Skip to main content

De Akademylêzingen belibje it kommende winterskoft har 61ste rige lêzingen. De Akademylêzingen binne foar elk tagonklik.

 

Organisaasje 

Wurkgroep Akademylêzingen

 

Opset en lokaasjes

De Akademylêzingen fine trije kear yn it winterskoft tagelyk plak yn Ljouwert en op 'e Jouwer.

Lêzing 1, moarns 10.00-12.00 oere (45 min lêzing, kofjeskoft, 45 min fragen/diskusje)
Lêzing 2, middeis 13.30-15.30 oere (45 min lêzing, teeskoft, 45 min fragen/diskusje)

 

Groep I, Ljouwert
Grand Café Restaurant De Koperen Tuin, Prinsetún 1, 8911 DE Ljouwert, tel. (058) 213 11 00

Groep II, De Jouwer
Party- en Sealesintrum It Haske, Vegelinswei 20, 8501 BA De Jouwer, tel. (0513) 41 52 81

 

 

Data en programma

DatumGroep I, LjouwertGroep II, De Jouwer
Freed 23 novimber 2018
 1. dr. Eric Hoekstra (Fryske Akademy) oer 'Sjoch de minske: ding of geast? Wat de wittenskippen ús te fertellen hawwe' (gearfetting yn pdf)
 2. Sieta van Keimpema (Dutch Dairymen Board/European Milk Board): 'Nieuw landbouwbeleid en de mogelijke gevolgen voor boer en consument' (gearfetting yn pdf)
 1. Sieta van Keimpema (Dutch Dairymen Board/European Milk Board): 'Nieuw landbouwbeleid en de mogelijke gevolgen voor boer en consument' (gearfetting yn pdf)
 2. dr. Eric Hoekstra (Fryske Akademy) oer 'Sjoch de minske: ding of geast? Wat de wittenskippen ús te fertellen hawwe' (gearfetting yn pdf)
Tiisdei 22 jannewaris 2019
 1. mr. Maria van de Schepop (presidint Rechtbank Noord-Nederland): 'Rechtspraak maakt samenleven mogelijk' (gearfetting yn pdf)
 2. Mirjam Vossen (sjoernalist en mediaûndersiker World's Best News): 'Het gaat beter met de wereld dan u denkt' (gearfetting yn pdf)
 1. Mirjam Vossen (sjoernalist en mediaûndersiker World's Best News): 'Het gaat beter met de wereld dan u denkt' (gearfetting yn pdf)
 2. mr. Maria van de Schepop (presidint Rechtbank Noord-Nederland): 'Rechtspraak maakt samenleven mogelijk' (gearfetting yn pdf)
Freed 15 maart 2019
 1. prof. Marike Lancel (Rijksuniversiteit Groningen): 'De invloed van slapeloosheid op ziekten'
 2. drs. Hinrich Slobbe (dosint finansjeel management) oer Bitcoin en blockchain
 1. drs. Hinrich Slobbe (dosint finansjeel management) oer Bitcoin en blockchain
 2. prof. Marike Lancel (Rijksuniversiteit Groningen): 'De invloed van slapeloosheid op ziekten'

Download it programma hjirre (pdf).

 

 

Kosten en opjefte

De kosten foar de hiele rige bedrage € 30,--.

 

Opjefte by foarkar fia ynternet

Opjaan en beteljen fia ynternet hat ús foarkar en kin fia dit opjefteformulier.

Opjaan kin oant 19 oktober 2018. As it beteljen slagge is krije jo in befêstigingsmail. Dizze befêstigingsmail is jo tagongskaart. Fia e-mail krije jo nei 1 novimber 2018 it programma tastjoerd.

 

Telefoanyske opjefte 

Kinne jo net betelje fia ynternetbankieren dan kinne jo jo oant 19 oktober 2018 telefoanysk opjaan: 058 2131414. De tagongskaart en it programma wurde tastjoerd as de betelling definityf is (nei 1 novimber 2018). Dat bedrach graach gelyk oermeitsje op rekkennûmer NL30 RABO 0130 5496 81 op namme fan de Fryske Akademy te Ljouwert, mei fermelding fan namme, adres, wenplak, akademylêzings en lokaasje.

 

 

 

Sosjolooch Evelien Tonkens joech in lêzing yn ús jubileumprogramma op 13 maart 2018 (foto: Studio Aksento).

2017-2018: Jubileum 60 jier Akademylêzingen

Yn 2018 waarden de Akademylêzingen foar de 60ste kear organisearre. Dêrta wie der in jubileumedysje op tiisdei 13 maart 2018 yn De Harmonie yn Ljouwert, mei in lêzing fan sosjologe Evelien Tonkens en muzyk fan Tet Rozendal.