Skip to main content

Telefoan
058-213 14 14 (resepsje)

Mail
fbergsma@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
https://fennabergsma.nl/

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/fennabergsma/

Bergsma, dr. F. (Fenna)

taalkundich ûndersiker

Telefoan
058-213 14 14 (resepsje)

Mail
fbergsma@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
https://fennabergsma.nl/

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/fennabergsma/

Spesjalisme(n)

Syntaksis en morfology

 

Biografy

Fenna Bergsma (1991, Reduzum) behelle yn 2013 har bachelordiploma Linguistics oan de Ryksuniversiteit yn Grins en yn 2015 har masterdiploma Linguistics oan de Universiteit fan Amsterdam. Se hat har proefskrift oan de Goethe Universiteit yn Frankfurt (Dútslân) skreaun. Dy gie oer hoe’t de ynterne struktuer fan in wurd de grammatikaliteit fan in sin beynfloedet. Se fergelike dêrfoar frije relatyfsinnen en relatyfpronomen út ferskillende talen mei inoar. Fan oktober 2021 ôf wurket Fenna as taalkundich ûndersiker oan’e Fryske Akademy en docht se ûndersyk nei Fryske morfology en syntaksis.