Skip to main content

Jiersympoasium Wurkgroep Maritime Skiednis

It jiersympoasium fan de Wurkgroep Maritime Skiednis is op sneon 8 oktober oankommend. 

 

Wannear: Sneon 8 oktober 2022
Tiid: 13.30 - 17.30 oere
Wêr: RuG/Campus Fryslân, Wirdumerdijk 34, 8911 CE Ljouwert
Programma: Download pdf
Tagong en oanmelde: It sympoasium is foar elkenien tagonklik; de tagongspriis is € 15,00.
Opjefte en betelling: Online via fryske-akademy.nl/reg/hout/. Opjaan kin oant en mei freed 7 oktober 2022.

 

De Nederlânske gewesten binne al sûnt de lette midsiuwen ôfhinklik fan in geregelde oanfier fan nôt en hout út Noard- en East-Europa. Sûnder de oanfier fan dy produkten hie de ekonomyske bloei fan de Gouden Iuw ûntinkber west.

It hout kaam yn haadsaak út Skandinavië en Ruslân. It measte waard yn houtmûnen yn de Nederlannen ferwurke, wêrnei’t it syn wei fûn yn de skipsbou en de niverheid.

Yn 2018 waard in histoaryske manifestaasje organisearre wêrby’t dy houtfeart efkes ta nij libben wekke waard. In karavaan fan âlde skippen brocht hout nei ‘De Rat’, in houtmûne by Drylts.

Ynspirearre troch dat evenemint, organisearret de Wurkgroep Maritime Skiednis fan de Fryske Akademy in sympoasium oer dizze bedriuwstûke út eardere iuwen.

13.00 Ynrin mei kofje/tee
13.30 Iepening fan it sympoasium troch Rob Leemans (foarsitter Wurkgroep Maritime Skiednis) en Peter Tolsma (deifoarsitter)
13.45 Concurrentie, conjunctuur en contrasten in de Friese houtvaart (17de-18de eeuw) troch Hanno Brand, Fryske Akademy/Rijksuniversiteit Groningen
14.15 Schepen voor de houtvaart. Scheepstypen en constructie gedurende de 17de en begin 18de eeuw troch Jeroen Louwe Kooijmans, wittenskiplik ûndersiker Scheepvaartmuseum, Amsterdam
14.45 Skoft
15.15 Timber, trade and culture. Close connections between Norway and the Netherlands 1550-1750 troch Margit Løyland, senior argivaris Nasjonaal Argyf, Oslo 
15.45 Een bijproduct van hout. Productie en transport van pek en teer op Nederlandse schepen uit het Oostzeegebied (17de-18de eeuw) troch Rob Leemans en Albert van Brakel, histoarikus en ûndersiker
16.15 Herkomst en toepassing van bouwhout in Friesland, 1550-1950  troch Paul Borghaerts, selsstannich ûndersiker en dendrochronoloog.
16.45 Ofsluting troch Rob Leemans
17.00 Buorrel 

De fiertaal fan it sympoasium is Nederlânsk.