It nijste nûmer:

Jiergong 78 (2016) | 1/2

Erasmus en de Friezen, Friezen en Erasmus

 

  Ynhâld

De redaksje

  It Beaken yn 2016 1

Jan Bloemendal en Hans Cools

  Woord vooraf 3-5

Wiebe Bergsma

  'Soort zoekt soort": Erasmus en Cammingha 6-58

Fokke Akkerman

  Agricola en Erasmus 59-68

Jan van Herwaarden

  'Of ik een Bataaf ben weet ik niet zo zeker, ... of is het misdadig een Bataaf te zijn?' Over wat Erasmus dacht wat hij was en de betekenis van 'ons' 69-99

Jan Bloemendal

  De correspondentie met een Fries in Engeland. Erasmus en Johannes Sixtinus 100-113

Tom Deneire

  Erasmus, Viglius van Aytta en het Ciceronianisme 114-133

Jacob van Sluis

  Erasmus, Tiara en de eerste collectie van de Franeker academiebibliotheek 134-144

Piter van Tuinen

  'Komt, leert vrijen!' Maakte Erasmus school in Friesland? 145-169

Yndeks op persoansnammen 170-179

Yndeks op geografyske nammen 180-183

Auteurs 184


Eardere nûmers

Jiergong 78 | 2016
nûmer 1/2: Erasmus en de Friezen, Friezen en Erasmus

Jiergong 77 | 2015
nûmer 3/4
nûmer 1/2

Jiergong 76 | 2014
nûmer 4
nûmer 2/3: David Gorlaeus (1591-1612)
nûmer 1

Jiergong 75 | 2013
nûmer 3/4: 175 jier Fries Godgeleerd Gezelschap
nûmer 1/2: famylje-argyf Van Eysinga-Vegilin van Claerbergen

Jiergong 74 | 2012
nûmer 3/4: Wigle van Aytta (1507-1577)
nûmer 1/2: Spoaren fan it Frysk en de Friezen yn Noard-Hollân

Jiergong 73 | 2011
nûmer 3/4
nûmer 1/2: Piter Jelles Troelstra

Jiergong 72 | 2010
nûmer 3/4
nûmer 1/2

Jiergong 71 | 2009
nûmer 3/4: Het geheim van Tolsum. Een herinterpretatie van een Romeins schrijfplankje
nûmer 1/2: Biografie en Arbeidersbeweging

  .