It nijste nûmer:

Jiergong 79 (2017) | 1/2

    Ynhâld

De redaksje 

    It Beaken yn 2017 1

Jarich Hoekstra

    Jou dy no mar del. Weromwurkjend jaan as tiidwurd fan lichemsbeweging en fuortbeweging yn it Frysk 2-26

Kees Draaisma

    Een nieuwe kijk op Caspars dijk 27-105

Besprek 106-129

Oankundiging 130-134

Auteurs 135


Eardere nûmers

Jiergong 78 | 2016
nûmer 1/2: Erasmus en de Friezen, Friezen en Erasmus

Jiergong 77 | 2015
nûmer 3/4
nûmer 1/2

Jiergong 76 | 2014
nûmer 4
nûmer 2/3: David Gorlaeus (1591-1612)
nûmer 1

Jiergong 75 | 2013
nûmer 3/4: 175 jier Fries Godgeleerd Gezelschap
nûmer 1/2: famylje-argyf Van Eysinga-Vegilin van Claerbergen

Jiergong 74 | 2012
nûmer 3/4: Wigle van Aytta (1507-1577)
nûmer 1/2: Spoaren fan it Frysk en de Friezen yn Noard-Hollân

Jiergong 73 | 2011
nûmer 3/4
nûmer 1/2: Piter Jelles Troelstra

Jiergong 72 | 2010
nûmer 3/4
nûmer 1/2

Jiergong 71 | 2009
nûmer 3/4: Het geheim van Tolsum. Een herinterpretatie van een Romeins schrijfplankje
nûmer 1/2: Biografie en Arbeidersbeweging

  .