Skip to main content
WUMKES, G.A.- De Frijheitsmythe fen it Rudolfsboek1 (1938) 4-11
SIPMA, P.- Biis1 (1938) 11
SCHIPPERS, H.K.- Johannes Phocylides Holwarda (1618-1651) en it twade diel fen syn dissertatio astronomica 'De novis stellis'. Ut 'e foarskiednis fen Mira Ceti1 (1938) 12-20
SIPMA, P.- It Windelmere1 (1938) 20-22
SIPMA, P.- Liniael1 (1938) 22
VRIES, TSJEARD GS. DE- Inkelde fûgelkindige opmerkings by wirk fen Gysbert Japiks en de broerren Halbertsma1 (1938) 23-28
SIPMA, P.- Ta it wirkplan fen de Fryske Akademy, I Lexicografy1 (1939) 29-32
SIPMA, P.- Ta it wirkplan fen de Fryske Akademy, II Biografy1 (1939) 36-43
WUMKES, G.A.- It bigjin fen de Fryske Biografy1 (1939) 43-53
BROUWER, J.H.- It "Forljeacht Rymme" fen Gabbema1 (1939) 53-54
BROUWER, J.H.- It klinget op 't Saphische1 (1939) 54-55
POSTMA, O.- De "Tesk-Laow" fen "Achelim", histoarysk biskôge1 (1939) 56-62
KALMA, D.- Inkelde fûgelkindige opmerkings1 (1939) 62-63
SIPMA, P.- Yetris: op 'e biisbaen1 (1939) 63
SIPMA, P.- De tergen1 (1939) 64
SIPMA, P.- Heard1 (1939) 64
SIPMA, P.- In Frysk brieffragmint1 (1939) 67
OVERDIEP, G.S.- Over Nederlandsche en Friesche taalkunde1 (1939) 68-84
POSTMA, O.- Oer de namme 'van Adelen'1 (1939) 86-87
DOUMA, J.- Ut en oer de kroniken fen Emo en Menko1 (1939) 88-96
KOK, W.- In 't stamboeck van S.A. Gabbema1 (1939) 99-100
MOLEN, S.J. VAN DER- 'Houmanhou'1 (1939) 100-101
BOTKE, J.- Geakinde1 (1939) 101-107
POSTMA, O.- De Krinzerearm1 (1939) 107-109
SIMONIDES, D.- List fen de wirken fen Simke Kloosterman1 (1939) 110-118
MOLEN, S.J. VAN DER- De boarnen fen 'Uit Frieslands volksleven'1 (1939) 119-122
SIPMA, P.- In Aldfrysk Kronykje1 (1939) 122-125
BROUWER, J.H.- De boekerij fen Gysbert Japiks1 (1939) 125-128
KRAMER, C.- De boarne fen Gysbert Japicx 'Historje fen Dorilis in Cleonie'1 (1939) 132-144
GOSSES, G.- De namme fen kening Hygelac1 (1939) 144-146
PIEBENGA, H.TJ.- Die Entwicklung des Stallbaues am Germanischen Bauernhaus1 (1939) 147-158
HOFSTRA, L.- Kleedrift en klaauwengang1 (1939) 158-159
POSTMA, O.- Neiskrift [by: Hofstra L., 1939]1 (1939) 159
ANONYM- Heard1 (1939) 159-160
SIERKSMA, KL.- Yetris 'Houmanhou'1 (1939) 160
BRANDSMA, T.- Pater Brugman yn Fryslân1 (1939) 161-172
WOUDE, C. VAN DER- Ut 'e briefwiksel twisken Marnix en Sibrandus Lubbertus1 (1939) 172-193
KNOP, G.- De namme 'Adelen'1 (1939) 193-196
POSTMA, O.- Neiskrift [by: Knop G., 1939]1 (1939) 196
SIPMA, P.- Wolkomstwird2 (1940) 2-3
SIPMA, P.- Taspraek fen de foarsitter2 (1940) 3-11
SIPMA, P.- It foarste jier fen de Fryske Akademy2 (1940) 11-16
VERDENIUS, A.A.- "Oer Pibomme en Saske-moi, Goemoar, det de Heit en Mem fen Gabe skroar wiene"2 (1940) 18-21
SIPMA, P.- Willibrord yn de âlde Fryske Litteratuer2 (1940) 21-28
TAMMINGA, D.A.- Biskriuwing fen it Ticheljen2 (1940) 29-32
TERPSTRA, P.- Petrus Campers samling mineralen2 (1940) 35-37
KALMA, D.- Harmen Sytstra en de soasiale frage. Lezing for de jiergearkomste 1939 fen de Fryske Akademy2 (1940) 38-52
MOLEN, S.J. VAN DER- Oanteikeningen oer Fryske plaknammen2 (1940) 53-58
PIEBENGA, H.TJ.- Taheakke op "Die Entwicklung des Stallbaues am Germanischen Bauernhaus"2 (1940) 58-61
POSTMA, O.- Gawech, Gaweij - Gau, Geau2 (1940) 61-64
MOLEN, S.J. VAN DER- 'Aedeelen' as plaknamme [oanfolling op G. Knop, 1939]2 (1940) 64
ZEE, T. VAN DER- De Fryske Akademy en de soasiale wittenskippen2 (1940) 67-81
KOMTER-KUIPERS, A.- Gysbert Japicx en de muzyk2 (1940) 81-93
VRIES, TSJEARD GS. DE- Hoantsen en Skriezen2 (1940) 94
ROARDA, R.S.- Grytman Jarich Georg van Burmania neamt de Fryske tael syn tael net2 (1940) 95
POSTMA, O.- Feit2 (1940) 95-96
KALMA, D.- Oer Simke Kloostermans literaire neilittenskip2 (1940) 99-103
SIMONIDES, D.- Nei oanlieding fen Dr. Kalma syn artikel: "Oer Simke Kloostermans litteraire neilittenskip"2 (1940) 103-104
KARSTEN, G.- Nogmaals Gaweg, Gawey - Gau, Geau2 (1940) 105-107
POSTMA, O.- Neiskrift [by: G. Karsten, 1940, 105-107 en 131-133]2 (1940) 107-109, 133-134
VERDENIUS, A.A.- In skôging oer composita, dy't gearset binne út eigennamme en wirdearringselemint, nei oanlieding fen Pibomme en Saskemoi2 (1940) 109-114
WIEGERSMA, M.- Bosken yn Fryslân2 (1940) 115-126
ROARDA, R.S.- Inkelde nijsgjirrige lânnammen to Stiens2 (1940) 127-128
POORTINGA, Y.- It foarbyld fen W. Dykstra's Molière-Biwirking "Lubbert Erchtink"2 (1940) 128
KARSTEN, G.- Voor de derde maal Gawech, Gawey - Gau, Geau2 (1940) 131-133
PRAKKE, H.J.- De Sneker jaren van Claas van Gorcum 1, den grondvester van het drukkers- en uitgevershuis 'Van Gorcum & Comp' (1800-1816)2 (1940) 135-141
TUINSTRA, B.- Aech of Aeght2 (1940) 141-146
MOLEN, S.J. VAN DER- De boarnen fan 'Uit Frieslands volksleven' II2 (1940) 146-150
JANSEN, JAC.- Gysbert Japicx en de "Wijse: Het daget uyt den oosten, Etc"2 (1940) 150-155
TEUNISSEN, T.E.- Hwet to sizzen fen 'Walters gersdam' Ao 1242?2 (1940) 155-157
WUMKES, G.A.- De Kodex Saeckma2 (1940) 157-160
KOMTER-KUIPERS, A.- Gysbert Japicx ende 'Wijse: Het daget uyt den oosten, etc.'2 (1940) 161-162
SIERKSMA, KL.- Fen Mùtje, Bep en Beite2 (1940) 162-163
WUMKES, A.D.- Yetris Simke Kloosterman's Literaire Neilittenskip2 (1940) 163-164
PRAKKE, H.J.- De anonieme auteur van Van Gorcum's eerste uitgave. (Een naschrift bij "De Sneker Jaren van Claas van Gorcum 1")2 (1940) 165-166
WlNSEMIUS, J.P.- In nijsgjirrich kêst út it sylrjucht2 (1940) 166-172
WADSTEIN, E.- Zu den alten Beziehungen zwischen Friesland und Skandinavien2 (1940) 172-180
VERDENIUS, A.A.- Arumer rederikers2 (1940) 180-187
LOOPSTRA, J.J.- Fen in âld Almenak2 (1940) 187-192
JANSEN, JAC.- Gysbert Japicx en de 'Wijse: Neri o schoonst van u gebuyren'3 (1941) 2-8
MEULEN, J.B. VAN DER- Oer de forliezen oan energy en aeiwyt by it heawinnen, it Frysk en Finsk ynkûljen en it gêrsdroegjen3 (1941) 9-24
WlNSEMIUS, J.P.- Oer Polity-twang yn it alde rjucht3 (1941) 24-27
TUINEN, S. VAN- De wearde fen de spectatoriale skriften for de Fryske Cultuerskiednis3 (1941) 27-32, 60-64, 66-71
JANSEN, JAC.- Gysbert Japicx en de wizen fen 'Ljeafde'3 (1941) 36-45
VRIES, TSJEARD GS. DE- Yetris Gawech, Gouw, Wijzend ensfh.3 (1941) 45-50
SIPMA, P.- Neiskrift [by: Tsjeard Gs. de Vries, 1941, 45-50]3 (1941) 51
POSTMA, O.- Granderen, Aenwert, Grandiuorum, Utberdum. Bydrage ta in ierdrykskinde fen middelieusk Fryslân3 (1941) 52-59
BOELENS, KR.- De skriuwer fen 'De Roeker'3 (1941) 71-72
HALLEMA, A.- De Fryske Tael yn 't Frjentsjerter Hegeskoalle-formidden yn de 18de ieu3 (1941) 72-79, 87-98
SIERKSMA, KL.- In opmerklik folks- en taelkindich gebrûk op Skiermûntseach3 (1941) 80
WUMKES, G.A.- Anonyme Dichters út de Gysberttiid3 (1941) 82-87
POSTMA, O.- Ga en gawech3 (1941) 98-100
VRIES, TSJEARD GS. DE- Neiskrift [by: O. Postma, 1942, 98-100]3 (1941) 100-103
BUIJTENEN, M.P. VAN- De Friesche jaren van den 'Inquisiteur' Wilhelmus Lindanus3 (1941) 103-112, 113-125
SIPMA, P.- It tredde jier fen de Fryske Akademy3 (1941) 126-128, 131-135
KARSTEN, G.- Sporen van Fries buiten Friesland3 (1941) 135-155
JANSEN, JAC.- Gysbert Japicx en 'It klinget op 't Saphische'3 (1941) 155-160
WUMKES, G.A.- Ta de dissertaesje fen Evert Keyert4 (1942) 2-6
MIEDEMA, A.S.- Oer ús tsjerkesegels4 (1941) 6-8, 30-37
JANSEN, JAC.- Gysbert Japicx en de 'Tean. fen Mâlle Sijme'4 (1942) 9-16
KALMA, J.J.- Oer Fryske swiersettigens (nei oanlieding fan in enquête oer it folkskarakter)4 (1942) 17-30
SWAEN, A.E.H.- Nogmaals de Menniste Vryagie4 (1942) 37-48, 95-96, 111-112, 137-144
MEULEN, J.B. VAN DER- Inkelde opmerkingen en fragen oangeande Fryslân en de lânboukinde4 (1942) 49-64
MEULEN, J.B. VAN DER- Yet in Xylotheek?4 (1942) 66
JONG LSN, J.L. DE- De Noardske Balke4 (1942) 67-94
SIPMA, P.- Hûrre, hûrre! sei 't âldwyfke4 (1942) 101-108
BROUWER-PRAKKE, A.- Oer de 'Waldsang' (nr. 17 fen it Frysk Lieteboek)4 (1942) 108-111
GOSSES, G.- By it Rudolfsboek4 (1942) 113-117
SIPMA, P.- Taspraek fen de foarsitter op de Wassenbergh-tinkdei (en Jiergearkomste) fen de Fryske Akademy, to Frjentsjer, 25 Sept. 19424 (1942) 117-123
JANSEN, JAC.- Gysbert Japicx 'Fromme Ljue aeg-wijt' en de 'Tean. Snel rebel etc.'4 (1942) 123-126
VERDENIUS, A.A.- Amsterdamsk-Fryske parallellen yn it bigjin fen de 17e ieu4 (1942) 126-134
BROUWER, J.H.- Neiskrift [by: Verdenius, A.A., 1942]4 (1942) 134
BOSMA, G.J.- De famylje Wassenbergh4 (1942) 134-137
JONG LSN, J.L. DE- Oer de 'Wâldsang'5 (1943) 1-3
MEULEN, J.B. VAN DER- Oanteikening oer de magyske bitsjutting fen sâlt by de féhâlderij5 (1943) 3-6
MEULEN, J.B. VAN DER- Oanteikening oer it brûken fen sâlt tsjin broei en brân fen hea5 (1943) 6-7
TUINEN, S. VAN- It studintelibben oan it Frjentsjerter Athenaeum5 (1943) 7-16, 19-40
HOFSTRA, L.- It brûken fen sâlt tsjin broei yn it hea5 (1943) 17-18
MEULEN, J.B. VAN DER- Neiskrift [by: Hofstra, L., 1943]5 (1943) 18
KALMA, J.J.- De boarnen fen Waling Dykstra syn mearkes5 (1943) 40-44
WlNSEMIUS, J.P.- It ûntstean fen Westergo, in striid op trije fronten5 (1943) 45-48, 56-64, 73-80, 81-87
MIEDEMA, A.S.- It ien en oar oer it âlde waechrjucht fen Snits5 (1943) 49-56
SIPKENS, R.J.- Frou A. Komter-Kuipers †5 (1943) 66-68
GOSSES, G.- Oerfryske Lyksangen5 (1943) 68-72
WITTEVEEN, ARJEN- Ien en oar oangeande de priisfraech for in pleats mei foarein, útskreaun troch de Fryske Akademy yn 19425 (1943) 88-96, 99-112
FOKKEMA, K.- In eigenaerdige bitsjutting fan tsjinst5 (1943) 97-98
SIPMA, P.- Neiskrift [by: K. Fokkema]5 (1943) 98
BOERSMA, J.S.H.- De oarsprong en de bitsjutting fen in mennich Fryske wirden [Oer: I Diggelfjûr; II Dreech]6 (1944) 2-4
TJESSINGA, J.C.- Antiquus districtus6 (1944) 4-11
JANSEN, JAC.- Gysbert Japicx en de wizen fen 'Tjesck-Moars See-Aengste'6 (1944) 11-20
FOKKEMA, K.- Twa Fryske brulloftsfersen út 'e 18de ieu6 (1944) 20-23
SIPMA, P.- Oer baerne-brânne en oare doubletten6 (1944) 26-30
JANSEN, JAC.- Gysbert Japicx en de 'Wijse, Ick had voor desen, etc.'6 (1944) 30-34
MIEDEMA, A.S.- De kroane op ús gritenij, nou gemeintewapen6 (1944) 34-35
ELDERING, HINK- Hat it primitive bouwen him oant hjoed-de-dei ta hanthave kinnen?7 (1945) 2-13
JONG LSN, J.L. DE- De foarste printinge fan it âld Frysk lieteboek (In stikje Frysk libben út 'e 70er jierren)7 (1945) 13-16, 24-32
BURG, JEH. VAN DER- In foarbihoeding foar brân yn it folksleauwe7 (1945) 18
BOERSMA, J.S.H.- id. [Oer: III Brjit, brut]7 (1945) 18-21
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- It rjochter stik fan it Fresko yn 'e Boazumer tsjerke7 (1945) 21-24
VEENSTRA, J.- De faktael fan de polderjonges8 (1946) 1-3
ELDERING, HINK- Oer inkelde lytse Mounlen yn Fryslân8 (1946) 4-7
ROARDA, R.S.- Harmen Sytses Sytstra (Zylstra)8 (1946) 7-11
POSTMA, O.- Oer de 'Corpora' fan de Fryske kleasters, en hwat der út fuort kaem8 (1946) 11-16
GERBENZON, P.- In Nederdútsk hanskrift fan de Fryske wetten8 (1946) 22-23
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- De âlde folsleine pleats to Damwâld8 (1946) 23-28
PLOEG, D.T.E. VAN DER- Hûndert jier flora fan Fryslân8 (1946) 28-32, 34-38
WARTENA, L.- Oer de boaijemtastân fan 'e gritenij West-Dongeradiel8 (1946) 38-47
KARSTEN, G.- De betekenis van 'drecht'8 (1946) 47-48
KARSTEN, G.- Een Fries-Vlaamse constructie met 'om'8 (1946) 48-50
BOERSMA, J.S.H.- id. [Oer: IV Kaeije; V Ruft, rift; VI Bignitskje, gnidzje, gnjidzje, tognidzje, togniedzje, tognierdzje; VII For-ealje, for-eale]8 (1946) 50-52
BEETSTRA, W.T.- Fryske sêgen [Oanfollingen op S.J. van der Molen, Frysk Sêgeboek, diel I-IV]8 (1946) 52-68
STAPELKAMP, CHR.- 'Acht slaen'9 (1947) 2-10
KALMA, J.J.- Hoe leare wy it Frysk folkskarakter kennen?9 (1947) 10-15
DYKSTRA, G. [HSN]- Die olde Ee en Eestersyl9 (1947) 15-25
HEERMA VAN VOSS, A.L- Hoe bioefenje wy de genealogy?9 (1947) 26-32
HOEKSTRA, J.- 'Thet Frêske Rim' en it 'M. Alvini Tractatus'9 (1947) 35-54
GOSSES, G.- Ut it libben fan 'e sêgen9 (1947) 55-59
KOK, W.- Houlik en earberens by ús foarfaers [Lezing op Krystkongres Fryske Studinten]9 (1947) 59-64, 67-73
SWAEN, A.E.H.- Enkele opmerkingen naar aanleiding van Boarnster nammen en fannen9 (1947) 74-75
WITTEVEEN, JOAZEP- Brits9 (1947) 75
HOEKSTRA, J.- Ald-Fryske oantekeningen9 (1947) 76-77
JONG, E.S. DE- De Fryske stjelp yn de Stellingwerven; hwêrom de banderdoarren yn de foargevel?9 (1947) 78-82
MIEDEMA, H.T.J.- Lieuwe van Aitzema9 (1947) 83-92
BEETSTRA, W.T.- Noch eat oer de sêgen9 (1947) 92-96
TOLSMA, F.J.- De werdoperij yn de 16e ieu. In anthropologysk en psychologysk útsjoch op it Fryske folk9 (1947) 98-113
KALMA, J.J.- Liturgy of Parody? In stúdzje oer: Der wie ris in âld, âld wyfke9 (1947) 114-125
TSJEPKEMA, H.- 'Moedervlek'9 (1947) 125-126
BLOEMBERGEN, S.- In Fryske flora9 (1947) 126-128, 131-136
LAMBOOIJ, Th.- It Oargel yn 'e Martinitsjerke to Boalsert9 (1947) 136-153
KALMA, J.J.- It riedsel fan de lykdoarren9 (1947) 153-162
KORNELIS, A.- It Heitelân9 (1947) 162-170
YPMA, Y.N.- Eat oer Fryske brêgemannen yn Amsterdamske trouboeken 1578-16309 (1947) 170-178
ROARDA, R.S.- It Fryske wûnder9 (1947) 178-180
FOKKEMA, K.- De ôfkomst fan de Noard-Friezen9 (1947) 181-185
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- De faktael fan de âlde learloaijerij9 (1947) 185-189
VLIS, CH.C. VAN DER- De halve adelaar in de wapens van Friesche geslachten9 (1947) 189-192
ROARDA, R.S.- De skoalle fan de grytman?9 (1947) 192
POSTMA, O., M. WIEGERSMA en D.F. WOUDA- Forslach fan de kommissy foar de priisfraech oer de Binnendiken en Slieperdiken fan Fryslân10 (1948) 1-5
MEULEN, P. VAN DER- Wetenschap en legende10 (1948) 7-9
BERGSTRA, F.J.- Friezen en folkshegeskoalle10 (1948) 9-16
GOEDE, ARIAN DE- Wolf Redbad10 (1948) 16-30
ROARDA, R.S.- Kontrakt oer it bouwen fan in groatmoune10 (1948) 30-31
ROARDA, R.S.- Boaskje foar 't rjocht10 (1948) 31-32
SANNES, H.- It oargel yn 'e Martinitsjerke to Boalsert10 (1948) 32
POSTMA, O.- Oer merken, hânmerken, húsmerken10 (1948) 35-45
VLIS, CH.C. VAN DER- De orgelmakersfamilie Van Dam10 (1948) 45-49
KARSTEN, G.- Over toponymie en nog wat10 (1948) 50-58
KALMA, J.J.- Under de oesdrip10 (1948) 58-64
ROARDA, R.S.- Eat oer nammen10 (1948) 64
FOKKEMA, K.- Frysk stúdzjewurk fan 1944-194810 (1948) 66-78
GOSSES, G.- In liet fan Redbad en Wodan?10 (1948) 78-84
NAARDING, J.- Friese immigratie in Drente10 (1948) 89-94
TSJEPKEMA, H.- Frede as rjochtsoarder10 (1948) 94
ROARDA, R.S.- Rolwagen10 (1948) 94-96
CRAIGIE, W.A.- English and Frisian10 (1948) 97-107
WUMKES, G.A.- Gysberts Reedenkracht10 (1948) 107-110
STAPELKAMP, CHR.- Betekenis, ontwikkeling en verbreiding van het adjectief 'zoor' in de West-Germaanse dialekten10 (1948) 111-124
KALMA, J.J.- En it eart waerde foer10 (1948) 124-127
OLDENHOF, H.- 'Stjelp'10 (1948) 127
ROARDA, R.S.- De Nicolai's of Nicolay's10 (1948) 128
GOSSES, G.- Flaters en forsinnen?10 (1948) 129-135
GERBENZON, P.- De Kleasterlist fan 152910 (1948) 136-139
DYKSTRA, G.- Prof. Dr. G. Heymans (1857-1930)10 (1948) 140-152
HALLEMA, A.- Mof en Poep. Volkspsychologische verschillen in de Hollandse en Friese schimpnamen voor Duitsers10 (1948) 152-160
JÖRGENSEN, P.- Zur Besiedlungsgeschichte Nordfrieslands10 (1948) 163-180
STAPELKAMP, CHR.- 'Bliken dwaen' - 'Gjin lichten dwaen' - 'Writen dwaen'10 (1948) 180-192
BOUMA, LIEUWE H.- De Fries om utens, útkomsten fan in enquête troch de Fryske Akademy11 (1949) 1-64
GLASTRA VAN LOON, A.J.- 'It grêf fan Tsjerk Hiddes'11 (1949) 69-79
KALMA, D.- Gysbertiana11 (1949) 79-82, 182-189
MOLEN, S.J. VAN DER- Fryske fynsten11 (1949) 83-85
ROARDA, R.S.- Algera, Algra11 (1949) 85-87
ROARDA, R.S.- In nijsgjirrich proses oer swannerjochten 174011 (1949) 87-96
BROUWER, J.H.- Nei oanlieding fan in mannich afr. oarkonden11 (1949) 99-102
BUIJTENEN, M.P. VAN- Hebrecht-Hebb(e)recht11 (1949) 102-105
ES, G.A. VAN- Oorsprong en functies van het voegwoord al11 (1949) 105-117
GERBENZON, P.- Weddia-Lovia-Ontheta11 (1949) 117-126
HALBERTSMA, H.- Niftarlake, Fries grensgebied?11 (1949) 126-131
KLAARBERGEN, B.W. VAN- De Huslotha11 (1949) 131-139
OVERDIEP, G.- Franekeraga11 (1949) 139-143
SASSEN, A.- Van eigennaam tot soortnaam11 (1949) 143-147
SIMONIDES, D.- Das Verbum in der niederdeutschen Fassung der Hunsigoer Küren vom Jahre 125211 (1949) 147-155
SIPMA, P.- 'Praten hâld ik net fan'11 (1949) 155-157
STELLINGA, G.- It eigenskipswurd yn trije sauntjinde ieuske brulloftsdichten11 (1949) 157-168
KARSTEN, G.- Terschelling-Schellinkhout-Schellingwoude11 (1949) 171-174
HALBERTSMA, H.- De zogenaamde hege wieren in Friesland, en hun betekenis11 (1949) 174-182
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- Tyningha-Teengia-Tynje11 (1949) 189-194
KALMA, J.J.- In smoarch streamke yn it sompelân11 (1949) 194-198
HALLEMA, A. en L. ALMA- Een persoonlijke herinnering aan de "Fryske Poepen" te Sneek uit de vorige eeuw11 (1949) 198-200
HOEKEMA, TEAKE- De wize fan E. Halbertsma syn 'To Boalsert yn 'e merke...'11 (1949) 200
SANNES, H.=B24611 (1949) 203-232
CUPERUS, S.M.- It leauwe yn Gysbert Japiks' tiid12 (1950) 5-14
STAPELKAMP, CHR.- Het verbum grieme en zijn verwanten in 't Fries en andere Westgerm. talen en dialekten12 (1950) 14-22
BROUWER, F.G.- Rekluzen yn Fryslân12 (1950) 22-27
POSTMA, O.- Noch eat oer Fraenkeraghae12 (1950) 27-29
HOEKSTRA, J.- Ta de tekst fan de Wynyma Wilkeren12 (1950) 30-31
ZYLMANN, P.- Eine kleine Ergänzung [op: H. Halbertsma, 1949, 126-131]12 (1950) 31-32
GALAMA, S.- De filosofy yn Gysbert Japiks' tiid12 (1950) 37-43
JANSEN, JAC.- Gysbert Japicx en de 'Stemme: Galethea geestigh dier, etc.'12 (1950) 43-52
ROARDA, R.S.- In forgetten skoalmaster?12 (1950) 52-61, 95-96
POSTMA, O.- Noch eat oer de Fryske pleats mei in opkeamer12 (1950) 61
FOKKEMA, K.- De Fia-eed12 (1950) 69-82
BRUCH, H.- De oude Vriesche Aenteyckeninghe of het Chronijkje van Friesland12 (1950) 84-87
KARSTEN, G.- Texelse plaatsnamen12 (1950) 87-95
GALAMA, E.G.A.- "Zwölften" yn Frysian12 (1950) 96
STAPELKAMP, CHR.- Frisiaca12 (1950) 100-105
STAPELKAMP, CHR.- Frisiaca V12 (1950) 148-155
SANNES, H.- De schoolmeesters van Franeker in de loop der tijden II.12 (1950) 106-128
GOSSES, G.- Dat leau ik net12 (1950) 130-143
BUMA, W.J.- Twa Fryske toponymen [Bjirmen, Moark]12 (1950) 143-148
GALAMA, E.G.A.- Een merkwaardige hulde aan Gysbert Japiks12 (1950) 156-157
KALMA, J.J.- In pear bitingsten foar it toponymysk ûndersyk12 (1950) 158-160
FOKKEMA, K.- Frysk stúdzjewurk yn 1948 en '4912 (1950) 164-174
JANSEN, JAC.- Oer de meldijen út 'Ansck in Houck'12 (1950) 174-180
BRUCH, H.- Uit de Aantekeningen van Suffridus Petrus12 (1950) 181-184
VELLINGA, E.- Keysers Orkena - Notarius publicus12 (1950) 184-192
ANONYM- Doe ... en nou? [Brief Dr. F. Buitenrust Hettema oan Mr. J. Andreae oer 'Barra' en 'Bargera', út 1891]12 (1950) 192
KALMA, J.J., S.J. VAN DER MOLEN en M. WIEGERSMA- In hantlieding foar geakunde13 (1951) 3
REDAKSJE-KOMMISJE- In hantlieding foar geakunde13 (1951) 3
WIEGERSMA, M.- Hwat is geakunde?13 (1951) 4-6
WIEGERSMA, M.- Kaerten fan Fryslân13 (1951) 6-14
KUIPERS, S.F.- Fryslâns groun13 (1951) 14-25
WIJK, R. VAN DER- Planten en dieren fan in gea13 (1951) 25-30
RIENKS, K.A.- Wettersteat13 (1951) 30-36
HALBERTSMA, H.- Anthropology fan Fryslân13 (1951) 36-42
HALBERTSMA, H.- Archaeology fan Fryslân13 (1951) 42-49
TUINEN, S. VAN- Politike skiednis fan it gea13 (1951) 49-54
POSTMA, O.- De doarpsgrinzen13 (1951) 54-59
POSTMA, O.- Hwat foar doarps-stúdzje nedich is13 (1951) 59-62
SIPMA, P.- Tael en tongslach13 (1951) 62-69
SANTEMA, O.- De biografy (libbensbiskriuwing)13 (1951) 70-73
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- De buorkerij en hwat der mei gearhinget13 (1951) 73-76
ZANDEN, J. VAN- Niverheit en forkear as ûnderdielen fan in geakundich ûndersyk13 (1951) 76-79
KALMA, J.J.- Mienskipslibben13 (1951) 79-83
TUINSTRA, D.- Boukunst en Gea13 (1951) 83-88
HEEMSTRA, M.J. VANHwat is "folkskunst"?13 (1951) 89-92
MOLEN, S.J. VAN DER- Fryske folkskunde en it geakundewurk13 (1951) 92-96
WENDELAAR BONGA, S.E.- De skoalle en de geakunde13 (1951) 96-99
KALMA, J.J., e.o.- In nije opset13 (1951) 101-102
ROARDA, R.S.- Eat oer de skiednis fan 't Sint Anna Lien to Hidaerd 147913 (1951) 103-109
STAPELKAMP, CHR.- Frisiaca VI13 (1951) 110-113, 126-127
BUMA, W.J.- Nijfrysk tsjelm13 (1951) 114-118
WlNSEMlUS, P.B.- It Beghinekleaster to Tsjommearum13 (1951) 118-125
KALMA, J.J.- Swier lok to Bethanië13 (1951) 125-126
BOER, B. DE- Correcties op J.J. Hof, Friese dialectgeographie13 (1951) 127-129
KALMA, D.- Korreksjes13 (1951) 129-130
KEUNING, H.J.- Het Friese karakter van Groningerland13 (1951) 133-145
JANSEN, JAC.- Gysbert Japicx en "[Stem: Rosemontje lagh gedooken, Ec.]"13 (1951) 145-148
REDAKSJE- Korreksje [by: Jansen, Jac., 1950, 174-180]13 (1951) 148
POSTMA, O.- Nei oanlieding fan "De rechtsomgang van Franekeradeel" troch Mrs. G. Overdiep en J.C. Tjessinga13 (1951) 149-156
GERBENZON, P.- In âld ex-libris13 (1951) 156-162
JANSEN, JAC.- Oer Gysbert Japicx' meldij-oantsjuttingen by 'Moed in to-forlit op Goads gunste'13 (1951) 165-178
KALMA, J.J.- Spul to Lekkum13 (1951) 178-186
BUMA, W.J.- Nijfrysk jamk13 (1951) 186-192
JOHANNSEN, ALBRECHT- Die Benennung der friesischen Mahlzeiten. Nordische Sprache bis zur Eider13 (1951) 192-194
BOELES, P.C.J.A.- De Angelsaksische invasie14 (1952) 1-8
WADMAN, A.S.- Problemen by de stúdzje fan de Fryske literatuerskiednis14 (1952) 9-17
BOER, B. DE- Vervoeging van voeg- en voornaamwoorden?14 (1952) 18-22
KALMA, J.J.- Sinte Caecilia14 (1952) 22-28
STAPELKAMP, CHR.- 'Kossel'14 (1952) 28-30
STAPELKAMP, CHR.- Verveners-terminologie14 (1952) 30
MEER, D.J. VAN DER- Nije fynsten oangeande de famylje fan Tsjerk Hiddes de Vries14 (1952) 33-39
KOOI, K.M. VAN DER- It grêf fan Tsjerk Hiddes14 (1952) 39-42
KALMA, J.J.- Fersen op Tsjerk Hiddes út 1665-1667. Ta de stúdzje fan Tsjerk Hiddes14 (1952) 43-51, 51-54
BOKMA, A.- Oalje of wyn?14 (1952) 54-57
MOLEN, S.J. VAN DER- Foartsjirmerij en oare bineamingen foar itselde forskynsel14 (1952) 57-61
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- Haad dij foet, soo schitte wol dounsion leere14 (1952) 66-68
BROUWER, J.H.- Sipma didaktikus14 (1952) 68-71
CRAIGIE, W.A.- Dr. Sipma's contribution to the comparative study of Frisian and English14 (1952) 71-74
FOKKEMA, K.- Sipma as wittenskipsman14 (1952) 74-76
KOK, W.- Sipma en de Fryske Akademy14 (1952) 76-79
ROARDA, R.S.- Ta de kertiersteat fan Dr. P. Sipma14 (1952) 80-82
ALD-LEARLINGE, IN- Sipma as learaer14 (1952) 83-86
VRIES, TSJEARD GS. DE- Sipma as sportsman en natuerfreon14 (1952) 86-88
WIERSMA, J.P.- Sipma as Jongfries14 (1952) 88-92
KALMA, J.J.- Bibliografy Dr. P. Sipma14 (1952) 93-96
WYBENGA, P.- Mr. Boeles' theory oer de Fryske skiednis14 (1952) 97-112
WUMKES, G.A.- Ta master Gysberts Symbolum14 (1952) 112-119
ROARDA, R.S.- It âlde Fryske wapen14 (1952) 119-124
KALMA, J.J.- Hamconius-útjeften14 (1952) 124-125
DYKSTRA, FEDDE- "Sneon" en "Snein" op it Skiermuontseach14 (1952) 125-126
WUMKES, G.A.- Brief oangeande Sibrandus Lubbertus, theol. Prof. to Frjentsjer (1585-1625) en syn skaei [n.o.f. brief fan Woebcken]14 (1952) 126
SANNES, H.- Anderhalve eeuw Rijksschooltoezicht in Friesland14 (1952) 129-141
GOSSES, G.- Boast, boask en hwat der mei gear hinget14 (1952) 142-147
ZYLMANN, P.- Ist der Friesenstamm von anderen volkhaften Beimengungen frei geblieben?14 (1952) 147-151
STAPELKAMP, CHR.- 'Onderwine'14 (1952) 152-154
WUMKES, G.A.- Balkster Winterjounenocht14 (1952) 155-157
STAPELKAMP, CHR.- 'Ontwimje'14 (1952) 157-159
REDAKSJE- Fan 'e redaksje [Ta de diskusje Boeles-Wybenga]14 (1952) 161
BOELES, P.C.J.A.- De vroege geschiedenis van Friesland14 (1952) 161-167
WYBENGA, P.- Neiskrift [by: P.C.J.A. Boeles, 1952, 161-167]14 (1952) 167-169
KALMA, D.- Ljochtpunten14 (1952) 169-180
BUMA, W.J.- Ta it Rüstringer dykrjocht14 (1952) 180-187
WUMKES, G.A.- Ds. Lieuwe Steinfort14 (1952) 187-192
MENSONIDES, H.M.- 'By de Brol, in d'Engelsche Bybel' (Waar woonde Jan Jansen Starter?)15 (1953) 1-8
HAAN, Tj.W.R. DE- De euveldaad van Ds. Barger in het straatlied15 (1953) 9-12
JOHANNSEN, ALBRECHT- Om de takomst fan it Noardfrysk15 (1953) 13-16
POORTINGA, Y.- Boivin de Provins (Noch in forhael fan J.H. Halbertsma en syn foarbyld)15 (1953) 17-18
STAPELKAMP, CHR.- Biis-Biizje-Biisfeint15 (1953) 19-28
HOLTHAUSEN, F.- Zu altfriesisch 'fili'15 (1953) 28
KALMA, J.J.- Christiaen Sgrootens kaert fan Fryslân (± 1573)15 (1953) 33-39
STELLER, WALTHER- Erich Johannsen, de skriuwer fan de "Frier fan Marssum"15 (1953) 39-43
OHLING, G.D.- Ulrich von Werdum und seine altfriesischen Sprachproben15 (1953) 43-47
WUMKES, G.A.- Plato Mozaïsearjend15 (1953) 47-53
GALAMA, E.G.A.- De bibliotheek van Gysbert Japiks15 (1953) 53-58
GALAMA, E.G.A.- Lijst der boeken van Gysbert Japiks15 (1953) 58-64, 90-95, 123-126
WlNSEMlUS, P.B.- Stimkohier 1640 fan Minnertsgea, Tsjummearum en Seisbierrum15 (1953) 65-71
JONG LSN, J.L. DE- De Skotse Trije15 (1953) 71-82
KALMA, D.- Op literair-histoarysk fjild15 (1953) 82-90
KALMA, D.- Apud Upstallesbame15 (1953) 97-105
HAAN, Tj.W.R. DE en A.A. JAARSMA- Harns yn it strjitliet15 (1953) 105-111
KALMA, J.J.- It swurd fan Greate Pier15 (1953) 112-120
STAPELKAMP, CHR.- 'Kossel'15 (1953) 121
HOEKEMA, TEAKE- Aldfrysk Beerlys 'Breids-, Brêgemans jefte'15 (1953) 122
STAPELKAMP, CHR.- Biis-Biizje-Biisfeint15 (1953) 122-123
HERINGA, G.H.- 'Wyx Hey' en 'Budt Hoyess'15 (1953) 126-127
STAPELKAMP, CHR.- Naschrift bij 'Wyx Hey' enz.15 (1953) 127
POORTINGA, Y.- De Schraarder Elgersma's15 (1953) 128
KALMA, J.J.- It ien en oar oer de Swarte Heap15 (1953) 129-137
MATUSZAK, HANS- Saterland, Volk und Sprache15 (1953) 138-151
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- De stimkohieren fan 1640 en de rjochtsomgong15 (1953) 152-159
BESTUUR der Fryske AkademyEen woord vooraf [by: "Een Angelsaksische invasie in Friesland?"]15 (1953) 161-162
SIPMA, P.- Een Angelsaksische invasie in Friesland?15 (1953) 162-192
KALMA, J.J.- Ta ynlieding [ta Om Jan Jansz. Starter hinne]15 (1953) 193-194
BACHRACH, A.G.H.- Starter en Engeland15 (1953) 195-200
BUITENDIJK, W.J.C.- Starter en Amsterdam15 (1953) 200-210
BROUWER, J.H.- Starter en Fryslân. Mimeringen15 (1953) 211-218
JANSEN, JAC.- Starter en de muzyk15 (1953) 218-220
KALMA, J.J.- Hwerom kaem J.J. Starter nei Ljouwert ta?15 (1953) 221-226
KALMA, J.J.- Over J.J. Starter en zijn werk15 (1953) 227-233
TOLLENAERE, F. DE- Rasmus Rask en de studie van het Oudfries in Nederland16 (1954) 1-9
BUMA, W.J.- Forfyskje16 (1954) 9-12
WUMKES, G.A.- Geheimsin yn 'e Jesaja-útliz fan C. Vitringa16 (1954) 12-17
TUINSTRA, U.- Enige opmerkingen over het symbolum van Gysbert Japicx16 (1954) 17-21
STAPELKAMP, CHR.- Nommel, njommel16 (1954) 22-27
KOOPMANS, A.F.- Ynvaezje fan 'Gietersk' turfmakkersfolk nei de omkriten fan it Hearrenfean16 (1954) 27-31
POSTMA, O.- Oer de wevers fan Harns yn de 18e ieu16 (1954) 33-42
KROGMANN, WILLY- Forsite und Poseidon16 (1954) 42-49
WUMKES, G.A.- Hoe't Jan Schoelier oer it Frysk tocht16 (1954) 49-53
WlNSEMlUS, P.B.- Pleats en mienskip16 (1954) 53-59, 244-253
WlNSEMlUS, P.B.- Pleats en mienskip III18 (1956) 174-183
HOEKEMA, TEAKE- Fan 'La belle Hélène' en 'Suker-Jantjen'16 (1954) 59-61
STAPELKAMP, CHR.- Hountsjedrêf-Knikelblêd-Rondaljeblêdden16 (1954) 62-63
WlLDEBOER, J.D.- Friesland verliest zijn kinderen. Sociografische aspecten van de Friese emigratie, in het bijzonder uit Barradeel en Harlingen16 (1954) 65-120
WYBENGA, A.M.- Hwa wit net hwer 't Dokkum leit?16 (1954) 122
KALMA, J.J.- Ta ynlieding [ta Dokkum, bolwurk fan it Noorden]16 (1954) 123
SIPMA, P.- De namme Dokkum16 (1954) 125-127
SPREY, W.- Dokkum in de vitae Bonifatii16 (1954) 128-134
MOLEN, S.J. VAN DER- Bonifatius yn de Dokkumer leginde16 (1954) 135-140
VISSER, J.- Segel en wapen fan Dokkum16 (1954) 140-143
GERBENZON, P.- De feanelist fan it Dokkumer kleaster16 (1954) 143-149
POSTMA, O.- Dokkum as lân- en séstêd yn it forline16 (1954) 150-154
VLIS, CH.C. VAN DER- Dokkum als vestingstad16 (1954) 155-157
OBREEN, H.T.- Een Dokkumer secretaris aan het einde der 16e eeuw16 (1954) 157-159
WENDELAAR BONGA, S.E.- Dockum. By de kaert fan J. Blaeu16 (1954) 159-162
KALMA, J.J.- Dokkum hjoeddedei16 (1954) 163-166
GOSSES, G.- It Dokkumersk mids it stedsk16 (1954) 166-170
KALMA, J.J.- Frjemdlingen seagen Dokkum16 (1954) 171-182
WENDELAAR BONGA, S.E.- Oer ûnderwiis yn Dokkum yn de 17e ieu16 (1954) 183-186
VEGTER, J.J.M.- Het Raadhuis van Dokkum16 (1954) 186-189
TUINEN, S. VAN- Epo Sjûk fan Burmania, syn entré as boargemaster to Dokkum yn 173816 (1954) 190-192
ELZINGA, M.J.- Catharina Geertruid Schrader 1665-174516 (1954) 192-196
TUINEN, S. VAN- It birop yn it Memorijboeck fan C.G. Schrader16 (1954) 197-201
JONG LSN, J.L. DE- Dokkumer magistrate-soarch op it muzikale mêd16 (1954) 201-204
OLDENHOF, H.- Dokkumer Roomsken yn 'e Unytiid16 (1954) 205-208
FREVEL, A.M.L.- Een vroeg-oecomenische bladzij de uit de Dokkumer kerkgeschiedenis16 (1954) 209-212
WASSENBERGH, A.- Gosling Posthumus, een Dokkumer schilder uit het begin van de 19e eeuw16 (1954) 213-217
KAMMINGA, D.J.- Servituten16 (1954) 217-219
VEEN, W.K. VAN DER- Dokkum en de omliggende dorpen16 (1954) 220-223
KOOIKER, A.- De bevolking van Dokkum16 (1954) 223-227
ALGRA, H.- Dr. G.A. Wumkes en syn bitsjutting foar Fryslân16 (1954) 223-239
TUINEN, S. VAN- De Dokkumer Klokslach16 (1954) 227-232
WUMKES, G.A.- Hoe't Balthasar Bekker in profesije fan Daniël útlei16 (1954) 239-244
WATERBOLK, E.H.- Visie, sage en historie16 (1954) 253-260
ANONYM- Brieven Hettema-Halbertsma16 (1954) 264
WUMKES, G.A.- By Dr. Lútzen Wagenaar to Heech17 (1955) 1-2
BUWALDA, H.S.- De winkelheakpleatsen op 't Bildt17 (1955) 2-8
VRIES, K. DE- Stad en Kerk. Opmerkingen over de invloed van de Kerk op het recht der steden in Westergo17 (1955) 8-12
HOEKEMA, TEAKE- Konjugaesje, kumulphoby of folksetymologyske analyse fan enklisefoarmingen?17 (1955) 13-18
HAAN, Tj.W.R. DE- Grappen over Hans Hannekemaaier17 (1955) 18-23
JENSMA, TH.E.- De 'Continuatio Menconis'17 (1955) 24-30
JONG LSN, J.L. DE- De wize fan 'Yn 'e Snitser merk'17 (1955) 31
JONG LSN, J.L. DE- Hwa wie de komponist fan 'It Marke'?17 (1955) 31-60
MEERBURG, G.A.G. [ek wol M. SIKKEMA]- Oer Fryske stivens17 (1955) 33-46
POORTINGA, Y.- Hoenear is it "Frysk bloed" folksliet wurden?17 (1955) 47-48
SANTEMA, O.- Delsettings yn it Wyldlân ûnder Grou17 (1955) 49-58
ZYLMANN, P.- Poep und anderes17 (1955) 59-60
KALMA, J.J.- De lju bûten de tsjerke17 (1955) 63-64
MEERBURG, G.A.G. [ek wol M. SIKKEMA]- Oan myn Memmestêd17 (1955) 66
KALMA, J.J.- Ta ynlieding [ta Boalsert, hert fan Westergoa]17 (1955) 67
HOMBERGH, F.A.H. VAN DEN- Pater Brugman in Bolsward17 (1955) 69-76
VRIES, K. DE- Het Bolswarder Stadboek van 1455 als document van burgerlijke saamhorigheid17 (1955) 76-79
HALLEMA, A.- "Stock" en "Vangenisse" yn 't Boalserter Stêdboek fan 145517 (1955) 80-84
BUIJTENEN, M.P. VAN- Het Dekanaat Bolsward annex Utbirdum en Grandivorum17 (1955) 84-97
SIPMA, P.- De namme Bolswert17 (1955) 97-99
MOLEN, S.J. VAN DER- Boalserter folklore17 (1955) 100-108
KEIKES, W.H.- Het 'rijcke' gasthuis van Bolsward17 (1955) 108-111
OBREEN, H.T.- Bolsward en de zee17 (1955) 112-115
POSTMA, O.- Boalsert, stêd en lân17 (1955) 115-120
VEGTER, J.J.M.- Over de restauratie-1955 van het Stadhuis te Bolsward17 (1955) 120-125
OLDENHOF, H.- De Boalserter staesjes en har minsken17 (1955) 126-134
KALMA, J.J.- Bolswert fredesstêd17 (1955) 134-138
KEIKES, W.H.- Voorname huizen van het oude Bolsward17 (1955) 138-143
WASSENBERGH, A.- De zilversmidskunst in Bolsward in vorige eeuwen17 (1955) 143-150
WASSENBERGH, A.- Chronologische lijst van Bolswarder zilversmeden17 (1955) 151-153
BROUWER, J.H.- De hânskriften fan Gysbert Japiks17 (1955) 153-160
KALMA, J.J.- Bolswerter boekprinters en -forkeapers17 (1955) 160-164
LAMBOOIJ, Th.- Muzyk yn Boalsert troch de ieuwen hinne17 (1955) 164-170
E.T.I.F.- Bolswarder bevolkingsproblemen17 (1955) 170-175
KALMA, J.J.- In wedstriid to Bolswert (1780)17 (1955) 175-176
POSTMA, O.- Doarp en Pleatsen17 (1955) 177-182
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- Rjochtsomgong en Stimkohieren17 (1955) 182-187
BROUWER, J.H.- In nij boek fan P. Jørgensen17 (1955) 187-193
VRIES, K. DE- Stad en Sibbe. Een sociologische interpretatie van de 'stadvrede' in Westergo17 (1955) 194-198
STAPELKAMP, CHR.- Het adjectief Gammel17 (1955) 199-203
HOEKEMA, TEAKE- Aldste biwiis fan Snitser stedfrysk?17 (1955) 204
WUMKES, G.A.- In Akademypreek fan Prof. H. Venema17 (1955) 209-213
POLMAN, A.- Genealogie en erfelijkheid17 (1955) 213-228
BOELENS, KR.- It ûnderwiis fan Ingelsk oan Welske bern17 (1955) 228-231
SANTEMA, O.- De terpkes tusken Langdeel en Oeble-om-sleat yn Idaerderadiel17 (1955) 232-234
JONG LSN, J.L. DE- Oargels en oargelspyljen foar en nei de herfoarming17 (1955) 235-236
LAMBOOIJ, Th.- Neiskrift [by: J.L. de Jong Lsn, 1955]17 (1955) 236
JEELOF, T.W.- Een oud Socialistisch Weekblad17 (1955) 237-240
BROUWER, J.H.- De earste Fryske sonnetteskriuwer in Makkumer18 (1956) 1-15
HALLEMA, A.- De Leeuwarder juristenfamilie Bouricius en de Dokkumer wezen18 (1956) 15-19
HALBERTSMA, H.- "Jelmera-horn". Drinkhoorns als zinnebeelden van voorvaderlijk bezit18 (1956) 20-24
KALMA, J.J.- Nut en needsaek fan in Fryske bibliografy18 (1956) 25-30
BRUCH, H. en K. SIERKSMA- De Fryske Flagge18 (1956) 35-64
ANONYM- Chronology fan it Pompeblêddewapen en de Pompeblêddeflagge18 (1956) 65-81
ANONYM- Bibliografy [ta it rapport De Fryske flagge]18 (1956) 82-83
ANONYM- Oersjoch Frânske wapenboek18 (1956) 84
KOOPMANS, J. en P.H. WAGEMAKERS- Konstruksje fan flagge en pompeblêd18 (1956) 85-86
MEERBURG, G.A.G. [ek wol M. SIKKEMA]- Prof. dr. G. Gosses ta in oantinken18 (1956) 87-90
FOKKEMA, K.- Dou hast en dou hest18 (1956) 91-99
LENNEP, M.J. VAN- Strijdvragen in de geschiedenis van Leeuwardens plattegrond18 (1956) 100-107
MEINSMA, G.L.- Inkelde fonetyske oantekeningen18 (1956) 108-110
MIEDEMA, HESSEL- De yllustraesjes fan Simon Frisius foar Winsemius' Chronique18 (1956) 110-118
MIEDEMA, H.T.J.- De Wassenberghers, Napoleon en it âldste Nijfrysk18 (1956) 119-132
SMILDE, BERNARD- It tredde aspekt by de bistudearring fan Gysbert Japiks' psalmen18 (1956) 133-139
TUINEN, S. VAN- De foarskiednis fan de Strobosser trekfeart18 (1956) 140-146
WADMAN, A.S.- Eat oer de Gysbert-stúdzje18 (1956) 147-154
GALAMA, E.G.A.- Bibliografy fan Prof. dr. Godard Gosses18 (1956) 155-166
KALMA, J.J.- Om Gysbert Japiks hinne18 (1956) 167-173
POORTINGA, Y.- Joast Halbertsma en de "Fabliaux ou Contes" fan Legrand d'Aussy18 (1956) 183-192
GERBER, S.- Enige beschouwingen over de planologische ontwikkeling van de Wouden18 (1956) 192-216
ARFSTEN, R.- Eine Betrachtung zum Lautstand und zur Rechtschreibung der föhringer Sprache18 (1956) 217-220
JONG LSN, J.L. DE- Jitris: Oargels en oargelspyljen foar en nei de herfoarming18 (1956) 229-230
WATERBOLK, E.H.- Een vlag-incident?19 (1957) 1-13
POSTMA, O.- Oer de doarpsfolmachten yn Fryslân (Bydrage ta de skiednis fan de Fryske demokrasy)19 (1957) 13-24
KROES-LIGTENBERG, CHR.- Joost en Eeltje Halbertsma (een kleine nalezing)19 (1957) 24-27
BOELES, P.C.J.A.- De stand der Oera Linda problemen19 (1957) 27-30
HALBERTSMA, H.- Van de hoge helm en 't rode schild. Friese gouwen onder Saksische heersers19 (1957) 31-39
MOLEN, S.J. VAN DER- Patriotten en prinselju yn Opsterlân19 (1957) 39-43
POORTINGA, Y.- Klassifikaesje fan "De neakene man fan Wâlterswâld"19 (1957) 43-44
GERNEZ, D.- Claas de Vries fan Ljouwert, timmerman, lânmjitter, kaertetekener en learaer yn de wiskundefakken19 (1957) 49-58
KEUNING, J.- Neiskrift [by D. Gernez, 1957]19 (1957) 59-61
POORTINGA, Y.- In mistribele muzykútjefte fan Piter Jelles Troelstra19 (1957) 62-63
BOELES, P.C.J.A.- Aard en inhoud van het Oera Linda boek19 (1957) 64-71
JONG LSN, J.L. DE- Gysbert Japicx de sjonger19 (1957) 71-74
KALMA, J.J.- Saskia as probleem19 (1957) 74-82
MIEDEMA, H.T.J.- De bitsjutting fan Ds. Jan Althuysen en syn psalmbiriming foar de Fryske filology19 (1957) 82-91
VRIES, TSJEARD GS. DE- In pear opmerkingen nei oanlieding fan Harmen Sytstra's "Swellesang"19 (1957) 91-95
MULLER, N. HENDRIK- Tweemaal 'Marshall-hulp' 1782-194719 (1957) 97-108
POORTINGA, Y.- De divel yn 't mêd (Sichte en seine yn sêge en folksleauwe)19 (1957) 108-117
HALLEMA, A.- It omstriden monopoalje fan de Frjentsjerter studintehospes Johannes Coumans (1632)19 (1957) 117-134
FOKKEMA, K.- Frysk Stúdzjewurk yn 'e jierren '50, '51, '52 en '5319 (1957) 134-144
POSTMA, O.- Oer it kleaster to Makkum19 (1957) 145-146
KEIKES, W.H.- Het Gysbert Japiksfeest te Bolsward op 7 juli 182319 (1957) 146-153
YPMA, Y.N.- Schets van de verschuiving van dorps- naar gemeentetaken in Friesland19 (1957) 153-167
MIEDEMA, H.T.J.- De parabel fan de forlerne soan yn de oersetting fan Wassenbergh19 (1957) 167-172
VRIES, K. DE- De stedelijke brandweer in het laatmiddeleeuwse Friesland19 (1957) 172-175
POORTINGA, Y.- P.G. Bleeksma en it literair bidroch19 (1957) 176-184
POORTINGA, Y.- It "sizke" yn Harmen Sytstra's "Swellesang"19 (1957) 193-194
JONG LSN, J.L. DE- In knibbeldeuntsje fan H. Pasma Fsn.19 (1957) 194-196
DAAN, JO- Betrekkingen tussen het Fries en het Noordhollands19 (1957) 197-205
HUITEMA, T.- Hoe binne de terpen ûntstien?19 (1957) 206-208
HALBERTSMA, H.- It ûntstean fan de terpen19 (1957) 208-215
WEARINGA, J. FON- Ds. Brún Romkes (Camminga?) 1723-182019 (1957) 216-233
POORTINGA, Y.- Lot en gloarje fan emigranten nei de Foriene Steaten19 (1957) 233-238
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- It wittenskiplik wurk fan Dr. O. Postma20 (1958) 3-10
BROUWER, J.H.- Jitteris 'clewendene'20 (1958) 10-14
BUIJTENEN, M.P. VAN- Franeker en 'Tjummer Fiarndel'20 (1958) 15-28
KALMA, J.J.- Bij Gysbert Japiks thús20 (1958) 28-36
KEUNING, H.J.- Enige opmerkingen over de geografie van de menselijke occupatie in de kustlandschappen van het Noordzeegebied20 (1958) 36-40
MOLEN, S.J. VAN DER- Ta de skiednis fan de heechfeangraverij20 (1958) 41-46
OBREEN, H.T.- Oud-Dokkum en Dokkum's bestuur20 (1958) 46-54
OLDENHOF, H.- Biroppen yn Frjentsjer en omkriten foar 200 jier20 (1958) 54-70
RIENKS, K.A.- In oarkonde fan 30 Maeije 145320 (1958) 70-80
SIPMA, P.- Kalahey20 (1958) 80-89
SLICHER VAN BATH, B.H.- Robert Loder en Rienck Hemmema20 (1958) 89-117
VRIES, K. DE- Wanneer werd Franeker stad?20 (1958) 117-121
POSTMA, O.- Fan boer en ambacht (Oantekeningen út weesrekkeningboeken)20 (1958) 121-132
VEEN, BAUKE VAN DER- Bibliografy fan Dr. O. Postma20 (1958) 133-144
JONG, J.J.G. (HANS) DE- Het weer in Friesland in 195720 (1958) 145-153
VRIES, K. DE- De Fryske stêd yn 'e tiid fan Skier en Fet20 (1958) 153-162
WARINGA, N.J.- De reis nei it Himelske Jeruzalim20 (1958) 162-163
HOEKEMA, TEAKE- Twa kladbrieven fan Joast Hiddes Halbertsma20 (1958) 163-166
STEENHUIS, J.F.- Dr. H. van Cappelle en zijn betekenis voor Friesland20 (1958) 166-173
MOLEN, S.J. VAN DER- Aldfaers Erf (Sydljocht en op de skiednis fan Warkum)20 (1958) 173-184
MIEDEMA, H.T.J.- Frysk, Frankysk en Saksysk?20 (1958) 184-191
JONG LSN, J.L. DE- In knibbeldeuntsje fan H. Pasma Fsn. (oanfolling)20 (1958) 192
WEGENER SLEESWIJK, F.W.- Bijdrage tot verklaring van de zeventiende-eeuwse beroepsaanduiding 'Cleenrieder' in Friesland20 (1958) 209-212
PLOEG, D.T.E. VAN DER- Planten yn Eastlik Fryslân20 (1958) 212-216
NAARDING, J.- Toch nog eens weer 'clewendene'20 (1958) 216-219
MABESOONE, J.M.- Landschaps- en sedimentatieontwikkeling in Westelijk Barradeel sinds prehistorische tijd20 (1958) 219-239
NIJENHUlS, W.J.- De reis nei it Himelske Jeruzalim20 (1958) 240
POSTMA, O.- Noch hwat oer it Makkumer kleaster20 (1958) 240
REDAKSJE- Op de 90ste jierdei fan Dr. O. Postma20 (1958) 1
LINTHORST HOMAN, H.P.- Welkomstwoord tot het VIIe Greatfrysk Kongres21 (1959) 7-9
OBSEN GEORGE, ERNST- Die Kultur in den drei Frieslanden in der Vergangenheit21 (1959) 10-19
WIEMANN, HARM- Die Kultur in den drei Frieslanden heute21 (1959) 19-37
KOK, W.- De kultuer yn de trije Fryslannen yn de takomst21 (1959) 37-44
PAULSEN, FREDERIK- Die Wirtschaft in den drei Frieslanden in der Vergangenheit21 (1959) 45-54
HAMANN, LUDWIG- Die Wirtschaft in den drei Frieslanden heute21 (1959) 54-64
GROOT, G. DE- De ekonomy yn de trije Fryslannen yn de takomst21 (1959) 64-71
BAKKER, HERMANN- Uns Meite um de Cultür in Ostfreesland na de Oorlog21 (1959) 71-73
PIEBENGA, J.- De tsjinwurdige kulturele situaesje yn Fryslân21 (1959) 73-75
ZYLMANN, P.- Der Friesenkongress in Leeuwarden (Rückschau)21 (1959) 75-76
REDAKSJE- Foarwurd [ta Meint Wiegersma. Oanbean ta syn 70ste jierdei]21 (1959) 77
WIEGERSMA, J.S. en J.J. SPAHR VAN DER HOEK- Eare dy 't eare takomt21 (1959) 79-81
BERGSTRA, F.J.- De sigaret, in anthropologyske skôging21 (1959) 83-96
BLOEMBERGEN, S.- De Soela Eilanden (Molukken, Indonesië). (Fysiografisch; geologisch; botanisch)21 (1959) 96-107
FABER, J.- De boer en de ruilverkaveling "Bovenloop Koningsdiep"21 (1959) 107-112
HENDRIKS, H.- Alkohol en kriminaliteit21 (1959) 113-121
JAARSMA, DAM- De mollefanger21 (1959) 121-127
KYLSTRA, E.- Ien en oar oer poddestuollen21 (1959) 128-133
MOLEN, H. VAN DER- De greidboer en syn takomst21 (1959) 133-140
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- Oriëntaesje op inkelde grinswetters yn Fryslân21 (1959) 140-154
WELLING, H.- Jacht21 (1959) 154-157
ZANDSTRA, M.K.- Burgum en de tram21 (1959) 157-161
SPAHR VAN DER HOEK-VAN ASPEREN, W.K.- Foarlopige bibliografy fan M. Wiegersma21 (1959) 162-163
JONG, J.J.G. (HANS) DE- Het weer in Friesland in 195821 (1959) 165-175
JONG LSN, J.L. DE- Aafke Komter-Kuipers, Friezinne, musicienne, musikologe21 (1959) 176-186
FABER, J.A.- Friesland en de Sontvaart21 (1959) 187-196
HOEKEMA, C.P.- In brief fan Lieuwe Halbertsma oan Joast Halbertsma21 (1959) 196-203
POSTMA, O.- In pear opmerkingen nei oanlieding fan "Pleats en mienskip", yn "It Beaken" fan 5 novimber 195821 (1959) 203-204
VISSER, J.- De 'fan' fan Ds. Brún Romkes 'Comingo'21 (1959) 204
ANONYM- Statsbibliotheket i Århus, Friserne Katalog II21 (1959) 211
POSTMA, O.- In fryske ynventaris yn Grinzerlân21 (1959) 213-216
RUSSCHEN, A.- Friezen - of niet?21 (1959) 216-227
WATERBOLK, E.H.- Enige tendenties in de Friese geschiedschrijving21 (1959) 227-242
BRANDSMA, J.A.- Anabaptistica Frisica21 (1959) 242-247
FABER, J.A.- Dirck Jansz. de dagboekschrijver was geen Cuyck21 (1959) 247-248
TUINSTRA, D.- Over 20 eeuwen architectuur in Friesland21 (1959) 249-254
MIEDEMA, H.T.J.- Libbenswurk en les fan Boy P. Möller21 (1959) 255-259
BlERMA, J.- Inkelde aspekten fan it Fryske jild yn forbân mei de wolfeart fan ús Provinsje21 (1959) 259-271
REDAKSJE- Foarwurd [ta Frysk Kongres Ljouwert 1958]21 (1959) 1
POORTINGA, Y.- Ien en oar oer de terminology fan it koaikjen22 (1960) 1-9
BUIJTENEN, M.P. VAN- De betekenis van de archieven voor de lokale en regionale geschiedenis in Friesland22 (1960) 9-27
ROARDA, R.S.- In mannich gildepriuwkes22 (1960) 27-35
JONG LSN, J.L. DE- Hwat bitsjut de namme 'Persona' yn de 16e ieuske kohieren?22 (1960) 35-38
MIEDEMA, H.T.J.- 'Der dankbare Sohn' fan J.J. Engel en de Fryske biwurking fan F.H. van der Ploeg22 (1960) 38-44
FABER, J.A.- Friesland en de Sontvaart (aanvulling)22 (1960) 44
BROUWER, J.H.- Doederus fan Dokkum22 (1960) 46-47
JONG, J.J.G. (HANS) DE- It waer yn Fryslân yn 195922 (1960) 49-59
MIEDEMA, HESSEL- De yllustraesjes by de apokrife skiedskriuwing22 (1960) 60-72
WlNSEMlUS, P.B.- Wetterloop en stimpleats-bigrinzing22 (1960) 72-77
SMIT, JO- It verbum doen yn it Midslânzers22 (1960) 78-80
BRANDSMA, J.A.- Ontstaan en eerste jaren van de doperse beweging in Friesland22 (1960) 81-89
BUWALDA, H.S.- De inventaris fan 't Bildts22 (1960) 90-91
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- Skema foar doarpsbiskriuwing22 (1960) 91-94
MIEDEMA, H.T.J.- Inkelde klompmakkerswurden en nammen fan ûngetidersark22 (1960) 101-113
POSTMA, O.- Oarkonden yn it lyts22 (1960) 113-117
RUSSCHEN, A.- Toevoeging aan het artikel 'Friezen- of niet?'22 (1960) 117-119
BRANDSMA, J.A.- Is Obbe Filips wer Roomsk wurden?22 (1960) 119-121
HALLEMA, A.- Friese lenen als studiebeurzen en hun betekenis voor heden en verleden22 (1960) 121-129
BRANDSMA, J.A.- Ta de stúdzje fan Minne Simens (1496-1561)22 (1960) 129-134
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- It ûndersyk fan de Wâlden22 (1960) 134-138
MIEDEMA, H.T.J.- De Fryske fersen fan Durk Lenige en oare Makkumers22 (1960) 138-140
JONG LSN, J.L. DE- It Ljouwerter Collegium Musicorum yn de 17e ieu22 (1960) 141-160
KALIFA, SIMON- Les témoins synodaux frisons faisaient-ils des actes d'autorité?22 (1960) 161-173
LINTHORST HOMAN, H.P.- De economische positie van Friesland in het Noorden des lands22 (1960) 174-219
PLOEG, D.T.E. VAN DER- In hiel oar spoar fan Hollânske ynfloed yn it Bildt22 (1960) 219-220
WEARINGA, J. FON- It wrâldbyld fan Gysbert Japiks22 (1960) 220-234
FOKKEMA, K.- In ûndersyk nei de Fiskerij-tael yn 'e Súdwesthoeke22 (1960) 234-236
BUWALDA, H.S.- Bildtse boer leverde materiaal foor Estrik22 (1960) 236-237
TUINEN, S. VAN- Friese Bestuursacademie en Frysk ynstitút foar bisjtûrskunde23 (1961) 1-6
WYNGAARDEN, TJ.- In 'e stâd maakt ["Dagboek" fan Dirck Jans]23 (1961) 7-21
HEEROMA, K.- Fonologie van het Fries23 (1961) 22-28
WlNSEMlUS, P.B.- Pleats en mienskip23 (1961) 28-38
FEENSTRA, J.Y.- Inventarisatie van Grafschriften enz.23 (1961) 39-44
HALBERTSMA, H.- Liudger's erfgoederen23 (1961) 45-51
MIEDEMA, H.T.J.- Fluorring en fuorring fan de seine23 (1961) 51-52
TERPSTRA, K.- Op het twistboek fen de geleerden Dirck Tadema23 (1961) 52
OBSEN GEORGE, ERNST- Nordfriesland - Land und Menschen23 (1961) 53-64
PALMA, P.- Inkelde kanttekeningen by it artikel fan H.T.J. Miedema yn It Beaken fan Okt. 196023 (1961) 65-66
JONG, J.J.G. (HANS) DE- Het weer in Friesland in 196023 (1961) 67-77
MIEDEMA, H.T.J.- Skiermuontseach en syn skriuwers23 (1961) 78-91
RUSSCHEN, A.- De akte van Folker (855)23 (1961) 91-98
BRANDSMA, J.A.- [Oanfolling] Ta de stúdzje fan Minne Simens23 (1961) 98-100
POSTMA, O.- Fan 'vierendelen' dy 't gjin fjirdeparten binne23 (1961) 105-107
LEWIS, GWYN ILLTYD- Wales, Notes on Institutions Religion, Culture and Language23 (1961) 108-117
RUSSCHEN, A.- De Chilperik-ode van Venantius Fortunatus23 (1961) 118-122
ROARDA, R.S.- De Bildtske deiboekskriuwer Dirk Jans 1578-163623 (1961) 123-126
JONG, W. DE- Onderzoek in verband met de toponymie e.d. met gebruikmaking van het Kadastermateriaal23 (1961) 126-131
WOEBCKEN, C.- Friesische Heerstraszen23 (1961) 131-141
ROARDA, R.S.- Eat oer Skippersgilden23 (1961) 142-151
MIEDEMA, H.T.J.- It Frysk ynstitút oan de Grinzer universiteit en syn útjeften23 (1961) 152-155
BROUWER, J.H.- Dr. P. Sipma, 26-2-1872 - 3-10-196123 (1961) 161-165
ELZINGA, G.- Vondsten uit de trechterbekercultuur te Allardsoog, gem. Opsterland23 (1961) 165-175
BERGSTRA, F.J.- It Frysk as ûnderwiis- en wittenskipstael23 (1961) 175-200
NIJBOER, W.- Hwêr kamen de Fryske studinten yn 1958/'59 wei?23 (1961) 200-207
ZEE, T. VAN DER- Emil Nolde as Fries23 (1961) 207-216
WATERBOLK, H.T.- Beschouwingen naar aanleiding van de opgravingen te Tritsum, gem. Franekeradeel23 (1961) 216-226
SINNEMA, G.- De twatalige skoalle yn Fryslân23 (1961) 227-231
BLOK, D.P.- Werina of Werthina?23 (1961) 231-233
VRIES, K. DE- It rûge ribben yn Snits om 1500 hinne23 (1961) 234-236
GlJSSELING, M.- Het oudste Fries (eerste deel)24 (1962) 1-26
PIEBENGA, H.TJ.- Ien en oar oer genealogy en socio-genetyske genealogy24 (1962) 27-35
FABER, J.A.- Handel und Schiffahrt Frieslands im Laufe der Jahrhunderte24 (1962) 36-46
ABMA, G.- De Fryske bibelfortaling: Eftergroun bisprek en takomst24 (1962) 47-64
KOOIMAN, W.J.- Toespraak op den Frieschen Bijbeldag op 29 september 1943 te Leeuwarden24 (1962) 64-67
HALBERTSMA, H.- Nogmaals legendevorming [Liudger, Werina en Werthina]24 (1962) 68-69
SCHIPPERS, H.K.- Fuotprinten fan in mannich Fryske stjerrekundigen24 (1962) 77-104
WEARINGA, J. FON- It wrâldbyld fan Durk Lenige, forlike mei Gysbert Japiks sines24 (1962) 105-119
BAKKER, G.- De grenzen van Frisia tussen 600 en 115024 (1962) 120-130
MÖRZER BRUYNS, M.F.- Over de betekenis van de lage landen langs de Boorne bij Beetsterzwaag voor de wetenschap24 (1962) 131-143
POSTMA, O.- 'Eester' en 'hornleger' as ûnderdielen fan it fjild by de Fryske boerepleats24 (1962) 144-147
APELDOORN, L.J. VAN- Het einde van het Friese recht in Oostfriesland24 (1962) 148-156
BROUWER, J.H.- Gysbert Japicx en Durk Lenige24 (1962) 161-167
JONG, J.J.G. (HANS) DE- Het weer in Friesland in 196124 (1962) 167-178
MOLEN, S.J. VAN DER- Tiede Roelofs Dykstra en de folkskunde24 (1962) 179-188
KAMMINGA, L.- De eerste strocartonfabriek in Nederland was gevestigd te Leeuwarden van 1867-191024 (1962) 188-200
VISSER, A.J.- Tsjerkeskiednis fan Fryslân yn 't koart24 (1962) 200-216
SCHRIJVER, A.- De armengeldfondsen in Friesland24 (1962) 219-232
WUMKES, A.D.- Het Tromphuis op Vlieland en Betzy Rezora Akersloot-Berg (16 december 1850 - 18 december 1922)24 (1962) 233-245
DEDEN, D.- Nochris oer de Fryske Bibel24 (1962) 254-258
RUSSCHEN, A.- Mengelwerk24 (1962) 258-261
APELDOORN, L.J. VAN- De 16de algemeen-Friese keur en de theorie van de dorpsvrede24 (1962) 261-275
SMIT, JO- Ship Ahoy!24 (1964) 283-290
WIEGERSMA, M.- Foarwurd fan de redaksje [ta De Lauwerssé]25 (1963) 3
TUINSTRA, U.- Van water tot land25 (1963) 5-58
RUSSCHEN, A.- The amber-coast25 (1973) 8-23
BURGT, C. VAN DER- Het plan tot afsluiting van de Lauwerszee25 (1963) 59-75
NlCOLAI, K.- De ontwikkeling van de landaanwinning in de Lauwerszee25 (1963) 76-92
HARMSEN, G.W.- Het vogelleven op en rondom de Lauwerszee25 (1963) 93-110
VLIEGER, J.- De toekomst van het Lauwerszeegebied25 (1963) 111-122
BOUMA, LIEUWE H.- In ûndersiik nei de ûntsjerkskens yn 'e Greidhoeke25 (1963) 123-142
BUIJTENEN, M.P. VAN- Prijsnotering [Tankwurd by útrikking Joast Hiddes Halbertsmapriis yn 1962]25 (1963) 142-151
ABMA, G.- Lânbouhistoaryske ynlieding op Vlietstra's "De Frieske Neijschoalle" (It Fryske greidboerelibben om achttjinhûndert hinne)25 (1963) 151-162, 214-231
JONG, J.J.G. (HANS) DE- It waer yn 196225 (1963) 171-178
ALGRA, N.E.- Omgean mei de sinne en stimkohieren25 (1963) 179-185
RIEWALD, J.G.- De geschiedenis van de Quakers in Friesland25 (1963) 185-208
STIENSTRA, J.- Oer de methoaden fan útjaen fan nijere literatuer25 (1963) 208-214
HERMODSSON, LARS- Foarwurd [ta Prof. Ernst Löfstedt. Oanbean op syn 70ste jierdei]25 (1963) 240-241
AHLSSON, L.E.- Zu den friesischen Stadtrechten25 (1963) 244-247
ÅRHAMMAR, N.- Nordfries. sjau 'Wolke'25 (1963) 247-251
BROUWER, J.H.- Sötma-Swietme25 (1963) 251-255
BUMA, W.J.- Thi feknian eth25 (1963) 255-264
HOFMANN, DIETRICH- Altnordfriesisch * ellemõtha 'Gemeinde, Allmende'25 (1963) 264-269
KUHN, H.- Der Name der Friesen25 (1963) 270-279
LAUR, W.- Die nordfriesischen Ortsnamen in der mittelalterlichen Überlieferung25 (1963) 280-288
MIEDEMA, H.T.J.- De parabel fan de forlerne soan yn de Molkwarder oersetting fan Ds. Simon Gorter (1811)25 (1963) 288-293
OOSTERHOUT, M.- Yn syn (hiele) hear en fear25 (1963) 293-302
ROGBY, O.- Das Verhältnis zwischen ae. bãt m., afries * bãt, mnd. bôt m.n., mnl. boot m. und an. batr. m. 'Boot'25 (1963) 302-306
ROOTH, E.- Über die Herkunft der Graphie z. im Friesischen und Niederländischen25 (1963) 307-316
SCHMIDT, H.- "Di Gitshals of di Söl'ring Pidersdai"25 (1963) 317-319
SJÖLIN, BO- Zu afr. niwel (niwel, newil, nevil, niewel, niewil, neil)25 (1963) 319-324
STELLER, WALTHER- Aufgaben und Zielsetzung des Nordfriesischen25 (1963) 325-335
VRIES, K. DE- 'Dat frionden mogen frionden blyuwa' (In briefwiksel tusken Boalsert en Snits út desimber 1491)25 (1963) 335-338
BOERSMA, U.J.- Bernefrysk, in priuwke fan ûndersyk nei de sinsbou by lytse skoalbern26 (1964) 1-12
FABER, J.A.- Collectezak en kerkbezoek. Opmerkingen naar aanleiding van het artikel van Bouma over het begin der onkerksheid in Frieslands kleiweidestreek26 (1964) 13-26
RUSSCHEN, A.- Jutes and Frisians26 (1964) 26-37
MEER, D.J. VAN DER- Sibben fan Gysbert Japicx, Sijcke Salviusdr. en Margaretha de Heer26 (1964) 37-63
KROOK, H.- Altfriesisch etsel "Sporn (des Hahns)"26 (1964) 64-71
WlNSEMIUS, J.P.- Eer en feer26 (1964) 75-76
REDAKSJE- Ynlieding [ta Dongeradeel byda aestersiida der Pasen]26 (1964) 79
DIJK, E. VAN- Ontwikkelingen in Oostdongeradeel tijdens de "Sijtsma-periode", 1904-196426 (1964) 81-99
DYKSTRA, FEDDE- Ien en oar oer de doarpsnammen yn Eastdongeradiel26 (1964) 100-108
BERG, HERMA M. VAN DEN- De oude kerken van Oostdongeradeel26 (1964) 109-131
KEIKES, W.H.- Oostdongeradeel: weerbaar tegen watervloeden26 (1964) 132-134
TUINEN, S. VAN- Het is aan U, Mijn Heer de Maire! 1813/181426 (1964) 135-176
VONK NOORDEGRAAF, T.A.- Oostdongeradeel als 'rechtse' gemeente26 (1964) 177-194
SWART, J.- It birin fan it bifolkingstal fan East-Dongeradiel26 (1964) 195-206
VISSER, J.- Schets voor een genealogie der Anjumer Sijtsma's en van hun agnaten uit het geslacht Jeppema26 (1964) 207-226
ZWART, J.A.- Familienamen in Friesland. Opmerkingen en becijferingen naar aanleiding van "Nederlands Repertorium van Familienamen, deel II, Friesland" Assen 196426 (1964) 229-238
DOLK, W.- Nogmaals het Repertorium van familienamen26 (1964) 238-240
JONG, J.J.G. (HANS) DE- It waer yn 196326 (1964) 241-251
RUSSCHEN, A.- Sub lege Francorum. Ein Beitrag zur Abgrenzung der Frisia citerior26 (1964) 251-257
VISSER, M.S.E.- Karel Roorda en syn brieven26 (1964) 258-271
BRUGMANS, H.- Regionalisme en federalisme: Een Europees kern-probleem26 (1964) 277-283
ZOON, J.H.- Industrialisatie- en migratieproblemen van Friesland26 (1964) 291-300
RUSSCHEN, A.- Warns, Heruli, Thuringians26 (1964) 301-306
ELZINGA, G.- Deense "Jydepotten" uit Friese bodem26 (1964) 306-326
TAMMINGA, D.A.- De tael fan de Súdwesthoeke26 (1964) 326-334
KROGMANN, WILLY- Stabreimverse friesischer Herkunft26 (1964) 334-346
RUSSCHEN, A.- Neuere Literatur zum Ursprung der Friesen27 (1965) 1-11
VEEN, BAUKE VAN DER- Fiifentweintich jier "It Beaken" 1938-1963, alphabetysk register op de auteurs27 (1965) 1-48
ALKER, ERNST- Manfred Hausmann27 (1965) 12-19
PLOEG, D.T.E. VAN DER- Planten fan it wetterlân27 (1965) 19-25
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- Terp en fjild27 (1965) 26-35
ZWART, P.TH.- In Ljouwerter notaris út de 16e ieu [oangeande Nicolaus Judoci Cleuting]27 (1965) 36-48
JONG, J.J.G. (HANS) DE- It waer yn 196427 (1965) 97-106
FABER, J.A.- Koningsroede en pondemaat27 (1965) 107-114
MOLEN, S.J. VAN DER- Oer it Frysk-eigene27 (1965) 115-123
DOLK, W.- Decretale verkopingen van kerkelijke goederen in de 16e eeuw27 (1965) 124-147
ZYLMANN, P.- Regionalisme en federalisme: Een Europees kernprobleem27 (1965) 147
YPMA, Y.N.- Oer ûnlust-, freugde- en malaisetoppen, of hoe't men bisocht jin yn de Frânske tiid foar de konskripsje wei to winen.27 (1965) 149-158
MOLEN, S.J. VAN DER- Fryske folkskunde yn Halbertsma's hanskriften27 (1965) 158-165
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- De bitreklikens fan grinzen27 (1965) 166-170
JANSEN, B.H.A.- Een inzicht in de structuur van Gaasterland27 (1965) 170-198
CNOSSEN, J. en W. HEIJINK- It jongere deksân en syn ynfloed op it ûntstean fan de feankoloanjes yn de Fryske Wâlden28 (1966) 1-22
VRIEZE, P.L. DE- De restauratie van de Hervormde Kerk te Oldeberkoop28 (1966) 23-30
FOCKEMA ANDREAE, S.J.- Mr. J.L. Berns, Rijksarchivaris in Friesland28 (1966) 31-33
JONG, J.J.G. (HANS) DE- De strenge vorst van 1709 en 1716, waargenomen door schoolmeester Hoyte Roucoma te Dronrijp28 (1966) 34-37
STELLER, WALTHER- Epithaphium Francisci Junii28 (1966) 38-44
CNOSSEN, J. en J.G. ZANDSTRA- De âldste rin fan de Boarn yn Fryslân en fean út de Paudorftiid by 't Hearrenfean om28 (1966) 49-74
JONG, J.J.G. (HANS) DE- It waer yn 196528 (1966) 75-82
VISSER, G.N.- Hidde en Almansa28 (1966) 83-91
TOORN-PIEBENGA, G.A. VAN DER- De Haan Hettema's reis nei Kopenhagen yn 183828 (1966) 92-94
VEEN, BAUKE VAN DER- Oanfolling ta de bibliografy fan dr. O. Postma28 (1966) 94-96
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- In trochsneed as nij bigjin28 (1966) 99-101
LAMMERS, G.W.- De Dokkumer Wouden omstreeks 183028 (1966) 102-167
BRUNA, E.- Liudger als polemist28 (1966) 169-172
BAKKER, G.- Stimrjocht yn de Herfoarme tsjerke fan Wâldsein c.a.28 (1966) 173-175
VRIES, K. DE- "Ein" by de ein28 (1966) 184-189
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- "Ein" by de sturt28 (1966) 189-193
KUHN, H.- Der umstrittene Name der Friesen28 (1966) 194-200
FOCKEMA ANDREAE, S.J.- Ubbo Emmius' Friese geschiedenis 350 jaar28 (1966) 201-202
TAMMINGA, D.A.- Die Gysbert Japicx syn heit ek oan dichtsjen?28 (1966) 203-206
GALAMA, E.G.A.- Midfryske Lietsjes, al of net fan Gysbert Japiks?28 (1966) 207-220
VISSER, G.N.- Minne Jorrits reis nei it Kollumer oproer28 (1966) 221-222
MEERBURG, G.A.G. [ek wol M. SIKKEMA]- De kunst fan it oersetten28 (1966) 223-227
MOLEN, S.J. VAN DER- Bosken yn 'e Súdeasthoeke by âlds28 (1966) 228-244
TAMMINGA, D.A. en K. DE VRIES- Ynlieding [ta Hulde oan Gysbert Japicx ...]29 (1967) 3
ANONYM- It Gysbert Japicx Komité 1666-1966 [Ferslach fan de betinking]29 (1967) 5-19
TAMMINGA, D.A.- Hwat docht Boalsert yn 1966?29 (1967) 20-22
HOLKEMA, A.- Rede fan de foarsitter fan it Gysbert Japicx Komité 1666-1966 (...) op 27 juny 1966 to Boalsert (...)29 (1967) 27-31
LINTHORST HOMAN, H.P.- Toespraak Commissaris der Koningin in de provincie Friesland t.g.v. de officiële opening van de Gysbert Japicx-tentoonstelling (...)29 (1967) 32-34
HOLKEMA, A.- Taspraek foarsitter Gysbert Japicx Komité29 (1967) 35
TAMMINGA, D.A.- Taspraek by de oanbieding fan de earste trije eksimplaren fan diel I fan "Gysbert Japicx Wurken" (...)29 (1967) 36
KALMA, J.J.- Ljocht en Skaed yn de 17e ieu29 (1967) 37-41
BROUWER, J.H.- Gysbert Japicx, de minske en de dichter29 (1967) 42-49
BUMA, W.J.- De frommens fan Gysbert Japicx29 (1967) 50-53
HOLKEMA, A.- Ut it slachte fan Gysbert Japicx (Holckema)29 (1967) 53-55
BROUWER, J.H.- It wurk fan Gysbert Japicx29 (1967) 55-59
MOLEN, S.J. VAN DER- Gysbert Japicx werd ook al voor 1966 geëerd29 (1967) 59-60
TAMMINGA, D.A.- Een taalpionier van zijn tijd en zijn milieu29 (1967) 60-63
WADMAN, A.S.- Gysbert Japix (1603-1666)29 (1967) 63-67
OBSEN GEORGE, ERNST- Gysbert Japiks, Begründer der friesischen Schriftsprache zum 300. Todestag29 (1967) 68-71
TAMMINGA, D.A.- Gysbert Japicx: Fries dichter en baanbreker29 (1967) 71-73
TAMMINGA, D.A.- Avondgebed [oersetting]29 (1967) 73-74
SIEFKES, WlLHELMINE- Gysbert Japicx29 (1967) 74-75
POORTINGA, Y.- 'Mei snare en tonge'. Zum 300. Todesjahr des friesischen Dichters Gysbert Japicx29 (1967) 76-80
POORTINGA, Y.- Ta dit nûmer [ta Dr. Y.N. Ypma ta eare]29 (1967) 81
WIELEN, H.G.W. VAN DER- Dr. Ysbrand N. Ypma zestig jaar29 (1967) 82-84
DOLK, W.- Op 'n evenredich minsce ken men steat meitse [Oer Y.N. Ypma]29 (1967) 85-90
RUSSCHEN, A.- Tussen Aller en Somme29 (1967) 91-96
VISSER, G.N.- Von einem Pfaffen, der köpff kondt machen29 (1967) 97-100
WIELEN, H.G.W. VAN DER- Kanttekeningen bij Dr. L. Buning: Het Herenbolwerk, politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-188829 (1967) 101-109
BAKKER, G.- Earmoed en earmesoarch yn Hynljippen 1848-'4929 (1967) 109-117
ALEVA, J.H.- De ontwikkeling van de Noordzeevisserij op Urk29 (1967) 118-127
DYKSTRA, KLAES- De Harnzer havenproblemen yn koart bistek29 (1967) 128-130
SIKKEMA, K.- Fryslân, in museum-nije-styl29 (1967) 131-134
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- Château en Espagne29 (1967) 135-140
VRIES, K. DE- It bataljon Friesland (Annis Domini 1945-1948)29 (1967) 140-144
JONG, J.J.G. (HANS) DE- It waer yn 196629 (1967) 145-156
WOUDE, C. VAN DER- In dichtbondeltsje fan Pier Annes Borger29 (1967) 157-164
KINGMA, T.J.- Noard-Frysk Gemeentewêzen29 (1967) 165-179
KALMA, J.J.- Lokale tsjerkeskiednis29 (1967) 180-183
VISSER, G.N.- Oer de Friesche Tjerne29 (1967) 193-203
BRUNA, E.- De Kalender van het Missaal van Bolsward29 (1967) 204-217
FOCKEMA ANDREAE, S.J.- Jacob van Leeuwen29 (1967) 218-219
ZWART, P.TH.- Hwat der geande wie yn en om it houlik hinne yn Fryslân yn de 16de ieu29 (1967) 220-233
FABER, S.- De boarger en syn gemeente30 (1968) 1-9
JANSEN JR, J. en H.J. OVER- Reference to liver fluke disease (fasciolosis) in the Netherlands till 160030 (1968) 10-12
FÈBRE, W. LE- Een archivalisch schimmenspel [Oer S.J. van der Molen, De Hindelooper Woonkultuur (1967)]30 (1968) 13-29
MOLEN, S.J. VAN DER- "Uitbirnsing" fan weesbern - in bydrage ta de kostúmskiednis fan Hynljippen (18de ieu)30 (1968) 30-38
WATERBOLK, E.H.- Een Wederdoperse penning als doopgeschenk30 (1968) 38-46
TAMMINGA, D.A.- Gúzjend om 'e leagenbank30 (1968) 46-50
ANONYM- Foarwurd [ta De takomst fan de Fryslannen]30 (1968) 53
HIDDEMA, W.- Wurd fan wolkom [ta kongres "De takomst fan de Fryslannen"]30 (1968) 55-56
LINTHORST HOMAN, H.P.- Mijnheer de voorzitter, dames en heren! [Wolkomstwurd ta kongres "De takomst fan de trije Fryslannen"]30 (1968) 57-59
TUINSTRA, D.- Untjowingen yn de romtlike signatuer fan Fryslân30 (1968) 60-81
PETERSEN, KLAUS- Rüm an Rümferhüülj for e tukamst foon Nordfraschlönj30 (1968) 82-88
BAKKER, HERMANN- Dat groote Verannern30 (1968) 89-92
MARK, P. VAN DER- Kulturele aspekten foar de takomst fan Fryslân30 (1968) 93-101
BAKKER, HERMANN- Kulturelle Aspekte in Ostfreesland30 (1968) 102-103
CLAUSSEN, GUSTAV- Kulturelle aspekte for e tukamst foon Fraschlönj30 (1968) 104-111
BOUMA, G.J.A.- Gearfetting fan de lezingen en neipetearen [oangeande De takomst fan de Fryslannen]30 (1968) 112-116
JONG, J.J.G. (HANS) DE- It waer yn 196730 (1968) 117-126
RUSSCHEN, A.- Origin and earliest expansion of the Frisian tribe30 (1968) 127-149
MOLEN, S.J. VAN DER- De Hindelooper woonkultuur30 (1968) 150-155
MIEDEMA, H.T.J.- De Fryske Lorelei fan dr. Murray Bakker30 (1968) 156-161
KROGMANN, WILLY- Kurze Erwiderung auf Kuhns Einwände30 (1968) 161-164
BRUINSMA, P.- Enkele beschouwingen naar aanleiding van het onderzoek van een ondergeslibde terp bij Wartena-Warstiens, verricht 5-28 april 196530 (1968) 165-184
VRIES, K. DE- Nij Ark30 (1968) 185-188
OBREEN, H.T. en M. GIJSSELING- Harlingen-Harns-Almenum30 (1968) 189-198
KLAZINGA, S.- Bread, butter and green cheese30 (1968) 199-200
SYBRANDY, S.- Jitris oer Petrejus Tiara30 (1968) 201-208
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- Mei eare frij [ta De Wâlden en omkriten]31 (1969) 5
VRIES, K. DE- De Unvollendete [oer H.G.W. van der Wielen, Friesland door de eeuwen heen]31 (1969) 6-9
HESLINGA, M.W.- Over de onderscheiding van traditionele dorpsvormen31 (1969) 10-19
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- Wâdzje yn de Wâlden31 (1969) 20-36
YPMA, Y.N.- Van woeste onlustgronden in de Friese Wouden31 (1969) 37-48
WEDZINGA, G.A.- Grondbezit in de Zuidelijke Wouden31 (1969) 49-75
JAARSMA, A.A.- De Wâlden op 'e skeppe31 (1969) 76-82
BAKKER, G.- In fordwoune mienskip. De Koaisleat en it Wegje om 1890 hinne31 (1969) 83-88
NIJBOER, W.- Stellingwerfs emigratie31 (1969) 89-93
ZOON, J.H.- Modern absenteïsme31 (1969) 94-102
DAM, FREARK- Foar en nei en der tuskenyn31 (1969) 103-108
VONK NOORDEGRAAF, T.A.- De onkerkelijkheid in het Westerkwartier31 (1969) 108-112
MULDER, LAMMERT H.- Regio: in ûngrypber bigryp31 (1969) 113-124
DULL TOT BACKENHAGEN, A.B.- "Der kronen wondertuin"31 (1969) 125-135
DULL TOT BACKENHAGEN, A.B.- "Kronen-tafel"31 (1969) 136-139
TERLUIN, J.C.- De doarpswapens en -flaggen fan Wûnseradiel31 (1969) 140-150
VISSER, J.- Wapens út de Conscriptio Exulum (1584)31 (1969) 151-152
OLDENHOF, H.- Exules Conscripti (de ballingen fan 'e list)31 (1969) 153-190
WOUDE, C. VAN DER- Gysbert Japiks en Daniel van Dam32 (1970) 1-15
JONG, J.J.G. (HANS) DE- It waer yn 196832 (1970) 16-23
OSINGA, J.- Friesland in de Republiek: een Anti-Orangeade32 (1970) 24-38
BEETSTRA, W.T.- It frijkeapjen fan slaven32 (1970) 39-45
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- Undersyk yn de Noardeasthoeke32 (1970) 57-118
RUSSCHEN, A.- Keramiek en Ritueel in de vijfde eeuw32 (1970) 121-132
FRIESWIJK, JOHAN- De Fryske seksjes fan de "Internationale"32 (1970) 133-140
BREUKER, PH.H.- Oersjoch en ûntjowing fan de wapenkorpsen en folkssosiëteiten yn Fryslân tusken 1783 en 181332 (1970) 141-159
SIERKSMA, KL.- In pear oantekeningen by de Fryske Heraldyk en Banistyk32 (1970) 160-163
BOOTSMA, L.B.- Stedskyn to Frjentsjert32 (1970) 169-195
WOLTJER, J.J.- Friesland in de Republiek. Een antwoord32 (1970) 196-198
BOUMA, LIEUWE H.- Nije útstellen oer in universitaire fêstiging yn Fryslân32 (1970) 199-209
BORSJE-HILLEBRAND, HELEEN- Psalm 107 en Tjesck-moars see-eangste van Gysbert Japicx32 (1970) 210-213
ECK, RITA VAN- Van Oorlog en Vrede in de psalmen van Gysbert33 (1971) 1-7
BOUMA, LEO H.- Jappe Ippes, de klipfiskkening33 (1971) 8-12
ZANDSTRA, J.G.- Keileem en zwerfstenen in de Zuidwesthoek van Friesland33 (1971) 13-51
SPAHR VAN DER HOEK, J.J. en H.G.W. VAN DER WIELEN- Foaropwurd [ta It bêste lân fan d'ierde]33 (1971) 53
SWIERSTRA, J.- Untjowing fan de Fryske lânbou yn de lêste 25 jier33 (1971) 54-84
MINNEMA, M.- Fornijing fan de Hierwet (Pachtwet)33 (1971) 85-98
HAISMA, J.P.- De forlerne kaei, fraechpetearen oer lânbou, iten en folkssounens33 (1971) 99-128
PLOEG, D.T.E. VAN DER- Feroaringen yn flora en fegetaesje33 (1971) 129-136
SPIEKHOUT, J.- Milieubeheersing in Friesland33 (1971) 137-147
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- De okse en de slachters33 (1971) 148-156
SIERKSMA, KL.- De hillige fane fan 'e Friezen en de Fryske flagge33 (1971) 157-176
BERGSTRA, F.J.- Moedertaal en kultuurtaal33 (1971) 177-187
BRATTINGA, TEIJE- Roomsk en Net-Roomsk yn de 17de ieu33 (1971) 188-193
DYKSTRA, KLAES en Y. POORTINGA- Wurd foarôf [ta Literair-Histoarysk nûmer]33 (1971) 197
PIETERSEN, LIEUWE- It Fryske boek33 (1971) 198-214, 214-215
TAMMINGA, D.A.- Bertefleagen fan in werprinting. De folksútjefte fan J.H. Halbertsma's Mattheusoersetting33 (1971) 216-225
KNOL, J.- In "Unvollendete" fan J.C.P. Salverda?33 (1971) 226-233
HOEVE, S. TEN- Waling Dykstra, Trui Jentink en in doarpsrel33 (1971) 234-239
DAM, FREARK- Worp Wigmana en it Oera Linda Boek33 (1971) 240-246
BOS, M. HESSELINE I. DE- De Friese nieuwjaarswens van Guido Gezelle. Een mystificatie in miniatuur33 (1971) 247-257
PLOEG, DURK VAN DER- Stiens yn de Fryske literatuer33 (1971) 258-280
RUSSCHEN, A.- H. Kuhn und die friesische Urgeschichte34 (1972) 1-6
KNOL, J.- Komt Pike, laat ons mijnen 147sten Psalm eens zingen34 (1972) 7-23
BEETSTRA, W.T.- Skipper Hylke fan de Ljemmer34 (1972) 24-25
SCHAIK, P. VAN- Smallingerland, economisch bekeken tussen 1850 en 191334 (1972) 26-60
STRUIKSMA, G.- Voorwoord [ta Cor Reisma]34 (1972) 61
STRUIKSMA, G.- Cor Reisma, kunstschilder34 (1972) 62-108
SIKKEMA, K.- 't Sit yn de loft, mar 't komt der net út34 (1972) 109-114
ZWART, P.TH.- 'Zorg voor de Zijnen'. In plan foar in fûns foar fryske notaris-widdouwen en wezen yn 182034 (1972) 115-123
DYKSTRA, FEDDE- It Frysk as religieuze tael34 (1972) 124-133
BOUMA, LEO H.- Ien en oar oer de Fryske houtfeart op Noarwegen34 (1972) 134-149
BOUMA, LIEUWE H. en K. DE VRIES- Foarwurd [ta Sykljocht op it ûnderwiis yn Fryslân]34 (1972) 157
VRIES, K. DE- De Provinsiale Underwysrie yn in oergongstiid (1968-1972)34 (1972) 158-161
BOUMA, LIEUWE H.- Underwiis nei heger ûnderwiis – nije styl34 (1972) 162-169
BOUMA, LIEUWE H.- It heger biropsûnderwiis en de planning34 (1972) 170-177
STELLINGA, G.- De learare-oplieding yn nij farwetter34 (1972) 178-185
VRIES, G. DE- De ûnderwizersoplieding34 (1972) 186-195
STIELSTRA, N.- De oplieding fan beukerliedsters34 (1972) 196-198
STRAATSMA, R.- It Frysk yn it fuortset ûnderwiis34 (1972) 199-204
VLEDDER, G.H.- De twatalige skoalle34 (1972) 205-213
ZONDAG, K.- It plan "Fleksibel Underwiis" fan it Pedagogysk Advysbureau fan de Fryske Akademy34 (1972) 214-225
LEIJ, L. VAN DER- In pedagogysk-didaktyske forantwurding fan it bisteansrjocht fan 'e lytse skoaltsjes34 (1972) 226-237
LEIJ, L. VAN DER- Audio-visuele helpmiddels en regionale skoalradio34 (1972) 238-244
SMIT, JO- East is East and West is West [oer de status fan it Midslânsk]35 (1973) 1-4
PLOEG, D.T.E. VAN DER- Over spreeuwenpotten35 (1973) 5-7
BORSJE-HILLEBRAND, HELEEN- "Ik bied u aan mijn linkerhand"35 (1973) 24-26
BRUIN, A. DE- Eat oer de skiednis fan de wegen yn Wymbritseradiel35 (1973) 27-39
BUWALDA, H.S.- Emigrasy fan Bilkerts35 (1973) 40-43
REDAKSJE- Foarwurd [ta Smel Sulver]35 (1973) 57
HEIDINGA, H.- Smel Sulver35 (1973) 59-106
KALMA, J.J.- Mommeskânsbringers to Snits (1599)35 (1973) 107-111
POORTINGA, Y.- Ien en oar oer de folksforhalen fan E.B. Folkertsma35 (1973) 112-121
HAAN, Tj.W.R. DE- Volksverhalen als leesstof35 (1973) 122-127
SANTEMA, O.- De sêge fan 'e Gonrypster klok35 (1973) 128-134
BEETSTRA, W.T.- In stikmannich sêgen út de Warkumer kontreijen35 (1973) 135-138
KALMA, J.J.- Ut it forline fan it keatsen. It byld dat de Ljouwerter krante (1752-'99) jowt35 (1973) 139-144
ANDELA, H.A.M.- Het Bolswarder mirakelboek van O.L. Vrouw van Sevenwouden. Herkomst - geschiedenis - vermoedelijke auteur35 (1973) 145-152
KALMA, J.J.- Dûmny-wûnderdokter35 (1973) 153-157
MOLEN, S.J. VAN DER- Frysk folksleauwe (II)35 (1973) 158-159
KALMA, J.J.- Pappegaeisjitten by âlds35 (1973) 160-165
BOERSMA, J.- Deaplak35 (1973) 167
ROGGEN, C.- De nachtmerjes op Schyljelân35 (1973) 167-168
BOERSMA, J.- Krullebolsykje35 (1973) 168
BRATTINGA, TEIJE- It kristlike by Piter Jelles Troelstra35 (1973) 169-178
HOEVE, S. TEN- Dr. Philippus Jacobus Hoedemaker to Nijlân (1888-1890)35 (1973) 179-192
FRIESWIJK, JOHAN- De kolonie "Frij Fryslân" te Beets35 (1973) 193-215
WIELEN, H.G.W. VAN DER- Het laatste kwartaal van de vorige eeuw35 (1973) 216-232
PIETERSEN, LIEUWE- Taalideologie, nationale ideologie, tweetaligheid35 (1973) 233-254
SMIT, JO- Het raadsel S.W.A.A.35 (1973) 255-262
WEARINGA, J. FON- Oer Durk Lenige: Oon Goad en Oon Elliot35 (1973) 263-268
KRAMER, P.- Treenekomp en toornblok35 (1973) 269-271
KARSTKAREL, PETER- Drie anonieme gedichtjes uit de Renaissance-tijd35 (1973) 272-274
BOELENS, KR.- Ynlieding [ta Paedwizer nei Wales]36 (1974) 5-6
EVANS, GWYNFOR- Welsh politics up till now36 (1974) 7-9
THOMAS, NED- How I look at the Welsh political situation36 (1974) 10-13
FISHLOCK, TREVOR- Politics in Wales36 (1974) 14-15
RIJN, J.G. VAN- Wales en Friesland: Politiek, Bestuur en Maatschappij-ontwikkeling36 (1974) 16-25
GARLICK, RAYMOND- The two literatures of Wales36 (1974) 26-29
TAMMINGA, D.A.- De draek hat twa tongen [oer Raymond Garlick]36 (1974) 31-37
STEPHENS, MEIC- The Welsh Arts Council36 (1974) 38-41
HEMMINGA, PIET- Cyngor celfyddydau Cymru. In pear opmerkings oer de Ried foar de Kunst fan Wales36 (1974) 42-45
DAM, FREARK- Anglo-Welsk dichter Meic Stephens36 (1974) 46-57
EDWARDS, T.R.- Welsh in education36 (1974) 58-63
BOELENS, KR.- Twatalich ûnderwiis yn Wales36 (1974) 64-99
ANONYM- Hwat moderne literatuer oer Wales36 (1974) 100-103
ANONYM- Hwat Welske sizwizen36 (1974) 104
KEULEN, B. VAN- De beroepenkaart van Leeuwarden in 1749 en 193036 (1974) 105-107
WATERBOLK, E.H.- Een Fries 'om utens' en een multinationale36 (1974) 108-110
PLOEG, D.T.E. VAN DER- In pear dingen om de Flora Frisica (1840) hinne36 (1974) 111-117
BROLSMA, ULKE- Durk van der Ploeg en Reinder Brolsma36 (1974) 118-120
ZWART, P.TH.- Nog een notarieel protocol in Friesland (1620-1659), maar nu met vraagtekens36 (1974) 121-134
VRIES, K. DE, G. BAKKER en P. TUINHOF- Foarwurd [ta Sleat tsjerklik heakkele]36 (1974) 141
BAKKER, G.- Sosiale eftergrounen, 1813-185036 (1974) 143-148
POSTMA, J.S.- De Dissenters yn en sûnt de Frânske tiid (oant 1840)36 (1974) 149-158
LEENES, TH.H.J.- Sleat tsjerklik heakkele36 (1974) 159-172
YPMA, Y.N.- De earmesoarch yn Fryslân yn de 19de ieu36 (1974) 173-191
VRIES, K. DE- It ûntstean fan de kristlike skoallen yn Fryslân (1860-1870)36 (1974) 192-200
POORTINGA, Y.- In great forteller fan folksforhalen [Oer Roel Piters de Jong]36 (1974) 201-205
DEKKER, P.- De Amelander walvisvaart36 (1974) 206-223
RUSSCHEN, A.- Die Wege des Bernsteins36 (1974) 224-234
ELZINGA, G.- In goudene earepriis foar Dr. Joast Hiddes Halbertsma36 (1974) 235-242
JANSEN, B.H.A.- Grootgrondbezit in Gaasterland36 (1974) 243-259
BOUMA, LEO H.- Fortuten fan in stik negatyf sneupen [Oer Hylper dekoraasjekeunst]36 (1974) 260-263
ROGGEN, C.- Schyljelân. Dêgeliks leven "Om Aast" ± 1800 - ± 190037 (1975) 1-85
HEIDINGA, H.- Neipetear op Smel Sulver37 (1975) 86-113
BEETSTRA, W.T.- Slingerdeaden37 (1975) 114-116
REDAKSJE- Fierljeppe [ta Amsterdam en Friesland, zeven eeuwen relaties]37 (1975) 117-118
SPAHR VAN DER HOEK, J.J. en H.G.W. VAN DER WIELEN- Zeven eeuwen relaties [tusken Amsterdam en Fryslân]37 (1975) 119-135
VRIES, K. DE- Contacten tussen Amsterdammers en Sneekers omstreeks 150037 (1975) 136-142
HART, SIMON- Migratie uit Friesland naar Amsterdam 1578-1810, een historisch-demografisch onderzoek37 (1975) 143-166
DEKKER, P.- De Terschellinger arctische ruilhandel en walvisvangst37 (1975) 167-188
BEEM, H.- Relaties tussen de Joden van Friesland en Amsterdam37 (1975) 189-195
HAAN, SJOERD DE- Iets over de samenwerking tussen de Friese en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in de eerste helft van de negentiende eeuw en de voorgeschiedenis daarvan37 (1975) 196-203
YPMA, Y.N.- Van zeilende beurtman tot eigenrijder, Amsterdam-Friesland vice versa37 (1975) 204-222
SIKKEMA, K.- Friesland en de bijna-ondergang van Amsterdam37 (1975) 223-238
ZOON, J.H.- Groei naar gelijkwaardigheid. Enkele kanttekeningen bij de migratoire relaties tussen Amsterdam en Friesland gedurende de laatste kwart eeuw37 (1975) 239-248
WIELEN, H.G.W. VAN DER- 'Spahr'37 (1975) 249-251
DAM, FREARK- De observator observearre [Oer J.J. Spahr van der Hoek]37 (1975) 252-257
FRANKE, D.- De Duvel fan Earnewâld37 (1975) 258-261
HOEKEMA, TEAKE- Ta de kar fan de Grouster fannen yn 181137 (1975) 262-278
KOOI, JURJEN VAN DER en Y. POORTINGA- Man en plak yn it Fryske folksforhael37 (1975) 279-288
MARK, P. VAN DER- It monumint - in probleem37 (1975) 289-297
MIEDEMA, H.T.J.- Sou, Séfonnen, Bauke, Bouma, Thor en touwersdey37 (1975) 298-306
MOLEN, S.J. VAN DER- Falkeflappers yn de Wâlden37 (1975) 307-314
TAMMINGA, D.A.- Fan 'wâldtsjers' en 'klaeikers'. In pear nijsgjirrige efterheaksels37 (1975) 315-323
VRIES, K. DE- Fryske fragminten út de "Handelingen" fan de Earste Keamer (1969-1975)37 (1975) 324-333
WEE, M.W. TER- Enkele momentopnamen uit de geologische geschiedenis van de Boorne37 (1975) 334-340
YPMA, Y.N.- Hwat is in a name [Oer âlde kaarten]37 (1975) 341-348
KOK , D.W. en BAUKE VAN DER VEEN- Mei Spahr ûnderweis (bibliografy)37 (1975) 349-364
DEKKER, P.- "Meer dan vijftig jaren" vrije handel met de Eskimo's op Groenland37 (1975) 371-385
KALMA, J.J.- Meindert Rozenga (1854-1901)37 (1975) 386-398
ZEINSTRA, D.J.M.- De kroniek van Ocko van Scharl een voorbeeld van Staverse geschiedschrijving?37 (1975) 399-415
BREUKER, PH.H.- De midsieuske kleasters yn Fryslân, yndield neffens de greatte fan har grounbesit37 (1975) 416-423
KEULEN, B. VAN- De beroepenkaart van Leeuwarden in 174937 (1975) 424
HEIDE, J.W. VAN DER, A. SYBRANDY en K. DE VRIES- Foarwurd [ta Labadisten yn Wiuwert]38 (1976) 3
VRIES, K. DE- Fryslân yn 167538 (1976) 5-9
SANTEMA, O.- Eat oer Wiuwert38 (1976) 10-15
LINDE, S. VAN DER- Jean de Labadie en het Labadisme38 (1976) 16-28
WOUDE, C. VAN DER- Pierre Yvon (1646-1707), medewerker en opvolger van Jean de Labadie38 (1976) 29-49
WlNSEMIUS, DIEUWKE- Anna Maria van Schuurman in Wieuwerd38 (1976) 50-56
SYBRANDY, A.- It libben op Waltastate [Wiuwert]38 (1976) 57-63
ABMA, G.- De foarskiednis fan it Labadisme yn Fryslân38 (1976) 64-75
HEIDE, J.W. VAN DER- Reakties van de Nederduitsch Hervormde Kerk op de aanwezigheid van de Labadisten te Wieuwerd38 (1976) 76-81
POSTMA, J.S.- Labadisten en Dopers, oerienkomst en forskil38 (1976) 82-88
KNOL, J.- Durk Lenige of Teake Dooytzes?38 (1976) 89-92
MIEDEMA, H.T.J.- In noardeastlik forskynsel yn Aldfryske oarkonden38 (1976) 93-95
DEKKER, P.- Het hoogtepunt van de Friese historische buitengaatse cartografie38 (1976) 96-111
BOUMA, LEO H.- Bouma, Bouwe-ma, Bouw-ma38 (1976) 112-113
BAKKER, M.- Relaesjes mei Amsterdam38 (1976) 114-118
VRIEZE, P.L. DE- Grouw - profiel van een dorp in midden-Friesland38 (1976) 119-128
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- Gerkeskleaster en de Strobos38 (1976) 129-133
TUBELLA, IMMA, EDUARD VINYAMATA en KR. BOELENS- Prefaci (by Paedwizer nei Catalunya)38 (1976) 141-142
TUBELLA, IMMA, EDUARD VINYAMATA en KR. BOELENS- Foarwurd (by Paedwizer nei Catalunya)38 (1976) 143-144
FRIJHOFF, WILLEM TH.M.- De Katalaenske tael38 (1976) 201-207
VALLVERDÚ, F.- De normalisaesje fan modern Katalaensk38 (1976) 208-216
SERRA, BLANCA- Underwiis [oangeande Catalunya]38 (1976) 217-222
MISIEGO I LLAGOSTERA, ROSER- Catalunya yn Nederlân38 (1976) 223-226
FABER, S.- Frije tsjinspraek39 (1977) 1-8
RIJN, J.G. VAN- Europeeske Mienskip en Europeeske lytse mienskippen39 (1977) 9-19
DEKKER, P.- Een zilveren beker voor de Terschellinger Klaas Pietersz. Top en zijn huisvrouw Marritje Hendricks39 (1977) 20-34
FRAENKEL-SCHOORL, N.- Een karolingisch sieraad uit Hallum39 (1977) 35-41
BOUMA, LIEUWE H., S. FABER en PIET HEMMINGA- Oanrin [ta Great Frysk Kongresnummer]39 (1977) 45
RIJPSTRA, H.- Taspraek fan de Kommissaris fan de Keninginne by gelegenheit fan it iepenjen fan it Kongres fan de Fryske Rie op 28 maeije 197639 (1977) 46-47
MEIBEYER, WOLFGANG- Probleemstelling [yn ferbân mei tema Great Frysk Kongres 1976]39 (1977) 48-50
MEIBEYER, WOLFGANG- Romtlike ûntjowing en gemeentlike yndieling yn it eastfryske gebiet sûnt 197539 (1977) 51-62
REINHARDT, A.- Forwar en oanpassing. It doarp yn Noard Fryslân tusken tradysje en foarútgong39 (1977) 63-75
FABER, S.- Us doarp hjoed en moarn: bisjtûrskundige en politike aspekten39 (1977) 76-83
MULDER, LAMMERT H.- Bisprek diskusjefragen en konklúzjes yn koarte gearfetting39 (1977) 84-88
ANONYM- Einbislút fan it Kongres [oangeande it Great Frysk Kongres, maaie 1976]39 (1977) 89
MULDER, GERKE P.- Appelsche. Bijdrage tot de Geschiedenis van een oude Stellingwerfse Boerengemeenschap39 (1977) 93-170
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- Allardseach is to bifytsen [oer H.G.W. van der Wielen]39 (1977) 171-172
SIKKEMA, K.- Hokker kranten lêze de Friezen?39 (1977) 173-177
HALBERTSMA, H.- Friese Oudheidkunde anno 187739 (1977) 178-192
BOELENS, KR. en P.H. VAN DER PLANK- Taelplanning en syn útkomsten yn Israël39 (1977) 193-217
HAAN, SJOERD DE- Inwoners der stad, bekend door hunne menschlievendheid. Het bestuur over de Leeuwarder gevangenissen in de eerste helft van de 19de eeuw39 (1977) 218-228
DEKKER, P.- Friese schippers op de Amsterdamse Oostzeevaart in 173139 (1977) 229-265
KOOI, JURJEN VAN DER en K. DE VRIES- Forantwurding [ta De takomst fan Fryslân]40 (1978) 5
ANONYM- Ynlieding [ta De takomst fan Fryslân]40 (1978) 7-9
DIELES, TH.J.M.- Natuur en Landschap in Beweging [Mei kommentaar fan C.G. Bos, J.H. Zoon en Lieuwe H. Bouma]40 (1978) 11-19
BOS, C.G.- De ruimtelijke ontwikkeling van Friesland [Mei kommentaar fan Th.J.M. Dieles e.o.]40 (1978) 23-27
ZOON, J.H.- Economisch perspectief [mei kommentaar fan Th.J.M. Dieles e.o.]40 (1978) 33-40
RIJN, J.G. VAN- Burokratysk bisjtûr en regionalistysk kompas [mei kommentaar fan Th.J.M. Dieles e.o.]40 (1978) 45-54
HEMMINGA, PIET- In eigen bilied foar Fryslân [Mei kommentaar fan C.G. Bos, J.H. Zoon en Lieuwe H. Bouma]40 (1978) 59-71
BOUMA, LIEUWE H.- Underwiis foar in Fryske takomst [Mei kommentaar fan C.G. Bos en J.H. Zoon]40 (1978) 73-82
PIETERSEN, LIEUWE- De takomst fan it Frysk [mei kommentaar fan C.G. Bos e.o.]40 (1978) 83-90
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- Bromme40 (1978) 93-95
BOUMA, LIEUWE H. en J.G. VAN RIJN- Neibeskôging [ta De takomst fan Fryslân]40 (1978) 97-102
SCHAAF, SJ. VAN DER- De ieu fan stadigens 1827-192840 (1978) 105-112
BOUMA, LEO H.- Doe't Opsterlân jitte rjochts wie40 (1978) 113-123
ENGELMOER, K.H.- De mairieën in Friesland40 (1978) 124-166
SCHOLTEN, KOOP- "Paed nei hûs" en de korreksje40 (1978) 167-175
REDAKSJE- Foarwurd [ta 'Fjirtich jier It Beaken']40 (1978) 178
VRIES, K. DE- Koarte kronyk fan de Fryske Akademy 1938-197840 (1978) 179-188
BROUWER, J.H.- Oantinkens oan Fokke Sierksma40 (1978) 189-202
WIEGERSMA, M.- Myn jonge jierren40 (1978) 203-228
WIELEN, H.G.W. VAN DER- Lân fan dream en winsken40 (1978) 229-239
WANDER, B.- Frysk en frjemd. Buitenlanders in kontakt met de friese taal40 (1978) 241-255
KEIZER, P. [= D.P. KEIZER]- Daar word je groot en sterk van. De korte historie van de N.V. Draisma van Valkenburg te Leeuwarden40 (1978) 256-272
MOOIJ, C.- Friesland in de jaren 1830-1831. Reacties van bevolking en overheid op de Belgische opstand40 (1978) 273-300
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- Net mear om W.B. van der Kooi hinne40 (1978) 301-305
OBREEN, H.T.- De Oarkonderounte fan de Fryske Akademy40 (1978) 306-308
EISMA, D.- Ta de tael fan de bijkers41 (1979) 5-61
POORTINGA, Y.- It spoek fan 'e Langesleatten; in stikmannich oantekeningen41 (1979) 62-69
KOOI, JURJEN VAN DER- Almanakteltsjes en Folksforhalen; in stikmennich 17de- en 18de-ieuske teksten41 (1979) 70-114
BEETSTRA, W.T.- It libben by in greidboer om 186541 (1979) 115-121
MOLEN, S.J. VAN DER- Ids Wiersma en it boerehûs yn 'e Súdeasthoeke41 (1979) 122-129
VRIES, K. DE- Foarwurd [ta Fryslân en de Uny fan Utert]41 (1979) 135
VRIES, K. DE- Ynlieding [ta Fryslân en de Uny fan Utert]41 (1979) 136-137
WOLTJER, J.J.- Friesland en de Unie van Utrecht41 (1979) 138-145
WOUDE, C. VAN DER- De Unie van Utrecht in haar relatie tot de kerk in Friesland41 (1979) 146-159
ALGRA, H.- Fryslân en de Uny, polityk bisjoen41 (1979) 160-169
JONG, J.J.G. (HANS) DE- Het klimaat van de Waddeneilanden41 (1979) 179-206
DEKKER, P.- Borkum, voor de historie van de walvisvaart een Westfries eiland41 (1979) 207-235
HEMMINGA, PIET- In ûnderwerp út de Fryske Steaten 1977-1978; de organisaesje fan de provinsiale biliedstarieding op it mêd fan it wolwêzen41 (1979) 236-248
POPKEMA, J.- As alle assen ien as wiene41 (1979) 259-290
JELSMA, GJALT H.- Twa revolúsjonaire toanielskriuwers út de ein fan de foarige ieu [Oer Klaas Stienstra, Sybren Valkema]41 (1979) 291-310
JONG, GEALE DE en SIEBE SEVENSTER- Ierde en wurk41 (1979) 311-326
BEETSTRA, W.T.- Ien oar oer it tohôfbringen41 (1979) 327-330
BROUWERS, YPE- Mom41 (1979) 331-336
HOFMANN, DIETRICH- Zu der neuen Ausgabe und Übersetzung der altfriesischen Handschrift 'Jus municipale Frisonum'. Mit Untersuchungen zur Textgeschichte der westerlauwersschen Busztaxen41 (1979) 337-358
BAKKER, G.- Foarwurd [ta Religiografyske bydragen III]42 (1980) 5
BOUMA, LEO H.- De sprieding fan orthodoks en frijsinnich oer Fryslân42 (1980) 7-34
OUDENDAG, J.W.- Provinciale Friesche Vereeniging van Vrienden der Waarheid (1854-1890)42 (1980) 35-84
SIEDERS, A.- Friese Romantiek was Frans; de herkomst van de "Jounbea" op Waltaslot42 (1980) 85-88
WOUDE, C. VAN DER- Een kerk in opbouw. Classisboek Sneek 1583-162442 (1980) 89-94
BOOTSMA, L.B.- Frjentsjert: it (Klein) Walhalla en de earste sosialistyske arbeidersbeweging42 (1980) 101-124
FLUIT, TH.P.M. VAN DER- Het lager onderwijs op Terschelling in de eerste helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar de bevindingen van schoolopzieners42 (1980) 125-136
JAGER, JOHANNES DE- Stedsplattelân42 (1980) 137-146
SCHAIK, P. VAN- Drachten en de spoorwegen42 (1980) 147-162
HEMMINGA, PIET, D. NOTA en J.G. VAN RIJN- Foarwurd [ta Den Haach-Fryslân-nûmer]42 (1980) 165-166
WIESE, KEES- Friesland voor de Friezen, een poging tot analyse42 (1980) 167-177
ZOON, J.H.- Friesland en Den Haag en Friesland42 (1980) 178-190
MIEDEMA, S.- Friesland geen ernstig probleemgebied meer42 (1980) 191-198
OMMEN, L.B. VAN- Enkele persoonlijke beschouwingen over Friese taal- en cultuurpolitiek: op Bonaire, in Leeuwarden en in Den Haag42 (1980) 199-211
VRIES, K. DE- Fryske fragminten út de "Handelingen" fan de Earste Keamer (1976 en 1979)42 (1980) 212-219
FABER, S.- Nationaal en regionaal42 (1980) 220-224
ZANDSTRA, J.G.- Aantekeningen bij de toepassingen van Scandinavische zwerfstenen en keileem in Friesland42 (1980) 225-238
MOOIJ, C.- Friesland in de jaren 1830-183142 (1980) 239-262
LAMBOOIJ, Th.- It Fryske liet yn Fryslân; sjongboekjes en lieteboeken42 (1980) 263-276
SCHAIK, P. VAN- Smellingerlân yn de Franske tiid42 (1980) 277-285
SCHAIK, P. VAN- Pieter Klazes Pel 1797-187842 (1980) 286-299
FRIESWIJK, JOHAN- "Hij wilde wel uit de armoed, maar niet alleen". D.O. de Vries (1872-1937), het socialisme, de landarbeiders en de Horstermeer43 (1981) 1-17
VELLENGA, J.T.- De doorbraak in Friesland43 (1981) 18-29
VEEN, KLAAS F. VAN DER- De frekwinsjeferhâlding fan inkelde dialektyske farianten43 (1981) 30-53
STEENMEIJER-WlELENGA, TINEKE J., TR. RlEMERSMA, J. KNOL, KLAES DYKSTRA en PH.H. BREUKER- Wurd foarôf [ta Tydskriftenûmer]43 (1981) 61-62
STIENSTRA, ANDRYS- List fan Fryske periodiken neffens earste jier fan ferskinen43 (1981) 63-71
BREUKER, PH.H.- Friesch Jierboeckjen (1828-1835)43 (1981) 72-86
DYKSTRA, KLAES- It Oardielsboek43 (1981) 87-92
SCHAAF, SJ. VAN DER- De Frîske Nysbode. In mislearre besykjen út de tiid fan Thorbecke43 (1981) 93-100
STEENMEIJER-WlELENGA, TlNEKE J.- For hûs en hiem, it tiidskrift fan Piter Jelles43 (1981) 101-114
KNOL, J.- Yn ús eigen tael (1909-1943)43 (1981) 115-123
JOUSMA, ANNE- Oantinkens oan Frisia43 (1981) 124-126
DAM, FREARK- Ta "De Holder"43 (1981) 127-133
BOUMA, LEO H.- De Stim fan Fryslân43 (1981) 134-139
JELSMA, GJALT H.- It Frysk Folksblêd en It Forbân (1930-1939)43 (1981) 140-147
ZONDERGELD, G.R.- It Fryske Folk (I en II) en Frysk Folksblêd43 (1981) 148-155
HOEKEMA, TEAKE- De Jongfryske Mienskip43 (1981) 156-158
TAMMINGA, D.A.- Giacomo Prampolini en Fryslân43 (1981) 159-161
SCHUUR, J.R.G.- De grondslag van de sinds de 12de eeuw door de Hollandse graven op Friesland gemaakte aanspraken43 (1981) 165-174
BOKMA DE BOER, W.J.- De cichoreiproduktie in Friesland43 (1981) 175-188
HAAN, SJOERD DE- Van belangenorganisatie tot gezelligheidsvereniging, De Vereniging van Burgemeesters en Gemeentesekretarissen in Friesland, 1879-197743 (1981) 189-198
BERG, HERMA M. VAN DEN- Twee grietenijhuizen uit 183543 (1981) 199-209
BEETSTRA, W.T.- De hege wier fan Tjesck-moar43 (1981) 210-211
VRIES, OEBELE- Hemma Odda zin, stedsskriuwer fan Ljouwert om 1500 hinne43 (1981) 217-239
BOELENS, KR.- Hemma Odda zin grafematysk hifke43 (1981) 240-248
STEENBEEK, P., P. CLEVERINGA en W. DE GANS- Terreinvormen in Friesland uit de laatste ijstijd43 (1981) 249-272
REDAKSJE- Rjochtsettingen en oanfollingen op It Beaken 43e jrg, nû. 2 (1981)43 (1981) 279
PIETERSEN, LIEUWE- Hollânsk of Frysk? (teoryen oer taalhâlding en taalgedrach)44 (1982) 1-23
JONG, GEALE DE en SIEBE SEVENSTER- Weidloegje44 (1982) 24-30
SANDEN, W. VAN DER en E. TAAYKE- Een archeologische verkenning van een viertal grafheuvels op het Mandeveld bij Allardsoog (Fr.)44 (1982) 31-44
ELLIS-ALBERDA, A.J.- De contacten tussen Groot-Friesland en Angelsaksisch Engeland, vooral op het gebied van de handel. Een onderzoek aan de hand van geschreven bronnen en archeologische vondsten44 (1982) 49-72
MOOIJ, J.J.- Het Natuurkundig Genootschap te Sneek, 1850-197144 (1982) 73-84
BREUKER, PIETER- Ta de oergong ke > tsje yn it ferlytsingswurd44 (1982) 85-95
TUINEN, PITER VAN- A Deo haec est vocatio (Fan God komt dit berop)44 (1982) 97-116
TERPSTRA, K.- Grêfskriften mei wiskundige problemen44 (1982) 117-125
SPANNINGA, HOTSO- Ghewassen tot een vleck en 't fatsoen van een Stadt. Enkele aspecten van de wordingsgeschiedenis van Joure44 (1982) 126-150
ROOKER, C.- Marnix, een lied op Rennenberg en de Friese strubbelingen anno 157844 (1982) 151-170
DYKSTRA, ANNE JACOB-Alve sjoernalen fan de walfiskfarder "Spitsbergen" út de jierren 1830-184044 (1982) 171-184
BREMMER JR, ROLF H.- De etymology fan de Fryske nammen Adolf en Alef44 (1982) 185
OZINGA, H.A.R.- Ienheid en ferskaat yn it Stedfrysk45 (1983) 1-15
JONG, C. DE- De schipbreuk van het walvisschip 'Harlingen' in 182645 (1983) 16-34
BIJL, KEES VAN DER- Koldijk en de Klabautermann45 (1983) 35-42
JANSEN, JAC.- Oer it ûntstean en de ûndergong fan De Holder45 (1983) 43-47
DIJK, KLAAS VAN en DURK GORTER-Taalplenning en provinsjale taalpolityk45 (1983) 49-62
JANSMA, LAMMERT G.- Etyk en ûndersyk45 (1983) 63-76
HIDDEMA, FRANS- Yn 'e besnijing fan Oidipûs, psycho-analytyske ynterpretaasje fan G. Willem Abma syn roman 'In Satansbern'45 (1983) 77-96
HOLSBRINK, J.H.- Nochris it grêfskrift fan Kornelis Engberts Smeding45 (1983) 97-100
TERPSTRA, K.- Neiskrift [by: Holsbrink, J.H., 1983]45 (1983) 100
BORGHUIS, MARTHYN, YME KUIPER, HOTSO SPANNINGA en BARTELD DE VRIES- Inleiding [ta Elite-ûndersyk yn Fryslân]45 (1983) 107-115
SPANNINGA, HOTSO- "De regeringsvorm alhier is een van de beste soorte". Oer stimrjocht en regintebewâld yn Fryslân yn de 18de ieu45 (1983) 116-156
KUIPER, YME- Adel in Friesland. Opkomst en ondergang van de Friese Ridderschap45 (1983) 157-195
VRIES, BARTELD DE en YME KUIPER- Een vrije Fries die baron wilde worden [oer Montanus de Haan Hettema]45 (1983) 196-221
BORGHUIS, MARTHYN- De dorpsaristocratie van Oranjewoud in de 19de eeuw45 (1983) 222-225
LOOPER, BERT- "Ta in better begryp". Latyn en folkstaal yn de oarkonden út de Fryske lannen tusken Fly en Wezer, 1200-140046 (1984) 1-14
SCHUUR, J.R.G.- Peilingen naar de sociale stratificatie van het laat-middeleeuwse Leeuwarden46 (1984) 15-57
TOOREN, B.F. VAN en A.J. VAN TOOREN- Recent verschijnen van Desmidiaceae in de ijsbaan van Beetsterzwaag46 (1984) 58-66
JONG, C. DE- Aanvulling op 'De schipbreuk van het walvisschip "Harlingen" in 1826'46 (1984) 67-70
BAKKER, KLAAS- Novimber 1918 yn Fryslân46 (1984) 73-104
NUSTELING, H.P.H. en TH. VAN DER WEEGEN- Dopen en trouwen en de bevolkingsomvang van Friesland in de periode 1655-179446 (1984) 105-138
COCK, J.K. DE- De veenontginningen rond Sneek en IJlst46 (1984) 139-149
STOKVIS, P.R.D.- Drie emigranten over het leven in Friesland rond 190046 (1984) 153-163
LAMMERS, S.- Smallingerlands verhouding tot Oostergo in de middeleeuwen46 (1984) 164-187
VRIES, COR DE- Fabel en groteske by Gellert en Van der Ploeg46 (1984) 188-197
SCHUUR, J.R.G.- Een weinig bekend bericht over weerstanden tegen het christendom in het middeleeuwse Friesland46 (1984) 198-200
RIJN, J.G. VAN- It Welske regionalisme yn it Britske steatsbestel46 (1984) 205-219
KLIJNSMA, M.H.- De Vrijzinnig-Democratische Bond in Friesland, 1917-194046 (1984) 220-237
BRUCH, H.- Johannes de Beke en Friesland46 (1984) 238-250
LOGT, GERRIT JAN- Het vervolg op de kronieken van Emo en Menko opnieuw bekeken46 (1984) 251-257
BAKKER, KLAAS- Reboelje yn read en blau Fryslân (I)47 (1985) 1-24
STIGHELEN, KATLIJNE VAN DER- Een pastelportretten-kwartet: Anna Maria van Schurmans primeur in de Nederlandse kunstgeschiedenis47 (1985) 25-39
JASPERS, G.J.- Een tweede schenking uit de bibliotheek van Low Broers Bonninga47 (1985) 40-45
BAKKER, KLAAS- Reboelje yn read en blau Fryslân (II)47 (1985) 53-70
SIEBEN, CEES- Twatalich ûnderwiis yn Wales en Fryslân47 (1985) 71-80
HEIJBOER, C.L.- Vernieuwing in de Friese samenleving, een beschouwing vanuit een economische optiek47 (1985) 81-88
JONG, GEALE DE- Trije bernespultsjes fan earder47 (1985) 89-91
TUINEN, PITER VAN- Fictio facit poetam (Latynske hofkesjongers yn 17de-ieusk Frisia)47 (1985) 97-123
VAART, JACOB H.P. VAN DER- Problemen fan migraasje47 (1985) 124-140
JENSMA, GOFFE- Ynlieding [ta Betinking 400 jier stifting universiteit yn Frjentsjer]47 (1985) 149-151
FRIJHOFF, WILLEM TH.M.- De Franeker akademie tussen bloei en ondergang47 (1985) 152-168
WATERBOLK, E.H.- Heeft de hogeschool te Franeker een stamboom?47 (1985) 169-180
BERG, J. VAN DEN- Theologiebeoefening te Franeker en te Leiden in de achttiende eeuw47 (1985) 181-194
LADÁNYI, SÁNDOR- Ungarische Studenten an der Universität Franeker47 (1985) 195-199
LUYENDIJK-ELSHOUT, A.M.- De wonderbaarlijke wereld van Wijer Willem Muys47 (1985) 200-213
BERKEL, K. VAN- Het onderwijs in de wiskunde in Franeker in vergelijkend perspectief47 (1985) 214-235
VEEN, T.J.- Disputationes Huberianae (samenvatting)47 (1985) 236-237
ABMA, G.- De Fryske Kristlik-Histoarysken yn 'e tiid fan it interbellum (± 1920-1940)48 (1986) 1-24
THURKOW, A.J.- De negentiende-eeuwse droogmakerij als winstobject. Een particulier initiatief in Noord-Holland en in Friesland48 (1986) 25-45
PLOEG, D.T.E. VAN DER- Natuer en miljeu yn Fryslân. Opfettings oer tradisjonele en takomstige natuerbeskerming48 (1986) 46-53
STELLINGSMA, HANS- In taaldatabank fan it Frysk48 (1986) 61-83
HENDRIKS, H.- In pear aspekten fan de kriminaliteit yn de Fryske Wâlden yn de 18de ieu48 (1986) 84-113
TOORN-PIEBENGA, G.A. VAN DER- Friese ontdekkingsreizigers in de elfde eeuw48 (1986) 114-126
JANSMA, LAMMERT G., C.H.A. VERHAAR en GJALT H. JELSMA- Foaropwurd (by: Tal en belibbing (...))48 (1986) 139
REDAKSJE- Foaropwurd [ta Tal en belibbing, Godstsjinstsosjologysk ûndersyk yn regionaal perspektyf]48 (1986) 139
VERHAAR, C.H.A.- Verslag van een studiedag? [oangeande Tal en belibbing (...)]48 (1986) 140-142
GODDIJN, WALTER- Godsdienstsociologisch onderzoek in Friesland. Oorspronkelijke probleemstelling en effekten, in het bijzonder in de vijftiger jaren48 (1986) 143-161
BLOM, J.C.H.- Onderzoek naar verzuiling op lokaal niveau 1850-192548 (1986) 162-165
LANS, JAN VAN DER- Kleine religieuze groeperingen48 (1986) 166-177
PETERS, J.- Meetinstrumenten van religiositeit in survey-onderzoek48 (1986) 178-188
KNOL, H.R.- Grootschalig onderzoek naar geloof en geloven48 (1986) 189-196
SINGELENBERG, RICHARD- Antropologisch onderzoek onder gelovigen48 (1986) 197-205
VELLENGA, S.J.- De opmars van evangelische organisaties48 (1986) 206-218
BEVAART, KEES- De vijf families van 's-Heerenland48 (1986) 219-233
DUFFHUES, TON- Verzuiling en netwerken. Een theoretisch-methodologische verkenning van verzuilingsprocessen op lokaal niveau48 (1986) 234-242
DERKS, F.- Uittreding uit religieuze bewegingen48 (1986) 243-251
VERHAAR, C.H.A.- Heimwee naar het verleden? De Mormonen in Harlingen: geschiedenis en sociologische reflectie48 (1986) 252-263
JANSMA, LAMMERT G.- De Fryske Akademy en het godsdienstsociologisch onderzoek in Friesland48 (1986) 264-270
YTSMA, JEHANNES en DURK GORTER- De provinsjale amtners en it Frysk49 (1987) 1-24
VRIES, GEART DE- 'Door arbeid tot verbetering' (1893-1910). Hearen yn de striid tsjin de sosjale neden yn Fryslân49 (1987) 25-44
BRUCH, H.- Waren die bisschoppen allemaal Friezen? Een bijdrage tot de geschiedenis van bisschoppen van Utrecht in de Middeleeuwen49 (1987) 45-56
RIJN, J.G. VAN- Gemeentlike weryndieling yn Fryslân. Lavearjen sûnder technokratyske ballêst49 (1987) 65-78
TUINEN, S. en PITER VAN TUINEN- Pibo van Doma kontra prins Willem Freark. Beskriuwing fan in polityk konflikt yn 166449 (1987) 79-104
BLECOURT, WILLEM DE- Undersyk nei tsjoenderij yn Fryslân. Beskriuwing en evaluaasje fan ûndersyk nei tsjoenderij yn de sechstjinde oant en mei de achttjinde ieu49 (1987) 105-120
BEETSTRA, W.T.- Ien en oar oer de ielhannel op Ingelân. De rol dy't benammen Warkum dêryn spile hat49 (1987) 129-151
HALBERTSMA, H.- Kanttekeningen bij "Marchands et navigateurs frisons du haut moyen age".49 (1987) 152-165
VAART, JACOB H.P. VAN DER- Oare funksjes foar eardere boerepleatsen. In ferkenning fan it ûndersyk nei it net-agrarysk gebrûk fan pleatsen mei foarbylden út de eardere gemeenten Doanjewerstal en Haskerlân49 (1987) 177-199
LUCASSEN, JAN- Hannekemaaiersbrieven 1860-1889. Een bijdrage tot de geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Friese hooibouw49 (1987) 200-229
EIKELBOOM, WILLEM- Verzuiling in Makkum. Een studie naar het proces van verzuiling in Makkum in de jaren 1850-192549 (1987) 230-240
HUISMAN, KERST- De okkupaasje fan de Riperkrite. In ûndersyk nei de bewenningsskiednis tusken 1100 en 1600 yn in leechfeankrite yn Fryslân50 (1988) 1-36
KRAMER, E. en KL.J. BEKKEMA- Undersyk nei in feanterp by Easterboarn. Argeologysk ûndersyk fan in ferhege hússtee ûnder Easterboarn by Aldeboarn50 (1988) 37-52
REDAKSJE- Nije rubryk "Reaksjes fan lezers"50 (1988) 57
VRIES, OEBELE- It kanselarijpersoniel fan it Hof fan Fryslân yn de Habsburchske tiid50 (1988) 61-76
JONGMA, JOHAN W.D.- Fryslân en de Nije Styl. Maatskiplike effekten fan de ynfiering fan de ferbettere Juliaanske tiidrekkening (1701)50 (1988) 77-93
LOGT, GERRIT JAN- Menko's modellen. Een Fries tussen Fides en Ratio50 (1988) 94-115
WURKGROEP- Ynlieding en ferantwurding [ta 50 jier Fryske Akademy]50 (1988) 127-128
VRIES, K. DE- It ûntstean fan de Fryske Akademy50 (1988) 131-135
VRIES, K. DE- De Akademy yn de jierren 1938 oant 196050 (1988) 136-139
KINGMA, T.J.- De Akademy yn de sechstiger en santiger jierren50 (1988) 140-156
BERGSTRA, F.J.- De Akademy as katalysator50 (1988) 157-162
VEEN, KLAAS F. VAN DER- Taalkunde op de FA50 (1988) 165-174
VEEN, KLAAS F. VAN DER- Leksikografy by de Fryske Akademy50 (1988) 175-194
BEETSTRA, W.T. en J.A. MOL- 50 Jier nammekunde op de FA50 (1988) 195-199
WEG-LAVERMAN, J. VAN DER- 50 Jier literatuerstúdzje oan de FA50 (1988) 200-213
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.- Streekûndersyk50 (1988) 214-222
OLDENHOF, H.- It histoarysk bedriuw besjoen50 (1988) 223-238
RIJN, J.G. VAN- It sosjaal-wittenskiplik ûndersyk fan de Fryske Akademy50 (1988) 239-257
KALMA, J.J.- Om de "Encyclopedie van Friesland" hinne50 (1988) 261-264
PLOEG, D.T.E. VAN DER- Meimekoar gear oer in fûgelboek50 (1988) 265-270
KOOI, JURJEN VAN DER- Fryske folksferhalen50 (1988) 271-279
JANSMA, LAMMERT G. en MEINE BOSMA- Taak en organisaasje yn 'e tachtiger jierren en fierder50 (1988) 283-302
WlJNTERP, DIEUWKE- List fan publikaasjes fan de Fryske Akademy50 (1988) 303-329
TUINEN, PITER VAN- Edo Neuhusius syn Latynske grammatika50 (1988) 333-344
VLIS, R.D. VAN DER- Friese haringvisserij in de zeventiende en achttiende eeuw50 (1988) 345-362
TUINEN, S. VAN- Pibo van Doma en Balthasar Bekker. Bien étonné de se trouver ensemble (1670-1671)50 (1988) 363-367
JONGMA, JOHAN W.D.- It grêfskrift fan Us Heit50 (1988) 377
VRIES, OEBELE- De skriuwtaalwiksel Frysk-Nederlânsk by de Fryske gritenijgerjochten51 (1989) 1-13
PIETERSMA, AREND- Johan Gijsbert Verstolk van Soelen, prefekt fan it departemint Fryslân, 1811-181351 (1989) 14-27
WlNSEMIUS, J.P.De wettergongen yn it Aldfryske rjocht51 (1989) 28-33
SCHIPPERS, HANS- Opkomst en ondergang van de MTS in Sneek 1912-192951 (1989) 34-44
JANSMA, LAMMERT G. en G.H. JELSMA- Taalferkringing yn it Westerkertier51 (1989) 55-65
JONG, CLAIRE DE- Taaloerdracht yn húshâldings yn Fryslân51 (1989) 66-78
YTSMA, JEHANNES- Help! It Frysk fersûpt. In sosjaal-psychologysk ûndersyk nei taalbehâld51 (1989) 79-90
JONKMAN, REITZE J.- It ôfwizen fan it Frysk praten tsjin Hollânsktaligen51 (1989) 91-102
BOELENS, KRINE en JEHANNES YTSMA- Bern en brekking. In ûndersyk nei taalwinning en taalferoaring51 (1989) 103-114
MEEKMA, IRENKE- Frouljuspraat en it lytse ferskil. Oer útspraakferoaring yn 'e sandhi by froulju en manlju51 (1989) 115-129
DYKSTRA, ANNE- Nei in Frysk/Ingelsk wurdboek51 (1989) 135-155
JONG, M.J. DE- Het Frysk eigene en provinciaal ruimtelijk beleid51 (1989) 156-177
JANSSEN, FRANS- Werren en warren om Warten. Bewonings- en ontginningsgeschiedenis van een deel van het Friese klei-op-veengebied51 (1989) 191-217
VERHAAR, C.H.A.- Arbeidsmerkbelied en ûndersyk: de casus Fryslân. In refleksje op de wearde fan regionaal ûndersyk51 (1989) 218-233
VRIES, OEBELE- De skriuwtaal fan de haadlingen en hearskippen yn Westerlauwersk Fryslân (1460-1580)52 (1990) 1-17
BREUKER, PH.H.- Kultuer en literatuer yn Fryslân yn it begjin fan de njoggentjinde ieu52 (1990) 18-33
GALEMA, ANNEMIEKE- "Se binne nei Amearika tein". Aspekten van Friese landverhuizing naar de Verenigde Staten rond de eeuwwisseling52 (1990) 45-58
HOEKSTRA, JARICH- Trijetiidwurdkonstruksjes52 (1990) 59-95
WOUDE, R. VAN DER- Gasfoarsjenning en gemeentebelied yn Ljouwert 1845-191552 (1990) 105-132
VELLINGA, E.- Konst der Notarien. Oer it notariaat yn Fryslân yn de twadde helte fan 'e 18de ieu52 (1990) 133-144
SCHROOR, MEINDERT- Tusken Lauwers en Linde. De grinzen fan Fryslân mei Grinslân, Drinte en Oerisel, benammen yn de 18de ieu52 (1990) 161-193
STRIEN, C.D. VAN en PH.H. BREUKER- Friesland in de reisverslagen van Britse reizigers omstreeks 1700. Mei in útjefte fan it part oer Fryslân út Farrington (1710)52 (1990) 194-216
ALGRA, N.E.- De datearring fan it Skeltarjocht53 (1991) 1-33
KLAVER, PETER DE en EDWIN DE VOS- Werkt arbeidsplaatsgarantie? Resultaten van een tussentijdse evaluatie van het Provinciaal Metaalproject 199053 (1991) 35-52
HAAN, RIENK DE en JARICH HOEKSTRA- Oer it ôfbrekken fan wurden yn it Frysk53 (1991) 53-62
VERSLOOT, ARJEN- Aldwesterlauwersk Frysk /ee/ yn it Nijwesterlauwersk Frysk53 (1991) 71-96
VERHAGE, HANS- Verzuiling in Sneek rondom 187053 (1991) 97-109
FISHMAN, JOSHUA- It Baskysk en it Frysk53 (1991) 119-149
JANSMA, LAMMERT G, G.H. JELSMA en J.G. VAN RIJN- It fuortbestean fan de Fryske taalminderheid53 (1991) 150-155
PLANK, P.H. VAN DER- De ferhâlding tusken taalpolityk, aktivisme en boppelaach yn Fryslân53 (1991) 156-160
SCHROOR, MEINDERT- Laat-middeleeuwse namen van de klokslag van Leeuwarden. Een historisch geografische verkenning53 (1991) 161-200
REDAKSJE- Ynlieding [ta Ondernemende Friezen]54 (1992) 1-5
ZANDEN, J.L. VAN- De Friese economie in de negentiende eeuw54 (1992) 7-14
SLUYTERMAN, KEETIE E.- Het familiebedrijf als speciaal aandachtsveld binnen de bedrijfsgeschiedenis54 (1992) 15-26
NICOLAI, HENK- Het functioneren van een familie-economie: de Kingma's in Makkum, ± 1750-191954 (1992) 27-41
WEGENER SLEESWYK, R.S.- Omvang en financiering van de Friese vrachtvaart in de 18de eeuw54 (1992) 42-66
GALES, B.P.A.- Ondernemen en onderlinge waarborg in de Algemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij 1844-191354 (1992) 67-95
VAART, JACOB H.P. VAN DER- De provinsjegrins as migraasjebarriêre54 (1992) 97-115
FABER, RIENTS- It patronaatsrjocht fan de tsjerke fan Tearns54 (1992) 116-130
BRUCH, H.- Een gedicht op de slag bij Staveren54 (1992) 131-135
JANSEN, D.- Slauerhoff, Hille Ris Lambers en het spiritisme54 (1992) 155-173
SCHUUR, J.R.G.- Laat-middeleeuws Leeuwarden: een voorbeeld van een 'Ackerbürgerstat'?54 (1992) 174-184
SCHROOR, MEINDERT- Repliek [op artikel van Schuur]54 (1992) 185-189
PELLENBARG, P.H.- Bylden fan Fryslân. Resultaat en betsjutting fan 'geografysk merkûndersyk'55 (1993) 1-13
HAAN, RIENK DE en JARICH HOEKSTRA- Morfologische tûkelteammen by de leksikale útwreiding fan it Frysk55 (1993) 14-31
NOOMEN, P.N.- St. Gangolfus in de Izermieden. Een 'Wüstung' in Achtkarspelen55 (1993) 32-40
DYKSTRA, ANNE en JOGCHUM REITSMA- De struktuer en de ynhâld fan 'e Taaldatabank fan it Frysk55 (1993) 55-82
KROLIS-SYTSEMA, JOHANNEKE- De weirekke tsiende Kêst. Oer in ûnbekende ferzy fan de 17 Kêsten55 (1993) 83-96
JANSMA, LAMMERT G. en G.H. JELSMA- Friezen om utens. Migraasje en taalbehâld by de Fryske Kriten en studinteferienings55 (1993) 107-123
HELLINGA, ONNO- Ludolf Engelstedt (Dorpat ± 1550 - Londen 1617/1618). In Liiflanner yn 'e Fryske polityk55 (1993) 124-138
FABER, RIENTS- Leeuwarderadeel en zijn trimdelen. Een verkenning van middeleeuwse en bestuurlijke verhoudingen55 (1993) 155-185
TERPSTRA, K.- Fryske ramplesanten yn de Frânske tiid55 (1993) 186-200
HAAN, S. DE- In St. Gangolfustsjerke op it Ald Tsjerkhôf yn de Izermieden?55 (1993) 201-206
NOOMEN, P.N.- St. Gangolfus in de Izermieden: dupliek55 (1993) 207-211
VEEN, KLAAS F. VAN DER- Yndielingskaarten fan Fryske Plattelânsdialekten56 (1994) 1-23
ALGRA, N.E.- Hecks 'Alfriesische Gerichtsverfassung' honderd jaar56 (1994) 24-54
REDAKSJE- Ynlieding [ta Mythe en geschiedschrijving in Nederland en Friesland]56 (1994) 77-79
BERGSMA, W.- Suffridus Petrus als landshistorieschrijver56 (1994) 80-123
WATERBOLK, E.H.- Hoe is de fantastische geschiedschrijving in Friesland ontvangen?56 (1994) 124-145
NOOMEN, P.N.- Suffridus Petrus en de Friese identiteit56 (1994) 146-187
TILMANS, KARIN- De Trojaanse mythe voorbij. Of: Waarom de Kattendijkse-kroniek alleen door Bockenberg opgemerkt werd56 (1994) 188-211
FRIESWIJK, JOHAN- Geschiedschrijving als wapen in 'de Fries-nationale strijd' (1915-1945)56 (1994) 212-238
ENGELS, M.H.H.- Werken van Suffridus Petrus in de Provinciale Bibliotheek van Friesland56 (1994) 239-252
DYKSTRA, ANNE- Nijsfrysk. Oer taal en ynhâld fan 'e radionijsútstjoerings fan Omrop Fryslân56 (1994) 253-280
HOEKSTRA, JARICH, KLAAS VAN DER VEEN, DURK VEENSTRA en WILLEM VISSER- De ierappel op 'e souwe. De dialektgeografyske en fonologyske ûntjouwingen fan it wurd 'ierappel' yn it Frysk56 (1994) 281-298
BREUKER, PIETER- Reaksje: Ta de yndieling fan de Fryske haaddialekten56 (1994) 299-302
VEEN, KLAAS F. VAN DER- Nei oanlieding fan 'e reaksje fan Pieter Breuker56 (1994) 302
ANROOIJ, W. VAN- 'Dae cronika fan Hollandt'. Bron en voorgeschiedenis van een Oudfries kroniekje57 (1995) 1-11
TERPSTRA, K.- Adam Zelle en de Vrijmetselaarsloge 'De Friesche Trouw'57 (1995) 12-29
SPELBERG, H.C. LUTJE en B. POSTMA- Taalattitudes in een tweetalige situatie57 (1995) 30-43
ALGRA, N.E.- Een datering van het 'jong' Schoutenrecht57 (1997) 57-91
JANSEN, D.- Op zoek naar spiritistische elementen in de Gedenkschriften van Pieter Jelles Troelstra57 (1995) 61-79
KNIPPENBERG, HANS- De godsdienstkaart van Friesland in de tweede helft van de negentiende eeuw57 (1995) 80-105
JANSMA, LAMMERT G.- Tsjerklikens, tsjerksens en otterdoksens yn it hjoeddeiske Fryslân57 (1995) 106-124
HAAN, WIETZE DE- Foaropwurd (by spesjaalnûmer 'Wurk foar Fryslân')57 (1995) 133-134
KLAVER, P.M. DE, C.H.A. VERHAAR en L.G. JANSMA- Oer dit Fryske wurk (ynlieding by spesjaalnûmer 'Wurk foar Fryslân')57 (1995) 135-137
BOOMSMA, PIET- Sosjaal-ekonomyske ûntjouwings yn Fryslân – de fraach nei arbeid57 (1995) 138-165
BOOMSMA, PIET- Sosjaal-ekonomyske ûntjouwings yn Fryslân – it oanbod fan arbeid57 (1995) 166-190
SINDEREN, JARICH VAN en HANS DE GROENE- Regionale problemen en nasjonale polityk: is der noch reden foar in regionaal belied?57 (1995) 191-200
SINDEREN, JARICH VAN- Ekonomyske konverginsje op regionaal nivo?57 (1995) 201-210
PLOEG, JAN DOUWE VAN DER- Boer of keapman: de fariabele aard fan de betrekkingen tusken lânbou en merken57 (1995) 211-234
DIJK, JOUKE VAN en DIRK STRIJKER- De arbeidsmerk yn de Fryske lân- en túnbou57 (1995) 235-243
JANSMA, LAMMERT G., MARTIJN DE GOEDE en JOHAN VAN OPHEM- De hâlding fan jongerein yn Fryslân foar wurk oer yn relaasje ta har Fryske identiteit57 (1995) 244-263
VERHAAR, C.H.A.- Op 'e sneup nei kultuer op de arbeidsmerk57 (1995) 264-280
KONING, JAAP DE- Evaluaasje fan it Fryske opliedingbelied foar wurkleazen57 (1995) 281-297
BRUINSMA, EEF, PETER DE KLAVER en ANNA TIEMERSMA- Arbeidsfoarsjenning Fryslân en de útfiering fan 'e JWG en Banepool57 (1995) 298-313
MOL, J.A.- De stichting fan it Cistersiënzer kleaster Klaarkamp by Rinsumageast58 (1996) 1-13
BRONGERS, RU- Komôf en fermidden fan Titia Brongersma58 (1996) 14-25
SLOFSTRA, BOUKE- Goswinus Geldorpius en syn album amicorum58 (1996) 26-41
BOS, JURJEN M.- Beetgum en Tolsum: heilige huisjes in de Friese archeologie?58 (1996) 42-46
DEURSEN, A.TH. VAN- Inleiding: Balthasar Bekker na driehonderd jaar58 (1996) 71-72
BERGSMA, W.- Balthasar Bekker als predikant: dienaar en doctor58 (1996) 73-91
SLUIS, J. VAN- The human factor – De persoonlijke inbreng van Balthasar Bekker in de door hem opgeroepen conflicten58 (1996) 92-104
VERBEEK, TH.- Het cartesianisme ten tijde van Bekker58 (1996) 105-115
FIX, A.C.- Hoe cartesiaans was Balthasar Bekker?58 (1996) 118-137
BUNGE, W. VAN- Balthasar Bekker over Daniël. Een zeventiende-eeuwse kritiek op het millenarisme58 (1996) 138-148
WIELEMA, M.R.- 'Met Bekkerianerij besmet'. Aanhangers van Balthasar Bekker onder kerkelijke censuur58 (1996) 150-159
VEEN, T.J.- Algemeen staatsrecht of politieke wetenschap? Een onder Ulrik Huber verdedigde oefendisputatie over de soevereiniteit (1664)58 (1996) 161-167
VLAGSMA, A.H.- De bouw van de tweede Sint Annakapel op het blokhuis te Leeuwarden58 (1996) 168-184
BRUCH, H.- De moordenaar van bisschop Koenraad was géén Fries58 (1996) 185-189
BOUTKAN, DIRK- The origin of mon. The representation of Proto-Germanic *a before nasals in the Old Frisian Codex Unia59 (1997) 1-13
BEETSTRA, W.T.- Aspekten fan de noedlike Fryske hannelsskipfeart yn de 18de ieu59 (1997) 14-37
HELLINGA, ONNO- Sybout Aysma (Bitgum ± 1534 - Wurdum 1604). Geus, ûntfanger en politikus59 (1997) 92-109
BREUKER, PH.H.- It ramt fan it Oera Linda Boek: hoe hat ien it sa betinke kinnen?59 (1997) 110-116
JANSEN, D.- Oproer in Kollum! Ds. Dermoût versus ds. Ribbeck (1867-1869)59 (1997) 135-157
POSTMA, FERENC- Frustula Academica Franekerana. Eine erste Ergänzung zum Auditorium Academiae Franekerensis59 (1997) 158-173
BREUKER, PH.H.- Eeltsje Halbertsma 1797-1997; in Fryske dichter59 (1997) 195-207
JANSMA, LAMMERT G.- It lok fan Friezen en wat dêr mei anneks is59 (1997) 208-226
HOEKSTRA, JARICH- Iampck ist en iette iamcker wirtet mercke: Jitris oer it komôf fan Nijfrysk jamk60 (1998) 1-14
HEMMINGA, PIET- In lytse ferliking fan it belied oangeande fjouwer taalgroepen: Sorben, Noard-Friezen, Sealter-Friezen en Westerlauwerske Friezen60 (1998) 15-56
SAMPLONIUS, KEES- Friesland en de Vikingtijd: de ring van Senja en de Vierentwintig Landrechten60 (1998) 89-101
MOL, J.A.- De slach by Laaksum, 10 juny 149860 (1998) 102-120
JANSEN, J.- Hokker soarte wie it yn 'e 19de ieu beskreaune bokkeskiep?60 (1998) 121-128
POSTMA, FERENC- 'Frjentsjer, dêr't de ferneamde Akademy fan 'e wiere kristenen stiet'60 (1998) 129-141
REDAKSJE- Ynlieding [ta Het hof van de Friese Nassaus (1584-1747)]60 (1998) 175-176
DUINDAM, JEROEN- Versailles als dwaallicht. Hoven, vorsten en stadhouders60 (1998) 177-190
BERGSMA, W.- Willem Lodewijk en het Leeuwarder hofleven60 (1998) 191-256
KOOIJMANS, LUUC- Haagse dames en Friese heren. Hofcultuur en de dagboeken van Willem Frederik60 (1998) 257-268
BREUKER, PH.H.- De vestiging van een politiek betrekkelijk onafhankelijk stadhouderschap in Friesland (1657-1672)60 (1998) 269-292
BRUGGEMAN, MARIJKE- Het hof van Maria Louise van Hessen-Kassel (1711-1731)60 (1998) 293-304
STERRINGA, ANNEMARTH- Familierelaties van de Friese stadhouders60 (1998) 305-325
KUIPER, YME- Hofleven van de Friese Nassaus in de zeventiende en achttiende eeuw. Een verkenning van recent onderzoek60 (1998) 326-347
FRIESWIJK, JOHAN- Willem Vrijburg (1850-1925), earste sosjalistyske wethâlder fan Nederlân en skriuwer fan Fryske toanielstikken61 (1999) 1-24
HEMMINGA, PIET- Oer betsjutting en taal fan de lokale omrop61 (1999) 25-40
GERRITSEN, MARINEL- Op weg naar meer reclame in het Fries. Mogelijkheden in het perspectief van Engelse reclames in Nederland61 (1999) 41-54
ALGRA, N.E.- Drie erfrecht-zonden van de H. Freerk (820/6-835/8)61 (1999) 77-97
BOUTKAN, DIRK- Etymological notes on Old Frisian thampene, fethe, pet, secht, swiththe, tond61 (1999) 98-107
HOEKSTRA, JARICH- It Frysk yn 'e deiboeken fan Lieuwe Jans de Jong (1825-1855)61 (1999) 108-125
BIESHEUVEL, INGRID E.- Gesta Frisonum, een Oudfries kroniekje in Codex Furmerius61 (1999) 145-167
BREUKER, PH.H.- Ek op it Fryske plattelân wienen de kalvinisten om 1650 al yn de absolute meerderheid61 (1999) 168-184
JONKMAN, REITZE J.- Wikselwurking tusken stêd en lân: fierdergeande taalheterogenisearring yn Fryslân61 (1999) 185-215
MOL, J.A.- Fryske krigers en de krústochten62 (2000) 1-26
WALSWEER, HEIN- In 'certaine prébende en ‘l'église de St Martin en Franeker'. It Sjaardemalien opnij besjoen62 (2000) 27-55
VRIES, OEBELE- De stêden oan it roer. It tiidrek fan stedske supremasy yn Fryslân (1482-1486)62 (2000) 73-99
HENSTRA, D.J.- Geldsoorten in de middeleeuwse boeteregisters, in het bijzonder in het exemplaar van 'Druk' van Hemma Odda zin62 (2000) 100-119
VISSER, WILLEM- Frjemd wurdt eigener. Oer de âlde Frânske lienwurden yn it Frysk62 (2000) 141-218
VEEN, T.J.- Twee onder Ulrik Huber verdedigde oefendisputaties (1664 en 1665)62 (2000) 235-244
FRIESWIJK, JOHAN- De oprjochting fan 'e Fryske Akademy (1938)62 (2000) 245-267
VREEKEN, J.- Over de (West-)Friese oorsprong van Aalsmeer63 (2001) 1-14
HENSTRA, D.J.- De herkomst van Saksische gravenrechten in Westerlauwers Friesland (ca. 950 - ca. 1150)63 (2001) 15-27
BREUKER, PH.H.- It Frysk folksliet63 (2001) 41-56
JANSEN, D.- 'Nader tot U'. Brieven van Eilina Johanna Huizenga-Onnekes aan Geert Aeilco Wumkes63 (2001) 57-82
JONKMAN, REITZE J.- Taalgedrach yn Fryslân besjoen neffens it begryp 'taalhabitus'63 (2001) 83-117
VERSLOOT, ARJEN- Twa etymologyske stúdzjes: Westerlauwerskfrysk nuet en Egmondsk glaai/Sölring glaat63 (2001) 118-124
REDAKSJE- Ynlieding [ta: Over Friese mensen]63 (2001) 137-138
MANDEMAKERS, KEES- Introductie op de Historische Steekproef Nederland63 (2001) 139-145
POPPEL, FRANS VAN en KEES MANDEMAKERS- Sterven in Friesland: Levensduur en sociale ongelijkheid in Friesland in de negentiende en vroeg-twintigste eeuw63 (2001) 146-163
MAAS, INEKE en MARCO H.D. VAN LEEUWEN- Huwelijksmobiliteit in Friesland tussen 1850 en 192963 (2001) 164-178
GERRITZEN, DOREEN- Voornamen. Over Friese namen, patroniemen en meernamigheid63 (2001) 179-189
SCHROOR, MEINDERT- Friesland verliest zijn kinderen. Enkele bespiegelingen over de omvang van de emigratie en de landverhuizing in de periode 1880-196063 (2001) 190-205
FRIESWIJK, JOHAN- Huwen en 'huizen' in De Kompenije in de negentiende eeuw63 (2001) 206-229
ALGRA, N.E.- De Fryske mark ûnder de Brunen (1027-1071, 1080-1086, 1088-1089)64 (2002) 1-60
HENSTRA, D.J.- De grafelijkheid in Westerlauwers Friesland na de moord op Hendrik de Vette (1101-1138)64 (2002) 61-78
HENSTRA, D.J.- De eerste optekening van de algemeen-Friese keuren64 (2002) 99-128
BAKKER, G.- Echten en Oosterzee, ontginning en vervening. Bijna duizend jaar maaiveldverlaging64 (2002) 129-160
VISSER, WILLEM- Brekking as ferkoarting: in diagroane analyze64 (2002) 187-246
VERSLOOT, ARJEN- Brekking yn it Skylger Frysk en Súdwesthoeksk64 (2002) 247-271
DYK, SIEBREN-Jorwertbrekking64 (2002) 272-314
SCHUUR, J.R.G.- De grafelijkheid in Westerlauwers Friesland in de na-Saksische tijd (1101 - ca. 1130)65 (2003) 1-18
HOEKSTRA, ERIC en ARJAN HUT- Ta de nominalisearjende efterheaksels -ENS en -HEID65 (2003) 19-39
DIJK, JOUKE VAN en LOURENS BROERSMA- Ljouwert as netwurkstêd (of: Leeuwarden bij Groningen? Ah, ken't skele ju…!)65 (2003) 40-63
BAKKER, G.- Veenontginningen in Wymbritseradeel en Doniawerstal vanuit Goënga, Sneek, IJlst, Oosthem en Abbega 900-130065 (2003) 87-124
HENSTRA, D.J.- De wereldlijke positie van de bisschop van Utrecht in Westerlauwers Friesland65 (2003) 125-144
GILDEMACHER, KAREL F.- Ga as delsettingsnamme-elemint yn de Aldfryske oarkonden65 (2003) 145-180
HENSTRA, D.J.- Repliek op het artikel van J.R.G. Schuur over de grafelijkheid in Westerlauwers Friesland van 1101 tot ca. 113066 (2004) 1-16
SCHUUR, J.R.G.- Dupliek [op Repliek van Henstra]66 (2004) 17-19
KUIP, FRITS VAN DER- Gysbert Japix en it sprekwurd66 (2004) 20-47
HOLSBRINK, J.H.- De 'Fryske triangulaasje' fan 'e Eekhoff-atlas66 (2004) 48-62
JANSMA, LAMMERT G.- 'Give me that old tim religion?' Feroarings yn it tsjerkelidmaatskip fan Friezen fier om utens66 (2004) 81-96
BAKKER, GEMMA- 'Wy tochten dat foar de bern it Ingelsk better wie' Taalverschuiving onder Friese emigranten en hun kinderen66 (2004) 97-126
HEMMINGA, PIET- Skaaimerken en stânpunten fan wethâlders yn Fryslân66 (2004) 127-157
VRIES, OEBELE- Rekonstruksje fan in bloedfete mei it Gerkeskleaster as partij66 (2004) 183-200
FABER, R.A.- De Wesselii: in Fryske dominysfamylje yn 'e Republyk66 (2004) 200-239
SANTEMA, PIER ABE- Vooruitstrevende journalistiek in Fryslân. Jacob Hepkema en de Hogerhuiszaak66 (2004) 240-255
SIJENS, HINDRIK- Neologismen yn it Frysk. 'Wat wy net hawwe, dat liene wy'66 (2004) 256-298
HOEKSTRA, ERIC- Syntaktyske skaaimerken fan sprutsen taal út it Korpus Sprutsen Frysk67 (2005) 1-16
SCHUUR, J.R.G.- De middeleeuwse Friese vrijheid. Een sociaal of een politiek verschijnsel?67 (2005) 17-30
SCHUUR, J.R.G.- De herkomst van het Karelsprivilege67 (2005) 53-78
PELLENBARG, P.H., W.J. MEESTER en J. DIJKEMA- Het image van de Friese steden. Subjectieve waardering van ondernemers voor vestigingsplaatsen in Friesland67 (2005) 79-101
POPKEMA, ANNE TJERK- In reaksje op Rolf Bremmer syn 'Hjir is eskriven'67 (2005) 102-117
DYKSTRA, ANNE- Tjalling Halbertsma (1829-1894) en het Lexicon Frisicum (1872)67 (2005) 137-164
DYK, SIEBREN- Historisch overzicht van de bestudering van het Schiermonniikoogs67 (2005) 165-211
HOLSBRINK, J.H.- Een vroege schetskaart van de wegen van Het Bildt68 (2006) 1-22
FABER, S.J.- De toegankelijkheid van de elf Friese vroedschappen (1700-1750)68 (2006) 23-41
HENSTRA, D.J.- Weergeld in de Friese landen. Hulpmiddel bij datering van teksten uit middeleeuws Frisia (600-1500)68 (2006) 79-113
WAGENAAR, HINNE- Boniface and the Frisian Lands Revisited. Outline of a Precarious Historical Relationship68 (2006) 114-159
HOEKSTRA, ERIC- Betsjuttingsaspekten fan it foarheaksel ûnt- yn it Frysk en ont- yn it Nederlânsk69 (2007) 1-12
VENHORST, V.A. en L.J.G. VAN WISSEN- Bevolking en woningbehoefte in Friesland tot 202069 (2007) 13-38
KLUNDER, RENSKE en TIALDA HAARTSEN- Esonstad: van vestingstad tot vakantiepark. Van mythe tot thema69 (2007) 39-61
SCHUUR, J.R.G.- Het weergeld van de vrije Fries69 (2007) 89-96
DYKSTRA, ANNE- Het Lexicon Frisicum (1872) als uiting van cultureel nationalisme69 (2007) 97-117
GASTREDAKSJE, DE- Temanûmer oer kultuer en kultueroerdracht70 (2008) 1-2
ORMELING, FERJAN en ARJEN VERSLOOT- Friese plaatsnamen als cultureel erfgoed70 (2008) 3-22
JENSMA, GOFFE- Kangoeroe naast kieviet. Over beeldvorming en overdracht van Friese cultuur en geschiedenis70 (2008) 23-40
STEENSMA, REGNERUS- Eigen skaaimerken fan de âlde Fryske tsjerken70 (2008) 41-54
BREUKER, PIETER- Fan poerfrjemd nei oerfrysk: it keatsen yn de Fryske mienskip en kultuer70 (2008) 55-74
WASLANDER, SIETSKE- Onderwijs in Fryslân70 (2008) 75-90
ZEE, KARIN I. VAN DER- Diversiteit in het Friese bedrijf: dubbel en dwars of geen verschil?70 (2008) 91-104
FABER, RIENTS- Bali and Fryslân: aspects of perception of their vernaculars70 (2008) 105-142
DARMA PUTRA, I NYOMAN- The survival of the Balinese language70 (2008) 143-154
VERLAAN, THEO- Culturele identiteit in twaalfde-eeuws Wales70 (2008) 155-170
DAFYDD, MYRDDIN AP- A personal perspective on cultural transfer in Wales70 (2008) 171-178
KUIKEN, KEES- Fryslân in Asia? 'Bilingual' Hong Kong from Bowring to Frisolac70 (2008) 179-194
RIEMERSMA, ALEX- Taalsoarch helpt, taalbelied docht fertuten70 (2008) 195-206
LOOPER, BERT en REINIER SALVERDA- De ontdekking van Fryslân. De betekenis van de Fryske Akademy en Tresoar voor het culturele kapitaal van Fryslân70 (2008) 207-220
HOEKSTRA, JARICH- Ta de Let-Aldwesterlauwerskfryske metatesis70 (2008) 225-242
KOPPERS, JESSICA en RENÉE VAN BEZOOIJEN- Maakt de Gooise r een kans in Friesland? Een evaluatieve studie naar de waardering van de r onder meisjes70 (2008) 243-262
ANDRINGA, MARIJKE- Sosjaal-kulturele planning yn de Fryske Wâlden. It ûntwikkelingsgebiet Eastlik Fryslân fan 1952 oant 196070 (2008) 263-288
HENSTRA, D.J.- Fon jelde en de datering van de 15e algemeen-Friese keur70 (2008) 289-296
KUIPER, YME- Inleiding: de arbeidersbiografie nader bekeken71 (2009) 1-12
FRIESWIJK, JOHAN- Biografische aspecten van de geschiedschrijving van de arbeidersbeweging in Friesland71 (2009) 13-44
KUIPER, YME- Van charismatisch leider tot ethisch leidsman. Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Friesland rond 189071 (2009) 45-72
STUTJE, JAN WILLEM- Het charisma van Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919). 'Die het best kan lijden, brengt het meest tot stand'.71 (2009) 73-91
HAGEN, PIET- Pieter Jelles Troelstra als Fries, Nederlander en internationalist. 'Sa, Friezen, gyng it my'.71 (2009) 92-102
FRIESWIJK, JOHAN- Twee grote socialistische voormannen in debat (1902). Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelles Troelstra over het socialisme71 (2009) 103-129
FABER, RIENTS- Geen Wilhelmus, maar Fries volkslied. Uit het leven van de anarchist Sjoerd Aukes Tolsma (1853-1936).71 (2009) 130-169
FRIESWIJK, JOHAN- Lijst van artikelen en boeken van Johan Frieswijk over arbeidersgeschiedenis71 (2009) 170-175
VRIES, LUC DE- Voorwoord71 (2009) 177-178
GALESTIN, M.C., E. KRAMER en H.A. LAAGLAND- Het geheim van Tolsum: inleiding71 (2009) 179-198
WORP, K.A.- Van Tolsum naar Oxford en vice versa. Kort verslag van de aanleiding van het nieuwe onderzoek van de Tabula Tolsummiana71 (2009) 199-210
BOWMAN, A.K. en R.S.O. TOMLIN- The 'Frisian ox sale': a writing-tablet from Tolsum71 (2009) 211-235
ZWALVE, W.J.- De akte van Tolsum en het Romeins recht71 (2009) 237-246
GALESTIN, MARJAN C.- Terug naar Tolsum71 (2009) 247-278
JENSMA, GOFFE- Autoriteit en argument. De receptie van het plankje van Tolsum71 (2009) 279-299
SLUIS, JACOB VAN- Boeles en Vollgraff in correspondentie71 (2009) 301-328
HAAGLAND, H.A.- Bijlage 1 : Historisch overzicht71 (2009) 329-330
HAAGLAND, H.A.- Bijlage 2 : Overzicht van de drie tekstedities met vertalingen71 (2009) 331-335
KRAMER, E. en J. VAN SLUIS- Bijlage 3 : Notariële akte van de afgraving van de terp Groot Tolsum, 190971 (2009) 337-346
HENSTRA, D.J.- Nogmaals: De herkomst der Brunonen72 (2010) 1-5
HENSTRA, D.J.- Het veengebied aan de overzijde van de Nagele72 (2010) 7-18
POSTMA, FERENC- De Hongaren en het onderwijs aan de Universiteit te Franeker72 (2010) 19-54
HOEKSTRA, ERIC- Oer FOLLE en 'WEINICH' yn it Nijfrysk en it Midfrysk72 (2010) 55-68
HOMAN, GERLOF D.- Friese Amerikanen en de Friese Beweging72 (2010) 69-90
HEMMINGA, PIET- Wethâlder yn Fryslân: amt, weryndieling en dualisme72 (2010) 91-121
BREUKER, PH.H.- Kroader en Nij Ljocht yn it Oera Linda Boek72 (2010) 123-123
HUISMAN, JAN- Beeldvorming en identiteit in het laatmiddeleeuwse Friesland72 (2010) 157-174
SCHUUR, J.R.G.- Het ontstaan van de Zeventien Keuren en Vierentwintig Landrechten72 (2010) 175-214
BREUKER, PH.H.- Pieter Boeles, samler fan almenakken mei Fryske stikjes72 (2010) 215-222
HOEKSTRA, E.- Reade wurdfolchoarders en dêrmei gearhingjende aspekten yn 17e-ieusk Frysk. In ûndersyk nei de tiidwurdkloft yn Gysbert Japicx syn "Yen suwnerlinge forhânlinge Fen it Libben In fenne Deade"72 (2010) 223-239
BOUSQUETTE, JOSHUA en TODD EHRESMANNWest Frisian in Wisconsin: A historical profile of immigrant language use in Randolph Township72 (2010) 241-270
MULDER, RIMMER- De Fries in de politicus73 (2011) 1-3
MULDER, BERTUS- It sosjalisme fan Piter Jelles Troelstra73 (2011) 5-20
HAGEN, PIET- Aan het hoofd der Friezen. Pieter Jelles Troelstra en het socialisme in Friesland73 (2011) 21-35
LIEMBURG, JOHANNEKE- Pieter Jelles Troelstra en Fedde Schurer: polemiek tussen een oude staatsman en een jonge activist73 (2011) 37-49
VREE, FRANK VAN- Troelstra als journalist en propagandist. Media, politiek en de geboorte van het socialisme73 (2011) 51-67
HOOP, LAMMERT DE- Tussen Troelstra en Kuyper. Het christelijk-sociale alternatief van A.S. Talma73 (2011) 69-87
WAGENAAR, HINNE- Liudger, apostel fan 'e Friezen?73 (2011) 89-102
HOEKSTRA, JARICH- In bytsje oer gâns. In lytse bydrage ta de stúdzje fan it Fryske kwantifiseardersysteem73 (2011) 103-128
MARACZ, LASZLO- European tools of conflict management in Central and Eastern European states with Hungarian minorities73 (2011) 129-146
HENSTRA, D.J.- Kritische kanttekening bij de theorie van Schuur {Repliek]73 (2011) 147-151
BREMMER JR, ROLF H. en MICHIEL DE VAAN- Voorwoord74 (2012) 1-2
KONING, JAN DE- De betekenis van Noord-Holland binnen vroegmiddeleeuws Frisia74 (2012) 3-31
BONT, CHRIS DE- Friezen in het veen? Enige opmerkingen over de herkomst en taal van de middeleeuwse ontginners van de venen in Noord-Holland74 (2012) 33-62
MOSTERT, MARCO- De verschriftelijking van Noord-Holland in de dertiende eeuw - een Fries, West-Fries of Hollands fenomeen?74 (2012) 63-75
VAAN, MICHIEL DE- Taalcontact in Noord-Holland: een inleiding74 (2012) 77-84
QUAK, AREND- Het Friese karakter van Noord-Holland op basis van de oudste persoonsnamen74 (2012) 85-100
VERSLOOT, ARJEN P.- Westgermaans *e, in het Noord-Hollands: een Ingewoonse mythe?74 (2012) 101-121
BREMMER JR, ROLF H.- 'It giet oan!': Friese leenwoorden in het Nederlands74 (2012) 123-149
HOEKSTRA, ERIC- Fries substraat in de syntaxis van het West-Fries: oorsprong en implicatie van het onderscheid tussen infinitief en gerundium en hun syntactische distributie74 (2012) 151-172
BREE, COR VAN- Een Fries substraat in Noord-Holland? Oftewel: Noord-Hollandse frisismen op de methodologische pijnbank74 (2012) 173-205
NOOMEN, PAUL- Viglius van Aytta en Friesland74 (2012) 209-210
POSTMA, FOLKERT- Tussen Brussel en Leeuwarden. Viglius van Aytta en Friesland (1542-1577)74 (2012) 211-255
NOOMEN, PAUL- Eigenerfd of edel? Naar aanleiding van de afkomst van de Aytta's.74 (2012) 257-301
VRIES, OEBELE- 'Kom hier, Muze, je moet ver weg naar Friesland'. De relatie van de 'gens Nicolaia' met Viglius en Friesland74 (2012) 303-326
VRIES, BARTELD DE- Voorwoord75 (2013) 1
VRIES, BARTELD DE- Het familiearchief Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen75 (2013) 3-20
GROENVELD, S- Philips Ernst Vegelin van Claerbergen (1613-1693). Secretaris, hofmeester en raadsheer in dienst van de vorsten van Nassau-Dietz75 (2013) 21-64
MULDER-RADETZKY, RITA- Het familiearchief Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen als rijke bron voor beeldmateriaal over huizen en tuinen van de Friese adel75 (2013) 65-83
KETELAAR, ERIC- Ten dienste van ons geslacht'- familiearchieven als erfgoed in Florence, Engeland en de Republiek, van Renaissance tot Gouden Eeuw75 (2013) 85-91
KEULEN, EMKE JELMER en HENK KUINDERSMA- Voorwoord75 (2013) 93-95
WASSENAAR, JAN DIRK TH.- Het Fries Godgeleerd Gezelschap 1838-201375 (2013) 97-125
NOORT, ED- In de smederij van het geloof. Over het omgaan met bronnen en tradities in de 21e eeuw75 (2013) 126-148
WESTRA, LIUWE H.- De hitte van de smidse: Joden, kerkvaders en Lollumers als leidslieden op de zoektocht naar een bijbels geloof. Een reactie op Ed Noort.75 (2013) 149-169
KORTE, GERARD J.N. DE- De toekomst van christelijk geloof en theologie in Nederland. Een rooms-katholieke visie75 (2013) 170-180
JANSEN, HARMEN- Theologie in het publieke domein: een pleidooi voor wilde ganzen75 (2013) 181-186
ROEST, HENK P. DE- In de werkplaats van de gemeente. De toekomst van de theologie in een tijd van nieuwe missionaire creativiteit75 (2013) 187-203
ZWERVER, EDNA en EMKE JELMER KEULEN- De werkplaats van de gemeente onder de loep. Een reactie op de bijdrage van Henk de Roest.75 (2013) 204-214
SCHUUR, J.R.G.- De plaatsing van de Schoutenrechten in hun historische context76 (2014) 1-33
HOFSTEE, SYTSKE- Geestelijke maagden ofwel 'klopkes' in Friesland. Oriëntatie en inventarisatie76 (2014) 34-53
POSTMA, FERENC- Warum der ungarische Student Thomas Gyarmati im Februar 1669 aus der Provinz Friesland verbannt wurde, oder: Das recht peinliche Ende seiner Studienzeit an der friesischen Universität in Franeker76 (2014) 54-78
ZIJLSTRA, ANNEMARIE- Woningnood en 'ruimtenood' in de gemeente Dokkum tot 192576 (2014) 79-91
POST, JAN- Replyk: Toetsing van de niet zo kritische theorieën van Schuur en Henstra76 (2014) 92-93
LÜTHY, CHRISTOPH en ARJEN DIJKSTRA- Voorwoord76 (2014) 101-105
BERGSMA, WIEBE- Grafstenen en rouwborden in context. Religie en cultuur in Cornjum en Leeuwarden ten tijde van Gorlaeus76 (2014) 106-169
WIERDA, GERBEN- Een trilogie: Van Goorle, Martena en Harinxma76 (2014) 170-196
RULER, HAN VAN- Substantiële entiteiten zonder vorm. Gorlaeus' worsteling met Aristoteles76 (2014) 197-228
GOUDRIAAN, AZA- Gorlaeus en de Arminiaanse kwestie76 (2014) 229-246
LÜTHY, CHRISTOPH- Wat was de filosofische betekenis van David Gorlaeus?76 (2014) 247-258
HOEKSTRA, JARICH- By de bare bult en oare distributive kwantifisearjende ferhâldingswurdkloften yn it Frysk76 (2014) 261-285
MOLEMA, MARIJN- Een arendsoog op Noord-Nederland. Het nut van geschiedenis voor regionaal-economisch beleid76 (2014) 286-310
HOOGEBOOM, BART- De lange weg naar krimp. Anderhalve eeuw ontvolking in oostelijk Friesland76 (2014) 311-338
FRANKOT, EDDA- De 'Ordinancie van Staveren' en het Hanzeatisch zeerecht77 (2015) 1-23
WESTRATE, JOB- Aan de rand van Hanze en Holland. De positie van Westerlauwers Friesland in de laatmiddeleeuwse handelsnetwerken rond de Noordzee77 (2015) 24-55
ROODHUYZEN-VAN BREDA VRIESMAN, D.J.A.- De 'Admiraliteit in Friesland' en Harlingen77 (2015) 56-79
LESGER, CLÉ- Harlingen en Amsterdam: havenfuncties in het Zuiderzeegebied omstreeks het midden van de zeventiende eeuw77 (2015) 80-99
POSTMA, FERENC- Warum Johannes Gele Debreceni bei Nacht und Nebel aus Franeker verschwunden ist: Die Franeker Inventarliste seiner dort hinterlassenen Bücher und Güter (1661)77 (2015) 107-123
COOLS, HANS- Het bezoek van een Toscaans reisgezelschap aan Friese inboorlingen. Het daguitstapje van Cosimo de' Medici naar Stavoren en Molkwerum op 26 juni 166977 (2015) 124-138
KOOPMANS, JOOP W.- Maria Louise in het Nederlandse nieuws (1709-1765)77 (2015) 139-164
HOEKSTRA, ERIC- A historical note on the (in)declinable relative pronoun and its syntactic functions77 (2015) 165-174
BLOEMENDAL, JAN en HANS COOLS- Woord vooraf78 (2016) 3-5
BERGSMA, WIEBE- 'Soort zoekt soort'. Erasmus en Camminga78 (2016) 6-58
AKKERMAN, FOKKE- Agricola en Erasmus78 (2016) 59-68
HERWAARDEN, JAN VAN- 'Of ik een Bataaf ben weet ik niet zo zeker, … of is het misdadig om Bataaf te zijn?' Over wat Erasmus dacht wat hij was en de betekenis van 'ons'78 (2016) 69-99
BLOEMENDAL, JAN- De correspondentie met een Fries in Engeland. Erasmus en Johannes Sixtinus78 (2016) 100-113
DENEIRE, TOM- Erasmus, Viglius van Aytta en het Ciceronianisme78 (2016) 114-133
SLUIS, JACOB VAN- Erasmus, Tiara en de eerste collectie van de Franeker academiebibliotheek78 (2016) 134-144
TUINEN, PITER VAN- 'Komt leert vrijen!' Maakte Erasmus school in Friesland?78 (2016) 145-169
SALVERDA, REINER en ERIC HOEKSTRA- Fryske literatuer, op oare wize lêzen78 (2016) 185-189
SALVERDA, REINER en ERIC HOEKSTRA- Friese literatuur, anders gelezen78 (2016) 190-194
GERBRANDY, PIET- Temmen en inbedden. Op zoek naar de ziel van Gysbert Japicx78 (2016) 195-207
JONG, ALPITA DE- De wet van de voorwaartse bûtensprong78 (2016) 208-216
VRIES, ABE DE- In korreksje op de kanon. Libben en poëzij van Marten Hepkes Bakker (1848-1927)78 (2016) 217-229
BOERSMA, PITER- Friesche Tjerne is gewoan in minske78 (2016) 230-240
OOSTENDORP, MARC VAN- Dual metrics in Tsjêbbe Hettinga's poetry78 (2016) 241-254
RIEMERSMA, FRIDUWIH- Wa't skriuwt dy bliuwt. Jelle Brouwer en de politisearring fan de Fryske literatuer78 (2016) 255-274
LIET, HENK VAN DER- 'Frjemd en dochs eigen?' Overdenkingen bij de vertalingen uit het Scandinavisch taalgebied van J.H. Brouwer en A.I. Brouwer-Prakke78 (2016) 275-290
REDAKSJE- It Beaken yn 201779 (2017) 1-1
HOEKSTRA, JARICH- 'Jou dy no mar del'. Weromwurkend 'jaan' as tiidwurd fan lichemsbeweging en fuortbeweging yn it Frysk79 (2017) 2-26
DRAAISMA, KEES- Een nieuwe kijk op Caspars dijk79 (2017) 27-105
LEEMANS, ROB en JAN DE VRIES-1666: De Ingelske fuery op Flylân en Skylge79 (2017) 137-138
LEEMANS, ROB en JAN DE VRIES-1666: De Engelse furie op Vlieland en Terschelling79 (2017) 139-140
ROYEN, PAUL C. VAN- Het belang van Vliestroom en Texelstroom voor de koopvaardij79 (2017) 141-151
VLIET, ADRI P. VAN- Van centraal naar decentraal. De marineorganisatie tijdens de Republiek79 (2017) 152-175
KAM, JAAP DE- De Engelse Zeeoorlogen: een ontwikkeling van de betrekkingen tussen twee maritieme naties en twee supermachten in de 17e eeuw79 (2017) 176-200
ROMMELSE, GIJS en ROGER DOWNING- 'Holmes's bonfire', an interpretation on the basis of national identities79 (2017) 201-214
HOEKSTRA, JARICH- 'De nije molke farsc ind fris, sa as se fenne kou komd is.' Pronominaal slachte by stoffen yn it (âldere) Nijfrysk80 (2018) 2-21
POSTMA, FERENC- Das Testament des verstorbenen ungarischen Studenten Johannes/János N. Szepsi (Franeker, den 28. April 1658) und die erfreuliche Entdeckung von etlichen Büchern aus seinem Nachlass80 (2018) 22-58
REINSMA, RIEMER- Zorgen over het cultureel erfgoed: Taalkeuze op plaatsnaamborden in Friesland: eentalig Fries, tweetalig (FN, NF) of eentalig Nederlands? 80 (2018) 59-79
HOEKSTRA, ERIC en REINIER SALVERDA-Friese letterkunde: ogen open, nieuwe ontdekkingen. (Een inleidend kader.)80 (2018) 85-104
AMELSVOORT, JESSE VAN Bemiddelende minderheden. Literatuur in een tijd van woede80 (2018) 105-116
BÖHMER, MAREIKEDie Kreisform im friesischsprachigen Werk von James Krüss80 (2018) 117-137
COLMER, DAVIDOn Translating Ellin Nickelsen’s ‘Min hidj hee hööl’ into English80 (2018) 138-145
ENGELBRECHT, WILKENFries en Friese literatuur vanuit een Centraal-Europees perspectief80 (2018) 146-163
HUTCHISON, MICHELEImagining the Frisian farm (or the Notable Absence of Green Cheese)80 (2018) 164-173
KINGMA, MARJAThe Frisian Collections in the British Library80 (2018) 174-181
KROL, JELLEReculer Pour Mieux Sauter: Towards a Pattern in the Work of Four Minority Language Literature Writers80 (2018) 182-191
POST, JANTSJEBrêge-oersetters, in-between-translations80 (2018) 192-201
SYTSEMA, JOHANNEKEFrisian(s) in Oxford Libraries80 (2018) 202-220
UUDEN, CORNELIE VANNine van der Schaaf (1882-1973)80 (2018) 221-230
VANSELOW, WENDYDie nordfriesische Erzählliteratur nach 1945: vier Schrifsteller/innen und ihre Werke80 (2018) 231-246
VEENBAAS, JABIKIt kreakjen fan de âlde beam. Oer it Fryske wurk fan Theun de Vries en de oerienkomsten en ferskillen mei syn lette Nederlânsktalige fersen80 (2018) 247-257
VINCENT, PAULDiscoveries and Pitfalls in Translating Seventeenth and  Eighteenth-Century Frisian Literature80 (2018) 258-267
VRIES, ABE DEKonstruksje fan sosjale identiteit yn it Fryske realisme. It betide wurk (1848-1860) fan Waling Dykstra80 (2018) 268-281
OLTHOF, JELTEFoaropwurd81 (2019) 1-2
VRIES, OEBELEHoe middeleeuws Friesland zich profileerde met de Friese vrijheid81 (2019) 3-14
OLTHOF, JELTEFries en vrij in revolutietijd81 (2019) 15-30
JENSMA, GOFFEVrijheid als innerlijke deugd. De paradox van de 'Friese vrijheid' in de negentiende eeuw81 (2019) 31-53
HOEKSTRA, ERICWij Joden, eh Friezen, knielen alleen voor God81 (2019) 54-62
DRAAISMA, KEESHoe gedenken we Caspar de Robles in 2026? De hardnekkigheid van wetenschappelijke consensus81 (2019) 63-94
SURDÈL, STEVEN en HENK NELLENPetreius Tiara (Workum 1514-Franeker 1586), humanist in de schadum81 (2019) 99-142
VRIES, ABE DEIn drystmoedige Amos yn Sint Jabik. It skriuwerskip fan Wopke Jakobs de Jong81 (2019) 143-170
ALMA, Lsjoch HALLEMA, A.
BAKKER, G.sjoch ek VRIES, K. DE
BEETSTRA, W.T.[Sjoch ek "Forbettering" op s. 163 fan deselde jiergong]
BEKKEMA, KL J.sjoch KRAMER, E.
BEZOOIJEN, RENÉE VANsjoch KOPPERS, JESSICA
BOELENS, KR.sjoch ek TUBELLA, IMMA
BOSMA, MEINEsjoch JANSMA, LAMMERT G.
BREUKER, PH.H.sjoch ek STEENMEIJER-WIELENGA, TINEKE J.
BREUKER, PH.H.sjoch ek STRIEN, C.D. VAN
BROERSMA, LOURENSsjoch DIJK, JOUKE VAN
CLEVERINGA, P.sjoch STEENBEEK, P.
COOLS, HANSsjoch BLOEMENDAL, JAN
DIJKEMA, J.sjoch PELLENBARG, P.H.
DIJKSTRA, ARJENsjoch LÜTHY, CHRISTOPH
DYKSTRA, KLAESsjoch ek STEENMEIJER-WIELENGA, TINEKE J.
DOWNING, ROGERsjoch ROMMELSE, GIJS
EHRESMANN, TODDsjoch BOUSQUETTE, JOSHUA
FABER, S.sjoch ek BOUMA, LIEUWE H.
FÈBRE, W. LE[Sjoch ek reaksje Van der Molen yn deselde jrg., s. 150-155]
FOKKEMA, K.[Sjoch ek: "Inkelde oanfollingen en forbetteringen" yn deselde jrg., s. 184]
GANS, W. DEsjoch STEENBEEK, P.
GERNEZ, D.[Sjoch ek it neiskrift fan J. Keuning yn deselde jrg., s. 59-61]
GlJSSELING, M.sjoch ek OBREEN, H.T.
GOEDE, MARTIJN DEsjoch JANSMA, LAMMERT G.
GORTER, DURKsjoch DIJK, KLAAS VAN
GORTER, DURKsjoch YTSMA, JEHANNES
GROENE, HANS DEsjoch SINDEREN, JARIG VAN
HAARTSEN, TIALDAsjoch KLUNDER, RENSKE
HALBERTSMA, H.[Sjoch ek de "Ergänzung" fan P. Zylmann, 1950]
HEIJINK, W.sjoch CNOSSEN, J.
HEMMINGA, PIETsjoch ek BOUMA, LIEUWE H.
HOEKSTRA, ERICsjoch ek SALVERDA, REINIER
HOEKSTRA, JARICHsjoch ek HAAN, RIENK DE
HOFSTRA, L.[Sjoch ek it neiskrift fan Van der Meulen yn deselde jrg., s. 18]
HOLSBRINK, J.H.[Sjoch ek it neiskrift fan K. Terpstra yn deselde jrg. 1983, s. 100]
HUT, ARJANsjoch HOEKSTRA, ERIC
YTSMA, JEHANNESsjoch ek BOELENS, KRINE
JAARSMA, A.A.sjoch ek HAAN, Tj.W.R. DE
JANSEN, JAC.[Sjoch ek 'Korreksje' yn jrg. 13 (1951), s. 148]
JANSMA, LAMMERT G.sjoch ek KLAVER, P.M. DE
JELSMA, GJALT H.sjoch ek JANSMA, LAMMERT G.
JONG LSN, J.L. DE[Sjoch ek it neiskrift fan Th. Lambooij yn deselde jrg., s. 236]
JOUSMA, ANNE[Sjoch ek "Rjochtsettingen en oanfollingen" yn jrg. 43 (1981), s. 279]
KALIFA, SIMON[Sjoch ek de "Forbettering" yn jrg. 23 (1961), s. 52]
KEULEN, EMKE JELMERsjoch ek ZWERVER, EDNA
KLAVER, PETER DEsjoch BRUINSMA, EEF
KNOL, J.sjoch ek STEENMEIJER-WlELENGA, TlNEKE J.
KRAMER, E.sjoch ek GALESTIN, M.C.
KRAMER, E.sjoch ek SLUIS, J. VAN
KUINDERSMA, HENKsjoch ek KEULEN, EMKE JELMER
KUIPER, YMEsjoch ek BORGHUIS, MARTHYN
KUIPER, YMEsjoch ek VRIES, BARTELD DE
LAAGLAND, H.A.sjoch GALESTIN, M.C.
LEEUWEN, MARCO H.D. VANsjoch MAAS, INEKE
MANDEMAKERS, KEESsjoch ek POPPEL, FRANS VAN
MEESTER, W.J.sjoch PELLENBARG, P.H.
MOL, J.A.sjoch ek BEETSTRA, W.T.
MOLEN, S.J. VAN DERsjoch ek KALMA, J.J.
NELLEN, HENKsjoch SURDÈL, STEVEN
NOTA, D.sjoch HEMMINGA, PIET
OOSTERHOUT, M.[Sjoch ek reaksje J.P. Winsemius, 1964]
OPHEM, JOHAN VANsjoch JANSMA, LAMMERT G.
OVER, H.J.sjoch JANSEN JR, J.
PIEBENGA, GRYT A.sjoch TOORN-PIEBENGA, G.A. VAN DER
PLANK, P.H. VAN DERsjoch ek BOELENS, KR.
POORTINGA, Y.sjoch ek KOOI, JURJEN VAN DER
POORTINGA, Y.sjoch ek DYKSTRA, KLAES
POSTMA, B.sjoch SPELBERG, H.C. LUTJE
REITSMA, JOGCHUMsjoch DYKSTRA, ANNE
RIEMERSMA, TR.sjoch STEENMEIJER-WIELENGA, TINEKE J.
RIJN, J.G. VANsjoch ek BOUMA, LIEUWE H.
RIJN, J.G. VANsjoch ek HEMMINGA, PIET
RIJN, J.G. VANsjoch ek JANSMA, L.G.
SALVERDA, REINIERsjoch ek LOOPER, BERT
SALVERDA, REINIERsjoch ek HOEKSTRA, ERIC
SEVENSTER, SIBEsjoch JONG, GEALE DE
SYBRANDY, A.sjoch ek HEIDE, J.W. VAN DER
SIERKSMA, KL.sjoch ek BRUCH, H.
SIKKEMA, M.sjoch MEERBURG, G.A.G.
SLUIS, J. VANsjoch ek KRAMER, E.
SPAHR VAN DER HOEK, J.J.sjoch ek WIEGERSMA, J.S.
SPANNINGA, HOTSOsjoch ek BORGHUIS, MARTHYN
STAPELKAMP, CHR.[Sjoch ek oanfolling yn jrg. 18 (1956), 228-229]
STIENSTRA, ANDRYS[sjoch ek "Rjochtsettingen en oanfollingen" yn jrg. 43 (1981), s. 179]
STRIJKER, DIRKsjoch DIJK, JOUKE VAN
TAAYKE, E.sjoch SANDEN, W. VAN DER
TIEMERSMA, ANNAsjoch BRUINSMA, EEF
TJESSINGA, J.C.sjoch ek OVERDIEP, G.
TOMLIN, R.S.O.sjoch BOWMAN, A.K.
TOOREN, A.J. VANsjoch TOOREN, B.F. VAN
TUINEN, PITER VANsjoch ek TUINEN, S. VAN
TUINHOF, P.sjoch VRIES, K. DE
VAAN, MICHIEL DEsjoch BREMMER JR, ROLPH H.
VEEN, BAUKE VAN DERsjoch ek KOK, D.W.
VEEN, KLAAS F. VAN DERsjoch ek HOEKSTRA, JARICH
VEENSTRA, DURKsjoch HOEKSTRA, JARICH
VERDENIUS, A.A.[Sjoch ek it neiskrift fan J.H. Brouwer op s. 134]
VERHAAR, C.H.A.sjoch ek JANSMA, LAMMERT G.
VERHAAR, C.H.A.sjoch ek KLAVER, P.M. DE
VERSLOOT, ARJENsjoch ek ORMELING, FERJAN
VINYAMATA, EDUARDsjoch TUBELLA, IMMA
VISSER, WILLEMsjoch ek HOEKSTRA, JARICH
VOS, EDWIN DEsjoch KLAVER, PETER DE
VRIES, BARTELDsjoch BORGHUIS, MARTHYN
VRIES, JAN DEsjoch ek LEEMANS, ROB
VRIES, K. DEsjoch ek BOUMA, LIEUWE H.
VRIES, K. DEsjoch ek HEIDE, J.W. VAN DER
VRIES, K. DEsjoch ek KOOI, JURJEN VAN DER
VRIES, K. DEsjoch ek TAMMINGA, D.A.
WAGEMAKERS, P.H.sjoch KOOPMANS, J.
WEEGEN, TH. VAN DERsjoch NUSTELING, H.P.H.
WIEGERSMA, M.sjoch ek POSTMA, O.
WIELEN, H.G.W. VAN DERsjoch ek SPAHR VAN DER HOEK, J.J.
WlNSEMIUS, J.P.[Sjoch ek M. Oosterhout, 1963]
WISSEN, L.J.G. VANsjoch VENHORST, V.A.
WOUDA, D.F.sjoch POSTMA, O.
Y: sjoch nei H
ZANDSTRA, J.G.sjoch ek CNOSSEN, J.
ZONDERGELD, G.R.[Sjoch ek "Rjochtsettingen en oanfollingen" yn jrg. 43 (1981), s. 279]