Skip to main content

'Frisian Land Law. A Critical Edition and Translation of the Freeska Landriucht'

Om 1485 hinne waard de iuwenâlde samling fan it Aldfryske rjocht printe, foar in part datearjend út 'e 11e iuw. Dizze ynkunabel waard bekend ûnder de namme Freeska Landriucht of Frysk Lânrjocht. Yn de tekst waarden ek Latynske glossen opnommen, mei ferwizings nei it Kanonike en Romeinske rjocht, in tradysje dy't yn 'e 13e en 14e iuw ûntstien wie.

Dizze maitiid presintearje dr. Han Nijdam (Fryske Akademy), prof.em.mr. Jan Hallebeek en prof.mr.dr. Hylkje de Jong (Vrije Universiteit Amsterdam) in nije útjefte fan it Freeska Landriucht, nammentlik de earste krityske edysje mei in Ingelske oersetting: 'Frisian Land Law. A Critical Edition and Translation of the Freeska Landriucht'. 

It boek is no al te keap, en is ek beskikber as in open access E-book (fergees te downloaden). 

 

Boekpresintaasje

It earste eksimplaar wurdt op moandei 8 maaie oanbean oan prof.dr. Jan Willem Sap. Sap is as rjochtsgelearde ferbûn oan de Vrije Universiteit Amsterdam, mar is ek de pakesizzer fan Prof.dr. Klaas Fokkema, heechlearaar Frysk, dy’t yn 1967 hommels ferstoar wylst er noch oan it wurk wie oan in edysje fan Freeska Landriucht. It wie al kommen ta in earste prinktkladde fan útjouwerij Martinus Nijhoff, dy’t de rige 'Oudfriese Taal- en Rechtsbronnen' fersoarge.

De nije edysje, dy’t no lang om let in feit is, is útbrocht by de ynternasjonale útjouwerij Brill, yn de rige Medieval Law and Its Practice. It is moai om te witten dat ûnderwilens Martinus Nijhoff in imprint wurden is fan Brill.

 

Programma

Datum: Maandag 8 mei 2023
Tijd: 14.30-17.00
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden

14.30 oere: Ynrin
15.00 oere: Koarte foardrachten:

* Undersyksgroep Pastei, ‘De vroegste bezitters van Freeska Landriucht’
* Dr. Oebele Vries, ‘Freeska Landriucht in de politieke context van zijn tijd’
* Dr. Han Nijdam, ‘Over de inhoud van Freeska Landriucht’
* Prof. dr. mr. Hylkje de Jong, ‘De glossen in Freeska Landriucht’

16.00 oere: Oanbieding fan it earste eksimplaar fan 'Frisian Land Law: A Critical Edition and Translation of the Freeska Landriucht' oan prof. dr. Jan Willem Sap.

Oanslutend: resepsje

Wy hearre graach oft jo by oanwêzich binne. E-maile kin nei baly@fryske-akademy.nl.