Skip to main content

Telefoan
058-234 30 52

Mail
pduijff@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

Duijff, drs. P. (Pieter)

leksikograaf

Telefoan
058-234 30 52

Mail
pduijff@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

Spesjalismen

leksikografy; taalkunde

 

Projekten

Nederlânsk-Frysk wurdboek (projektmeiwurker)
Dosint taalbehearsking Frysk UvA

 

Biografy

Pieter Duijff is leksikograaf en taalkundige by de Fryske Akademy. Hy is ek dosint taalbehearsking Frysk oan 'e fakulteit Geesteswetenschappen fan 'e Universiteit van Amsterdam.

Hy hat (ein)redakteur west fan de wurdboeken Wurdboek fan de Fryske Taal (1984-2011), Wurdlisten fan de Stedfryske dialekten (1998), Nederlands-Fries Juridisch Woordenboek (2000) en it Frysk Hânwurdboek (2008). Hy hat ek meiwurke oan Taalweb Frysk (2014).