stichting Ritske Boelema Gasthuis
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Oude Groninger Kerken (portefúlje Erfgoed)
  • Sit yn it kuratoarium fan it Nordfriisk Instituut yn Bräist/ Bredstedt (Schleswig-Holstein, Dútslân), in ûnôfhinklike, troch de oerheid finansiere wittenskiplike ynstelling foar ûndersyk, befoardering en ynstânhâlding fan de Noardfryske taal, skiednis en kultuer.
  • Lid fan de Koordinierender Ausschuss fan it Sachsensymposion
  • Lid Raad van Advies Campus Fryslân
  • Lid Raad van Toezicht Nootstroom (portefúlje Intellectueel)