Skip to main content

Meslânzer Woardeboek sjocht it ljocht

Siebren Dyk

Neidat der jierren oan wurke is, is it safier dat der in wurdboek fan it dialekt fan Midslân op Skylge presintearre wurde kin. Dat sil wêze op tongersdei 14 maart yn Het Wapen van Terschelling yn Meslâns, sa't Midslân lokaal neamd wurdt.

Skylge is dialektologysk in apart gefal. West-Skylge en de eastlike doarpen binne fanâlds Frysktalich, al is dat dan ek in Frysk dat flink fan dat op 'e fêstewâl ôfwykt. Boppedat ferskille it Westers en it Aasters ek noch wer faninoar. Dêrtuskenyn wurdt der yn Midslân en byhearrende doarpen en buorskippen in taal praat dy't heart by de Nederlânsk-Fryske mingdialekten lykas it Stedsfrysk, it Bilts en it Amelânsk. Binnen dat gehiel hat it Meslânzers in eigen karakter. Sa wurde de begjinlûden g- en sk- op syn Nederlânsk útsprutsen, oars lykop mei de útspraak yn it Westers en Aasters. Bysûnder is ek dat de saneamde einûntstimming faak mist. Sa wurdt it wurd ‘brief’ as briiv yndied mei in v-lûd útsprutsen.

Eigen wurden
Fierders hat it Meslânzers in grut tal hiel eigen wurden. Dy binne yn it wurdboekpart fan sa'n 150 siden byinoarbrocht. Se binne troch in yndeks ek oer it Nederlansk op it spoar te kommen. It boek, dat meiinoar 286 siden telt, hat njonken in ynlieding ek in oersjoch fan útspraak en grammatika.

Oan it wurdboek is sûnt 2008 wurke troch Triny Martens, Gettje Pals, Nel Swart en Piet Smit, mei de stipe fan in klankboerdploech fan dialektsprekkers. In fiif jier lyn krigen se ek de help fan de doe krekt pensjonearre taalkundige/leksikograaf Siebren Dyk. De âld-meiwurker - en hjoeddeisk gastûndersiker - fan 'e Fryske Akademy soarge dat de oarspronklike wurdlisten yn in wurdboekformaat oerbrocht waarden, en hy rette ek mei it grammatikale part.

It Meslânzer Woardeboek wurdt útjûn troch de Afûk, as nûmer 1142 fan 'e Fryske Akademy en as diel 14 yn 'e Rige Fryske Dialektstúdzjes. De priis is €29,90. ISBN: 978-94-93318-25-0.
 

Wat presintaasje Mêslânzer Woardeboek
Wannear tongersdei 14 maart 2024, 16.00 oere
Wêr Het Wapen van Terschelling, Midslân (Skylge)
Tagong fergees