Skip to main content

Hoekstra, dr. E. (Eric)

taalkundich ûndersiker

Spesjalismen

twataligens; histoaryske syntaksis; frekwinsje en analogy; oersettingen; literatuer

 

Projekten

Fryske Grammatika (projektmeiwurker)
Taalportaal (projektmeiwurker)
Taalfitaliteit (projektmeiwurker)

 

Biografy

Eric Hoekstra (It Hearrenfean 1960) studearre Algemiene Taalwittenskip yn Grins, dêr’t er yn 1991 promovearre. By it Meertens Instituut hat er as syntaktikus tusken 1992 en 1999 ûndersyk dien nei de ferskillen tusken de dialekten fan Grinslân, Drinte en Noard-Hollân. Dêrnei is der yn tsjinst kommen fan ’e Fryske Akademy, dêr’t er syn ûndersyksmêd stadichoan ferlein hat nei de relaasje tusken frekwinsje en analogy, en de fraach hoe’t grammatikale ynteraksjes yn it twatalige brein plakfine.

Hoekstra hat in lange rige taalkundige publikaasjes op syn namme stean. Sa publisearre er oer de Fryske grammatika, Fryske ynfloeden yn Hollânske dialekten, oer histoaryske syntaksis, taalpolityk en taalferoaring. Op dit stuit wurket er mei oan it projekt Taalportaal.

Dêrneist hat Eric Hoekstra in Fryske oersetting fan ’e Bhagavad Gita en fan Also sprach Zarathustra fan Friedrich Nietzsche makke, in poëtyske bewurking fan de Tao Te Ching fan Lao Tse en in blomlêzing gearstald en oerset fan Fryske literatuer út ’e 17e iuw (Midfrysk Goud).

 

Publikaasjes (seleksje)

Hanssen, E., Versloot, A., Hoekstra, E., Banga, A., Neijt, A., & Schreuder, R. (2015). Morphological variation in the speech of Frisian-Dutch bilinguals. (Dis)similarity of linking suffixes and plural endings. Linguistic Approaches to Bilingualism 5(3), 356–378. doi 10.1075/lab.5.3.03han

Hoekstra, E. (2015). All articles on Frisian syntax. Taalportaal.org

Hoekstra, E., & Versloot, A. (2015). Three-Verb Clusters in Interference Frisian: A Stochastic Model over Sequential Syntactic Input. Language and Speech, 58. doi: 10.1177/0023830915577009

Hoekstra, E., & Slofstra, B. (2013). A diachronic study of the negative polarity item syn leven ‘his life > ever’ in West Frisian between 1550 and 1800. Language: Journal of the Linguistic Society of America 89(4), e39-e55. DOI: 10.1353/lan.2013.0059

Hoekstra, E., & Van Koppen, M. (2013). Holland and Utrecht: Morphology and syntax. In F. Hinskens & J. Taeldeman (Eds.), Language and Space: Dutch (Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation, 3). Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, 418-433.

Hoekstra, E., Slofstra, B., & Versloot, A. (2012). Changes in the use of the Frisian quantifiers ea/oait "ever" between 1250 and 1800. In A. van Kemenade & N. de Haas (Eds.), Historical Linguistics 2009. Selected papers from the 19th International Conference on Historical Linguistics, Nijmegen, 10-14 August 2009 (Current Issues in Linguistic Theory, 320). Berlin: John Benjamins Publishing Company, 171-189.

Hoekstra, E. (2011). Negative polarity in morphology: the case of Frisian FOLLE ‘much, many’ as compared to Dutch VEEL. In R. Nouwen & M. Elenbaas (Eds.), Linguistics in the Netherlands 2011, 25-37.

Hoekstra, E. (2011). VAN als markeerder van zinnen in de directe en indirecte rede in het Fries en het Nederlands. Leuvense Bijdragen: tijdschrift voor Germaanse filologie, 96, 169-188.

Hoekstra, E., & Riemersma, A. (2010). Limburgse en Friese toestanden. Besprekingsartikel van Rob Belemans "Taal of Tongval. De gespleten Limburgse kus, oraal erfgoed en taalpolitiek". Taal en tongval 62(2), 235-250.

Slofstra, B., Hoekstra, E., & Versloot, A. (2010). Een voorbeeld van gecamoufleerde taalbeinvloeding: samenstellingsvormen van sjwasubstantieven in het Fries. Taal en tongval, 61, 21-44.

Hoekstra, E. (2010). Grammatical information in dictionaries. In A. Dykstra & T. Schoonheim (Eds.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress (Leeuwarden, 6-10 July 2010). Ljouwert: Fryske Akademy/Afûk, 1007-1012.

Hoekstra, E., & Slofstra, B. (2008). How majority languages influence minority languages: the linguistic mechanisms and some consequences for language maintenance through education. In T. de Graaf, N. Ostler & R. Salverda (Eds.), Endangered Languages and Language Learning. Proceedings of the Conference FEL XII. Ljouwert: Fryske Akademy, 31-37.

Hoekstra, E. (2003). Frisian. Standardization in progress of a language in decay. In W. Vandenbussche & A. Deumert (Eds.), The standardization of the Germanic Languages. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 195-211.

Hoekstra, E. (2001). Frisian Relicts in the Dutch dialects. In H.H. Munske (Ed.), Handbuch des Friesischen / Handbook of Frisian Studies. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 138-142.

Hoekstra, E. & Van Koppen, M. (2000). Het Bildts als resultaat van Fries-Hollands taalcontact. In D. Boutkan & A. Quak (Eds.), Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik, 54, 89-106.

Hoekstra, E. (1991). Licensing Conditions on Phrase Structure. Dissertation, University of Groningen. Groningen Dissertations in Linguistics 2.

 

Yn 'e media

GPTV: It Frysk vernederlandst. Ynterview GPTV (regionale tv), 27 October 2015.

Hoekstra, E. & Versloot, A. (2015). Hoe Fries Hollands wordt: Taalverandering door tweetaligheid. Kennislink, 23 October 2015.

Hoekstra, E. (2014). Geesteswetenschap laat aandacht voor de moraal ontglippen. Friesch Dagblad [Leeuwarden], 27 December 2014, p. 12.

Hoekstra, E. & Riemersma, A. (2012). Is het Fries een taal? Over streektaalbeleid. In M. Boogaard & M. Jansen (Eds.), De taalcanon. Alles wat je altijd al had willen weten over taal. Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 176-179.

Hoekstra, E. & Jansen, M. (2010). Het Fries als taalfamilie. Kennislink, 27 January 2010.