Skip to main content

Hoekstra, dr. E. (Eric)

taalkundich ûndersiker

Spesjalismen

twataligens; histoaryske syntaksis; frekwinsje en analogy; oersettingen; literatuer; talen yn kontakt

 

Projekten

Fryske Grammatika (projektmeiwurker)
Taalportaal (projektmeiwurker)
Talen yn kontakt

 

Biografy

Eric Hoekstra (It Hearrenfean, 1960) studearre Algemiene Taalwittenskip yn Grins, dêr’t er yn 1991 promovearre. By it Meertens Instituut hat er as syntaktikus tusken 1992 en 1999 ûndersyk dien nei de ferskillen tusken de dialekten fan Grinslân, Drinte en Noard-Hollân. Dêrnei is der yn tsjinst kommen fan ’e Fryske Akademy, dêr’t er syn ûndersyksmêd stadichoan ferlein hat nei de relaasje tusken frekwinsje en analogy, en de fraach hoe’t grammatikale ynteraksjes yn it twatalige brein plakfine.

Hoekstra hat in lange rige taalkundige publikaasjes op syn namme stean. Sa publisearre er oer de Fryske grammatika, Fryske ynfloeden yn Hollânske dialekten, oer histoaryske syntaksis, taalpolityk en taalferoaring. Hy is mei-organisator fan de Dei fan de Fryske Taalkunde en fan de Dei fan de Fryske Letterkunde.

Dêrneist hat Eric Hoekstra in Fryske oersetting fan ’e Bhagavad Gita en fan Also sprach Zarathustra fan Friedrich Nietzsche makke, in poëtyske bewurking fan de Tao Te Ching fan Lao Tse en in blomlêzing gearstald en oerset fan Fryske literatuer út ’e 17e iuw (Midfrysk Goud).

Hoekstra beskôget himsels as geasteswittenskipper yn de brede sin fan it wurd.

 

Publikaasjes (seleksje)

Hoekstra., E. (2020). Frequentie en luie-stoeltaalkunde: Een Friese taalkundige blikt terug op Nederlandse Taalkunde en op zichzelf. Nederlandse Taalkunde 25 (2-3), 197-204

Hoekstra, E., G. de Jong (2020). Frisian Literature in Education. In: Teaching Language and Literature On and Off-Canon, 144-161.

Hoekstra, E., A. Versloot (2019). Factors promoting the retention of irregularity. Morphology 29, 31-50.

Versloot, A., E. Hoekstra (2019. Blocking as a Function of the Nature of Linguistic Representations: Where Psycholinguistics and Morphology Meet. In: Competition in Inflection and Word-Formation. Springer, 145-166.

Hoekstra, E., A. Merkuur, M. Sloos and J. van de Weijer. (2018). Calculating a pattern’s competitive strength: Competition between /æ/ and /ʌ/ in irregular simple pasts and past participles in English. The Mental Lexicon. 13, 1, p. 143-157.

Hoekstra, E. (2017). Synchrony/diachrony, frequency and analogy. Nederlandse Taalkunde. 22, 1, p. 75-78.

Hoekstra, E. & F. van der Kuip. (2017). Peanut butter, compositionality and semantic transparency in loan translations. Taal en Tongval 69 (1), 137-156. 

Salverda, R. & E. Hoekstra. (2017). Fryske literatuer, op oare wizen lêzen / Friese literatuur, anders gelezen. It Beaken 78, 185-194.

van Sluis, P., Hoekstra, E. & Van de Velde, H. (2016). Bildts as a mixed language. International Journal of the Sociology of Language. 2016, 242, p. 59-80.

Bosma, E., Blom, E., Hoekstra, E. & Versloot, A. P. (2016). A longitudinal study on the gradual cognate facilitation effect in bilingual children’s Frisian receptive vocabulary. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism.

Hoekstra, E. & Versloot, A. P. (2016). Attraction between words as a function of frequency and representational distance: words in the bilingual brain. Linguistics 54, 6, p. 1223-1240.

Hanssen, E., Versloot, A., Hoekstra, E., Banga, A., Neijt, A., & Schreuder, R. (2015). Morphological variation in the speech of Frisian-Dutch bilinguals. (Dis)similarity of linking suffixes and plural endings. Linguistic Approaches to Bilingualism 5(3), 356–378. doi 10.1075/lab.5.3.03han

Hoekstra, E. (2015). All articles on Frisian syntax. Taalportaal.org

Hoekstra, E., & Versloot, A. (2015). Three-Verb Clusters in Interference Frisian: A Stochastic Model over Sequential Syntactic Input. Language and Speech, 58. doi: 10.1177/0023830915577009

Hoekstra, E., & Slofstra, B. (2013). A diachronic study of the negative polarity item syn leven ‘his life > ever’ in West Frisian between 1550 and 1800. Language: Journal of the Linguistic Society of America 89(4), e39-e55. DOI: 10.1353/lan.2013.0059

Hoekstra, E., & Van Koppen, M. (2013). Holland and Utrecht: Morphology and syntax. In F. Hinskens & J. Taeldeman (Eds.), Language and Space: Dutch (Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation, 3). Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, 418-433.

Hoekstra, E., Slofstra, B., & Versloot, A. (2012). Changes in the use of the Frisian quantifiers ea/oait "ever" between 1250 and 1800. In A. van Kemenade & N. de Haas (Eds.), Historical Linguistics 2009. Selected papers from the 19th International Conference on Historical Linguistics, Nijmegen, 10-14 August 2009 (Current Issues in Linguistic Theory, 320). Berlin: John Benjamins Publishing Company, 171-189.

Hoekstra, E. (2011). Negative polarity in morphology: the case of Frisian FOLLE ‘much, many’ as compared to Dutch VEEL. In R. Nouwen & M. Elenbaas (Eds.), Linguistics in the Netherlands 2011, 25-37.

Hoekstra, E. (2011). VAN als markeerder van zinnen in de directe en indirecte rede in het Fries en het Nederlands. Leuvense Bijdragen: tijdschrift voor Germaanse filologie, 96, 169-188.

Hoekstra, E., & Riemersma, A. (2010). Limburgse en Friese toestanden. Besprekingsartikel van Rob Belemans "Taal of Tongval. De gespleten Limburgse kus, oraal erfgoed en taalpolitiek". Taal en tongval 62(2), 235-250.

Slofstra, B., Hoekstra, E., & Versloot, A. (2010). Een voorbeeld van gecamoufleerde taalbeinvloeding: samenstellingsvormen van sjwasubstantieven in het Fries. Taal en tongval, 61, 21-44.

Hoekstra, E. (2010). Grammatical information in dictionaries. In A. Dykstra & T. Schoonheim (Eds.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress (Leeuwarden, 6-10 July 2010). Ljouwert: Fryske Akademy/Afûk, 1007-1012.

Hoekstra, E., & Slofstra, B. (2008). How majority languages influence minority languages: the linguistic mechanisms and some consequences for language maintenance through education. In T. de Graaf, N. Ostler & R. Salverda (Eds.), Endangered Languages and Language Learning. Proceedings of the Conference FEL XII. Ljouwert: Fryske Akademy, 31-37.

Hoekstra, E. (2003). Frisian. Standardization in progress of a language in decay. In W. Vandenbussche & A. Deumert (Eds.), The standardization of the Germanic Languages. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 195-211.

Hoekstra, E. (2001). Frisian Relicts in the Dutch dialects. In H.H. Munske (Ed.), Handbuch des Friesischen / Handbook of Frisian Studies. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 138-142.

Hoekstra, E. & Van Koppen, M. (2000). Het Bildts als resultaat van Fries-Hollands taalcontact. In D. Boutkan & A. Quak (Eds.), Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik, 54, 89-106.

Hoekstra, E. (1991). Licensing Conditions on Phrase Structure. Dissertation, University of Groningen. Groningen Dissertations in Linguistics 2.

 

Yn 'e media

Hoekstra, E., Merkuur, A. A., Sloos, M. & van de Weijer, J. 2018 (12-07). Hoe veranderen sterke werkwoorden? NemoKennislink.

GPTV: It Frysk vernederlandst. Ynterview GPTV (regionale tv), 27 October 2015.

Hoekstra, E. & Versloot, A. (2015). Hoe Fries Hollands wordt: Taalverandering door tweetaligheid. Kennislink, 23 October 2015.

Hoekstra, E. (2014). Geesteswetenschap laat aandacht voor de moraal ontglippen. Friesch Dagblad [Leeuwarden], 27 December 2014, p. 12.

Hoekstra, E. & Riemersma, A. (2012). Is het Fries een taal? Over streektaalbeleid. In M. Boogaard & M. Jansen (Eds.), De taalcanon. Alles wat je altijd al had willen weten over taal. Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 176-179.

Hoekstra, E. & Jansen, M. (2010). Het Fries als taalfamilie. Kennislink, 27 January 2010.