Skip to main content

Mercator's Meartaligens Lêzing troch Jean-Marc Dewaele (Birkbeck, UK)

Ferheugd kundiget ús Mercator Kennissintrum oan dat de Mercator's Meartaligens Lêzing dit jier jûn wurde sil troch Prof. Jean-Marc Dewaele (Birkbeck, University of London). Op 22 novimber 2022 sil Dewaele sprekke oer 'Learners' experience of flow in foreign language classes' ('Hoe't taallearders 'flow' ûnderfine yn frjemdetaallessen', gearfetting hjirûnder). De lêzing fynt online plak (fia Zoom), sadat elkenien op 'e wrâld dielnimme kin. Dielname is fergees, mar wy freegje jo freonlik om jo fóár 15 novimber yn te skriuwen.

Datum: Tiisdei 22 novimber 2022
Plak: Online (ZOOM)
Tiid: 16:00-17:00 oere
Taal: Ingelsk
Registrearje: Fia Mercator/ZOOM (foar 15 novimber)
Flyer (pdf): English / Frysk

 

Oer de sprekker

Jean-Marc Dewaele is professor Tapaste Taalkunde en Meartaligens oan Birkbeck, Universiteit fan Londen. Hy is de haadredakteur fan it Journal of Multilingual and Multicultural Development, foarsitter fan de International Association for the Psychology of Language Learning, en hy ûntfong ûnder mear de Distinguished Scholar Award (2022) fan de European Second Language Association.

 

Gearfetting

Jean-Marc Dewaele - 'Learners' experience of flow in foreign language classrooms' ('Hoe't taallearders 'flow' ûnderfine yn frjemdetaallessen')

It konsept flow waard yntrodusearre troch psycholooch Csíkszentmihályi (1990) en ferwiist nei in harmonieus oardere bewustwêzen wêrby’t tinzen, hannelings en emoasjes opinoar ôfstimd reitsje by it útfieren fan in útdaagjende taak. Nettsjinsteande tanimmende belangstelling foar de emoasjes fan frjemdetaallearders, begjinnend mei Dewaele en MacIntyre (2014), is it ûnderwerp flow navenant noch altyd net bot ûndersocht yn tapast taalkundich ûndersyk. Flow is wichtich, want it wurket ferslaavjend en hat sterk motivearjende kwaliteiten (Piniel & Albert, 2019; Dewaele, Saito & Halimi, 2022).

Yn syn presintaasje jout Dewaele in oersjoch fan it nijste ûndersyk nei de ûnderfinings fan flow by frjemdetaallearders. Hy lit fierder sjen hoe’t dy ûnderfinings troch de tiid hinne tanimme yn frekwinsje en yntinsiteit en hoe’t sy beynfloede wurde troch positive en negative emoasjes en troch de learkrêft (Dewaele & MacIntyre, 2022a; Dewaele & MacIntyre, 2022b). Flow is benammen fan belang yn frjemdetaallessen, want it helpt taallearders om oer har selsbewustwêzen en skrutelens hinne te kommen.

 

Referinsjes

Csíkszentmihályi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. Harper Collins. https://doi.org/10.1080/00222216.1992.11969876

Dewaele, J.-M., Kamal Ahmed, I., & Albakistani, A. 2022). Is flow possible in the Emergency Remote Teaching foreign language classroom? Education Sciences, https://doi.org/10.3390/educsci12070444

Dewaele, J.-M. & MacIntyre, P. D. (2014). The two faces of Janus? Anxiety and Enjoyment in the Foreign Language Classroom. Studies in Second Language Learning and Teaching, 4(2), 237-274. https://doi.org/10.14746/ssllt.2014.4.2.5

Dewaele, J.-M., & MacIntyre, P. D. (2022a). “You can't start a fire without a spark”. Enjoyment and the Emergence of Flow in Foreign Language Classrooms. Applied Linguistics Review. https://doi.org/10.1515/applirev-2021-0123 

Dewaele, J.-M., & MacIntyre, P. D. (2022b). Do Flow, Enjoyment and Anxiety emerge equally in English Foreign Language Classrooms as in other Foreign Language Classrooms? Revista Brasileira de Linguística Aplicada, 22(1), 156-180. https://doi.org/10.1590/1984-6398202218487 

Dewaele, J.-M., Saito, K., & Halimi, F. (2022) How Foreign Language Enjoyment acts as a buoy for sagging motivation: A longitudinal investigation. Applied Linguistics. https://doi.org/10.1093/applin/amac033

Piniel, K. & Albert, A. (2019). Motivation and Flow. In M. Lamb, K. Csizér, Henry, A., & S. Ryan (Eds.), The Palgrave Handbook of Motivation for Language Learning (pp. 579-597). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-28380-3_28