Skip to main content

Jiersympoasium Wurkgroep Maritime Skiednis

  Wannear: sneon 28 maart 2020 | 13.00-18.00
  Wêr: Fries Scheepvaart Museum, Lytssân 16 8601 BH Snits
  Tagong: € 10,00
  Utnûgingsfolder:
  klik hjir

  It sympoasium giet earst oer fanwege de ûntjouwings om it Coronafirus hinne.

De Nederlânske gewesten binne al sûnt de lette midsiuwen ôfhinklik fan in geregelde oanfier fan nôt en hout út Noard- en East-Europa. Sûnder de oanfier fan dy produkten hie de ekonomyske bloei fan de Gouden Iuw ûntinkber west.

It hout kaam yn haadsaak út Skandinavië en Ruslân. It measte waard yn houtmûnen yn de Nederlannen ferwurke, wêrnei’t it syn wei fûn yn de skipsbou en de niverheid.

Yn 2018 waard in histoaryske manifestaasje organisearre wêrby’t dy houtfeart efkes ta nij libben wekke waard. In karavaan fan âlde skippen brocht hout nei ‘De Rat’, in houtmûne by Drylts.

Ynspirearre troch dat evenemint, organisearret de Wurkgroep Maritime Skiednis fan de Fryske Akademy in sympoasium oer dizze bedriuwstûke út eardere iuwen.

 

13.00Ynrin mei kofje/tee
13.30Iepening fan it sympoasium troch Rob Leemans (foarsitter Wurkgroep Maritime Skiednis) en Peter Tolsma (deifoarsitter)
Concurrentie, conjunctuur en contrasten in de Friese houtvaart (17de-18de eeuw) troch Hanno Brand, bysûnder heechlearaar Fryske Akademy/Rijksuniversiteit Groningen
Schepen voor de houtvaart. Scheepstypen en constructie gedurende de 17de en begin 18de eeuw troch Jeroen Louwe Kooijmans, ûndersiker Scheepvaartmuseum, Amsterdam
14.45Skoft
15.15Timber, trade and culture. Close connections between Norway and the Netherlands 1550-1750 troch Margit Løyland, senior argivaris Nasjonaal Argyf, Oslo 
Een bijproduct van hout. Productie en transport van pek en teer op Nederlandse schepen uit het Oostzeegebied (17de-18de eeuw) troch Albert van Brakel, histoarikus en ûndersiker
Niet alleen hout uit Noorwegen: de bemoeienis van (hout)schippers uit de Friese Zuidwesthoek met stokvis en bakkeljauw troch Jan de Vries, ûndersiker Fryske maritime skiednis
16.45Ofsluting troch Rob Leemans
17.00Buorrel 

De fiertaal fan it sympoasium is Nederlânsk.